Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

3476. Odlok o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2015, stran 9859.

  
Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 101/13 – ZIPRS1415, 14/15 – ZIPRS1415-D in 14/15 – ZUUJFO); 28., 29., 30. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D in 55/15 – ZFisP); ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14, 95/14 – ZUJF-C, 14/15, 46/15 in 55/15), v skladu s 17. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 10. redni seji dne 18. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2015 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2015 (Uradni list RS, št. 33/15) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»2. člen 
(obseg in struktura proračuna) 
Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2015 se določa v naslednjih zneskih:
SKUPINA/PODSK. KONTOV
OPIS
LETO 2015 
v EUR
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.926.730,67
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
9.103.163,25
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
7.607.913,00
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
6.482.293,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
863.100,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
262.520,00
706
DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.495.250,25
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
539.990,00
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
26.471,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
33.150,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
70.292,25
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
825.347,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
1.890.080,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
200.000,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
1.690.080,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741) 
933.487,42
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
782.927,96
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
150.559,46
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
12.214.142,81
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.070.272,79
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
534.568,15
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
80.925,00
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.271.318,61
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
116.900,00
409
REZERVE
66.561,03
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
4.561.993,58
410
SUBVENCIJE
50.336,36
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
2.984.101,00
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
531.716,20
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
995.840,02
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.889.040,20
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.889.040,20
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)
1.692.836,24
430
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
1.304.580,18
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
388.256,06
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.–II.) 
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
–287.412,14
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
443
POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE 
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
474.025,00
55
ODPLAČILA DOLGA 
474.025,00
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
474.025,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–761.437,14
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–474.025,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.)
287.412,14
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
761.437,14
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.«.
2. člen 
(objava in uveljavitev odloka) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Prilogi k temu odloku pa se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Št. 410-247/2014
Trebnje, dne 18. novembra 2015
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti