Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

Ob-3436/15, Stran 2026
Na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za oskrbo pet objektov v Občini Šalovci s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso (Uradni list RS, št. 66/15) Občina Šalovci objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije storitev za oskrbo pet objektov v Občini Šalovci s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso
1. Koncedent: Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci.
2. Predmet koncesije: oskrba pet objektov v Občini Šalovci s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso. Koncesija obsega:
– gradnjo infrastrukture za proizvodnjo toplote na osnovi lesne biomase in za distribucijo toplote (v nadaljevanju: infrastruktura), pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja gradnje;
– proizvodnjo in distribucijo toplote za daljinsko ogrevanje, pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja;
– tekoče in investicijsko vzdrževanje infrastrukture v koncesijski dobi, pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja obsega tekočega in investicijskega vzdrževanja;
– zavarovanje infrastrukture;
– zaračunavanje storitve proizvodnje in distribucije toplote uporabnikom;
– IDZ, IP, PGD, PZI in PID projektno dokumentacijo zagotovi koncesionar na svoje stroške.
Koncesija storitev se izvede po modelu DBOT (model projektiraj – zgradi – upravljaj – prenesi v last in posest).
3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za obdobje 1 + 15 let, pri čemer pomeni 1 leto del koledarskega leta 2016, v katerem bo potekalo projektiranje in gradnja. Gradnja se bo predvidoma začela spomladi 2016 in končala najkasneje do začetka kurilne sezone 2016/2017, ko mora koncesionar pridobiti uporabno dovoljenje. Koncesionar bo imel pravico in obveznost izvajanja storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja, zavarovanja, obratovanja infrastrukture ter zaračunavanja toplote in distribucije toplote uporabnikom 15 let, z začetkom v letu 2016.
4. Območje izvajanja koncesije: območje je definirano v projektni nalogi.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da zagotavlja kvalitetno storitev za končne uporabnike,
– da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije, distribucije toplote,
– da se prijavi na javni razpis pristojnega ministrstva za sofinanciranje izvedbe kotlovnice in pridobi nepovratna sredstva v ta namen,
– da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa pri izvajanju koncesije na dolgi rok, pred pridobivanjem donosa na vložena sredstva,
– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran, sprejel vse obveznosti iz tega razpisa in pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da predloži zahtevane jamstva,
– da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje za odgovornost za škodo, ki jo v zvezi z izvajanjem koncesije morebiti povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal v njegovem imenu, koncedentu in/ali tretjim osebam,
– da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava,
– in druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
6. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje storitev,
– izvajati storitve tako, da je zagotovljeno upoštevanje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in potrebe uporabnikov,
– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesijske dejavnosti,
– predložiti koncedentu letno poročilo o izvajanju koncesijske dejavnosti,
– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem koncesijske dejavnosti oziroma svojim delom,
– prevzemati odgovornost za škodo povzročeno koncedentu in/ali drugim, z izvajanjem koncesijske dejavnosti,
– po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti koncedentu v last in posest infrastrukturo, s katero bo izvajal koncesijsko dejavnost,
– izpolnjevati vsa določila koncesijske pogodbe.
7. Vsebina ponudb je določena v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo.
8. Koncedent bo uveljavljal izločitveno pravico za infrastrukturo koncesije v primeru stečaja koncesionarja, skladno z 81. členom Zakona o javno zasebnem partnerstvu.
9. Merila za izbiro koncesionarja: najnižja povprečna cena MWh toplote in druga merila, ki so podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
10. Koncedent si pridržuje pravico, da koncesije ne podeli nobenemu ponudniku.
11. Rok oddaje ponudb: upoštevane bodo vse vloge, ki bodo dostavljene do 15. 12. 2015, do 10.30, na naslov koncedenta.
12. Javno odpiranje do predpisanega roka prejetih ponudb bo 15. 12. 2015 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Šalovci.
13. Rok za sprejem odločitve: odločitev o podelitvi koncesije in izboru koncesionarja bo sprejeta do 15. 2. 2016.
14. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Šalovci http://www.salovci.si
Občina Šalovci 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti