Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

3440. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta in konservatorskega načrta za prenovo za območje Vaško jedro – Borovnica, stran 9762.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08 in 81/09) sprejme župan Občine Borovnica
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta in konservatorskega načrta za prenovo za območje Vaško jedro – Borovnica 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje starega vaškega jedra naselja Borovnica.
S sklepom se podrobneje določi:
– oceno stanja in razloge za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– območje občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roke za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz,
– državne in lokalne nosilce urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti,
– obveznosti v zvezi s financiranjem priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– objavo sklepa.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
V skladu z občinskim prostorskim načrtom Občine Borovnica (OPN Borovnica, Uradni list RS, št. 52/2014) območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta zajema celotno območje enote urejanja prostora z oznako BO 1/38. Podrobna (pretežna) namenska raba območja je: CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.
Na območju OPPN se nahajajo stanovanjski in poslovno-stanovanjski objekti s poslovnimi dejavnostmi v pritličjih (trgovine, gostinstvo, storitve ipd.), objekti družbenih dejavnosti (občina, cerkev, župnišče) ter javne površine (ceste, hodniki za pešce, vodotok).
Območje OPPN je hkrati tudi območje kulturne dediščine: Naselbinska dediščina Borovnica – Vaško jedro. Obvezni sestavni del OPPN je tudi konservatorski načrt za prenovo naselbine.
Namen izdelave OPPN je celovita prenova in revitalizacija centra naselja Borovnica, ki zajema:
– novo gradnjo, rekonstrukcijo, prenovo in nadomestno gradnjo stavb,
– določitev pogojev nadzidav in prizidav obstoječih stavb,
– določitev pogojev obnove fasad,
– določitev pogojev gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov (vrste objektov in oblikovni pogoji),
– prenovo in ureditev novih javnih površin (ulice, trgi, parki),
– oblikovanje dela trase vodotoka Malence,
– določitev in ureditev prometnih površin (ceste, parkirni prostori …),
– določitev pogojev oblikovanja urbane opreme,
– določitev pogojev lokacije, vrste in oblike objektov za oglaševanje,
– določitev lokacij in oblikovanje ekoloških otokov.
3. člen 
(območje obdelave) 
Območje OPPN obsega center naselja Borovnica oziroma območje ob Zalarjevi in Paplerjevi in Rimski cesti.
OPPN obsega zemljišča s parcelno številko: 1, 4/1, 4/2, 6/1, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 13, 15, 23/2-del, 30/2-del, 32/1-del, 32/2, 32/3, 34-del, 41/1, 41/2, 41/3-del, 41/4, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 43/2-del, 43/3-del, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 48, 50/1-del, 53/1-del, 270/1, 270/2, 270/3, 271/1, 271/2, 273/1, 273/2, 274/1, 274/6, 277/2, 277/3, 277/4, 277/5, 277/6, 277/7, 277/8, 278/, 278/2, 278/3, 280/1, 280/3, 280/5, 280/7, 280/8, 280/9, 280/10, 282/2, 282/3, 282/4, 282/5, 282/6, 282/8, 282/9, 282/10, 283/1, 283/2, 284/1, 284/2, 284/3, 284/5, 284/6, 284/7, 284/8, 284/9, 284/10, 284/11, 289/1, 289/3, 289/4, 290/1, 290/4, 290/5, 290/6, 290/7, 292/1, 292/2, 292/3, 292/4, 292/5, 292/6, 294/2, 2042/1, 2046, 2048/1, 2048/2, 2048/3, 2048/4, 2048/5, 2048/6, 2048/7, 2048/8, 2048/9, 2104/2-del, 2105/1, 2105/2, 2105/3, 2106/7, 2106/8, 2106/9, 2106/10, 2106/12, 2106/14, 2106/15, 2106/24, 2106/26, 2106/27, 2106/28, 2109/1, 2109/2, 2109/3, 2109/4, 2109/5, 2110/1, 2110/2, 2110/3, 2112/1, 2112/2, 2115, 2117/1, 2117/2, 2118/3, 2118/4, 2118/5, 2120/5, 2120/11, 2164/2, 2164/6, 2165/4-del, 2166/2-del, 2166/3, 2167/1, 2167/3, 3276/3, 3280/2, 3280/12, 3280/13, 3280/14, 3280/15, 3283/3, 3283/6, 3356/6.
Zaradi celovitejšega načrtovanja se po potrebi vključijo tudi druga sosednja zemljišča.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi:
– prikaza stanja prostora,
– OPN (splošni prostorski izvedbeni pogoji glede na vrsto posega in namensko rabo in usmeritve za pripravo OPPN),
– idejna zasnova programske in prostorske ureditve območja,
– konservatorski načrt za prenovo na podlagi Pravilnika o konservatorskem načrtu za prenovo (Uradni list RS, št. 76/10),
– smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora,
– drugih strokovnih podlag, ki se izdelajo med pripravo OPPN, če se pokaže potreba.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
Postopek priprave OPPN bo potekal na podlagi 57. in 61. člena ZPNačrt, in sicer v naslednjih fazah in okvirnih rokih:
Faza
Rok
Pripravljalna dela
november–december 2015
Raziskava javnega mnenja 
(anketa, delavnica)
januar–februar 2016
Izdelava osnutka: 
– konservatorski načrt prenove (KNP) 
– OPPN
februar–maj 2016
Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora
junij 2016
Pridobitev odločbe o CPVO
september 2016
Izdelava strokovnih podlag
september 2016
Izdelava dopolnjenega osnutka KNP in OPPN
september 2016
Javna razgrnitev in javna razprava
oktober 2016
Stališča do pripomb in predlogov
november 2016
Izdelava usklajenega predloga OPPN
december 2016
Sprejem Odloka o OPPN 
in javna objava 
januar 2017
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti so:
1. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
2. Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
4. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Einspilerjeva 6, 1109 Ljubljana,
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,
7. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
8. Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK Omrežje Zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
9. JP Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika,
10. Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica,
11. drugi nosilci urejanja prostora, v kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so njihove smernice potrebne.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Finančna sredstva za izdelavo OPPN in KNP zagotavlja Občina Borovnica.
8. člen 
(objava) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Borovnica.
Št. 3500-0002/2015-1
Borovnica, dne 11. novembra 2015
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti