Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

3443. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2015, stran 9765.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 9. redni seji dne 10. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Črenšovci za leto 2015 
1. člen 
v Odloku o proračunu Občine Črenšovci za leto 2015 (Uradni list RS, št. 12/15 in 23/15) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7,069.960,85
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2,427.345,00
70
DAVČNI PRIHODKI
2,128.520,00
700 Davki na dohodek in dobiček
1,985.700,00
703 Davki na premoženje
131.120,00
704 Domači davki na blago in storitve
11.700,00
706 Drugi davki
/
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
298.825,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
50.002,00
711 Takse in pristojbine
2.500,00
712 Denarne kazni
2.060,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
/
714 Drugi nedavčni prihodki
244.263,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
11.756,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
456,00
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
11.300,00
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
4,630.859,85
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij
4,630.859,85
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7,481.318,74
40
TEKOČI ODHODKI
1,244.215,40
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
242.441,93
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
39.580,00
402 Izdatki za blago in storitve
921.876,47
403 Plačila domačih obresti
3.700,00
409 Rezerve
36.617,00
41
TEKOČI TRANSFERI
1,134.532,96
410 Subvencije
2.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
718.694,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
66.662,65
413 Drugi tekoči domači transferi
347.176,31
414 Tekoči transferi v tujino
/
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5,030.522,31
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5,030.522,31
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
72.048,07
430 Investicijski transferi
72.048,07
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–411.357,89
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah jav. prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
379.000,00
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
379.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
55
ODPLAČILA DOLGA
8.950,02
550 Odplačila domačega dolga
8.950,02
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–41.307,91
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
370.049,98
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)-IX=-III
411.357,89
XII.
Stanje sredstev na računih 
dne 31. 12. 2014
41.307,91
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni del tega odloka.«
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Črenšovci za leto 2015 (Uradni list RS, št. 12/15 in 23/15) se 10. člen spremeni tako, da se glasi:
»(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, zaradi izvajanja projekta: Izgradnja nizkoenergijskega vrtca v Črenšovcih, se občina v letu 2015 dolgoročno zadolži v višini 379.000,00 €.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine oziroma se lahko občina v skladu z zakonom likvidnostno zadolži.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-09/2015-61
Črenšovci, dne 10. novembra 2015
Župan 
Občine Črenšovci 
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti