Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

3464. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica, stran 9797.

  
Na podlagi desete in dvanajste alineje 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 s spremembami) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 5. novembra 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica 
1. člen
V Odloku o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 90/13 in 19/15) se spremeni prvi odstavek petega člena tako, da se na novo glasi:
»Oddelek za družbene dejavnosti (v nadaljevanju: pristojni organ) vsako leto najkasneje za sejo mestnega sveta, na kateri se obravnava Odlok o proračunu v drugi obravnavi, pripravi predlog letnega programa tehnične kulture za naslednje leto, ki ga sprejme mestni svet.«.
2. člen 
Spremeni se sedma alineja osmega člena tako, da se na novo glasi:
»imajo zagotovljeno redno, organizirano in strokovno vodeno dejavnost vsaj devet mesecev v koledarskem letu«.
V osmi alineji osmega člena se število »70« nadomesti s številom »55«.
Za šestnajsto alinejo osmega člena se doda nova, sedemnajsta alineja, ki se glasi:
»prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.«.
3. člen 
Spremeni se drugi stavek petega odstavka 18. člena tako, da se na novo glasi:
»Vlogo je dovoljeno dopolnjevati le v tistem delu, ki se ne nanaša na vsebino prijavljenih programov.«.
4. člen 
Črta se drugi stavek prvega odstavka 19. člena in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»O pregledu vlog in ocenjevanju mora pristojni organ voditi zapisnik. Po opravljenem ocenjevanju vloge predloži komisiji, da opravi ocenjevanje, ki je v njeni pristojnosti.«.
5. člen 
Spremeni se preglednica v drugem odstavku 21. člena tako, da se na novo glasi:
»
Št.
MERILA IN KRITERIJI
TOČKE
1.
ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA S STALNIM PREBIVALIŠČEM NA OBMOČJU MESTNE OBČINE 
 
 
15
– do 20 
– od 21 do 30 
– od 31 do 40 
– nad 41 dalje
10 
15
2.
FINANČNA KOSTRUKCIJA PROGRAMA
25
– delež lastnih sredstev prijavitelja: 
– od 40 % do 50 % 
– od 51 % do 60 % 
– od 61 % do 75 % 
– nad 75 % in več
 
10 
15 
25
3.
KVALITETA IN OBSEG PROGRAMA
do 180
– kvaliteta programa – ovrednotenje programa v vsebinskem smislu: 
– obsežnost in zahtevnost, 
– izvirna zasnova in celovitost, 
– ustvarjalni pristop in negovanje tradicije, 
– jasna predstavitev aktivnosti za izvedbo.
 
do 120 
do 70 
do 20 
do 20 
do 10
– obseg programa: 
– vključevanje različnih skupin uporabnikov programa, 
– število krožkov, tečajev, usposabljanj, 
– sodelovanja v skupnih akcijah. 
do 60 
 
do 30 
do 20 
do 10
4.
ORGANIZACIJA TEKMOVANJ
do 30
– nivo prireditve oziroma tekmovanja: 
– občinski, regijski, 
– državni, 
– mednarodni, 
– svetovni. 
– trajanje tekmovanja: 
– dvodnevne 
– tridnevne 
– nad tri dni
 
do 5 
do 10 
do 15 
do 20 
 
10
5.
UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH
do 45
– nivo tekmovanja: 
– občinski, regijski in državni nivo: 
– od 1 do 3 udeležbe 
– od 4 do 6 udeležb 
– od 7 do 9 udeležb 
– nad 10 udeležb 
– mednarodni in svetovni nivo: 
– od 1 do 3 udeležbe 
– od 4 do 6 udeležb 
– od 7 do 9 udeležb 
– nad 10 udeležb
 
 
10 
15 
20 
 
10 
20 
25
6.
STATUS DRUŠTVA, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU
 
5
«. 
6. člen 
28. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Mestna občina bo sredstva za sofinanciranje programov nakazovala na način, kot bo določen z veljavno zakonodajo s področja izvrševanja proračunov.«.
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2013-7
Nova Gorica, dne 5. novembra 2015
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti