Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

3482. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2015, stran 9896.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12 in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 8. seji dne 12. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2015 
1. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.151.255
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.347.600
70
DAVČNI PRIHODKI
1.945.445
700 Davki na dohodek in dobiček
1.740.316
703 Davki na premoženje
162.411
704 Domači davki na blago in storitve
42.718
71
NEDAVČNI PRIHODKI
402.154
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
304.573
711 Takse in pristojbine
1.554
712 Globe in druge denarne kazni
2.636
714 Drugi nedavčni prihodki
93.391
72
KAPITALSKI PRIHODKI
130.040
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
80.040
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 
50.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
673.615
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
454.558
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna 
iz sredstev proračuna EU
219.057
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
3.254.869
40
TEKOČI ODHODKI
981.758
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
209.652
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
30.929
402 Izdatki za blago in storitve
698.487
403 Plačila domačih obresti
17.690
409 Rezerve
25.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.204.905
410 Subvencije
14.084
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
660.335
412 Transferi nepridobitnim organizacijam 
in ustanovam
148.749
413 Drugi tekoči domači transferi
381.736
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.048.580
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.048.580
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
19.626
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
19.626
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–103.614
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
400
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
400
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
400
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
400
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
172.695
50
ZADOLŽEVANJE
172.695
500 Domače zadolževanje
172.695
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
127.735
55
ODPLAČILA DOLGA
127.735
550 Odplačila domačega dolga 
127.735
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–58.254
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
44.960
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
103.614
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
58.254
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mežica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/0012-2015
Mežica, dne 12. novembra 2015
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti