Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

3467. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče - Vogrsko, stran 9800.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo), 85. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 14/07, Uradne objave v občinskem glasilu, št. 18/08) v zvezi s 124. členom Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07, 1/09 in 5/12) ter 64. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) je občinski svet na 8. redni seji dne 10. 11. 2015 po skrajšanem postopku sprejel
S P R E M E M B E   I N  D O P O L N I T V E  S T A T U T A 
Občine Renče - Vogrsko
1. člen 
V Statutu Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Na območju Občine Renče - Vogrsko so ustanovljene naslednje krajevne skupnosti kot ožji deli občine:
– Krajevna skupnost Renče, s sedežem Trg 25, Renče, ki obsega območja naselij: Renče, Oševljek.
– Krajevna skupnost Bukovica - Volčja Draga, s sedežem Bukovica 43, Volčja Draga, ki obsega območja naselij: Bukovica, Volčja Draga.
– Krajevna skupnost Vogrsko, s sedežem Vogrsko 7, Volčja Draga, ki obsega območja naselij: Vogrsko, Dombrava.
Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status krajevnih skupnosti Občine Renče - Vogrsko so določeni s tem statutom in odlokom občine.«
2. člen 
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen 
Krajevna skupnost Renče ima svoj krajevni praznik. Praznik krajevne skupnosti je »Mohorjevo«, v mesecu juliju. Dan praznovanja določi svet KS s sklepom.
Krajevna skupnost Renče podeljuje zaslužnim krajanom priznanja in plakete. Svet KS na predlog krajanov, društev ali Sveta KS ter drugih predlagateljev s sklepom podeljuje priznanja in plakete krajevne skupnosti.
Simbol Krajevne skupnosti Renče je grb okrogle oblike s stilizirano podobo mostu preko reke Vipave, jezom in vzhajajočim soncem.
Krajevna skupnost Renče ima žig, ki je okrogle oblike. Žig premera 30 mm ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis Občina Renče - Vogrsko, v spodnji polovici pa napis Krajevna skupnost Renče. V sredini žiga je simbol krajevne skupnosti.«
3. člen 
Za 6.a členom se doda nov 6.b člen, ki se glasi:
»6.b člen 
Krajevna skupnost Bukovica - Volčja Draga ima svoj krajevni praznik. Praznik krajevne skupnosti je 19. september. Dan praznovanja določi Svet KS s sklepom.
Krajevna skupnost Bukovica - Volčja Draga podeljuje zaslužnim krajanom priznanja in plakete. Svet KS na predlog krajanov, društev ali Sveta KS ter drugih predlagateljev s sklepom podeljuje priznanja in plakete krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost Bukovica - Volčja Draga ima grb, ki ga sestavljajo trije elementi: voda (riba), list trte ter sončni žarki. Grb je modre (ozadje in voda), bele (valovi) zelene (list), rumene (sončni žarki) ter oker (obroba-zlata) barve. Grb je natančneje določen v »Sklepu o sprejemu grba KS Bukovica - Volčja Draga«.
Krajevna skupnost Bukovica - Volčja Draga ima žig, ki je okrogle oblike premera 2.9 cm, obrobljen je z dvema krogoma. Žig ima na zgornji polovici v polkrogu napis Občina Renče - Vogrsko, v spodnji polovici pa v treh ravnih vrsticah napis Krajevna skupnost Bukovica - Volčja Draga. Nad napisom Krajevna skupnost Bukovica - Volčja Draga je sredinsko v zgornji polovici žiga grb KS Bukovica - Volčja Draga.«
4. člen 
Za 6.b členom se doda nov 6.c člen, ki se glasi:
»6.c člen 
Krajevna skupnost Vogrsko ima svoj krajevni praznik. Praznik krajevne skupnosti je vsako leto predvidoma drugo ali tretjo soboto in nedeljo v mesecu juniju. Praznik simbolično obeležuje ohranitev celovitosti, enotnosti in napredka kraja. Termin praznovanja sovpada z dnem, ko je Ustavno sodišče RS razveljavilo odlok Mestne občine Nova Gorica, s katerim bi odvzeli tretjino območja Vogrsko. Datum dvodnevnega praznovanja določi svet KS s sklepom.
Krajevna skupnost Vogrsko podeljuje zaslužnim krajanom priznanja in plakete. Svet KS na predlog krajanov, društev ali Sveta KS ter drugih predlagateljev s sklepom podeljuje priznanja in plakete krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost Vogrsko ima žig, ki je okrogle oblike. V zunanjem krogu žiga je na zgornji polovici napis Občina Renče - Vogrsko, v spodnji polovici pa napis Krajevna skupnost Vogrsko. V sredini žiga je simbol krajevne skupnosti, ki je belo rdeči ščit, ki ima simbol navzgor obrnjenega dve radialnega krožnega izseka in je v belem polju ščita rdeč, v rdečem pa bel.
Krajevna skupnost Vogrsko ima tudi zastavo in grb, ki sta rdeče in bele barve in izhajata iz ščita, kot je že opisano v prejšnjem odstavku.«
5. člen 
66. člen statuta se spremeni tako, da se glasi:
»66. člen
Ustanovitev, pristojnosti in naloge občinskega pravobranilstva ureja zakon.«
6. člen 
Drugi odstavek 69. člena statuta se spremeni tako, da se glasi:
»Krajevno skupnost ustanovi, ukine ali spremeni njeno območje občinski svet s statutom občine.«
7. člen 
72. člen statuta se spremeni tako, da se glasi:
»72. člen
Financiranje krajevnih skupnosti ureja zakon.«
8. člen 
Doda se novi 72.a člen, ki se glasi:
»72.a člen 
Prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti zajeti v njenem finančnem načrtu, ki je sestavni del občinskega proračuna.
Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.
Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja krajevnih skupnosti iz proračuna občine se določijo z odlokom.
Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih skupnosti, ki niso zajeti v proračunu občine.
Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren predsednik sveta krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti imajo lahko svoje transakcijske račune. Sklep o posebnem namenskem žiro računu skupnosti izda župan.
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne porabe in določbe odloka o proračunu občine.
Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja nadzorni odbor občine.«
9. člen 
V 73. členu se črtata tretji in sedmi odstavek. Dosedanji četrti, peti, šesti in osmi odstavek postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
V 73. členu statuta se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Nezdružljivost članstva v krajevni skupnosti s funkcijo župana in podžupana, članstvom v nadzornem odboru občine in z delom v občinski upravi ureja zakon. Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno prenehanje mandata članu občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje mandata člana sveta krajevne skupnosti.«
10. člen 
Doda se novi 73.a člen, ki se glasi:
»73.a člen 
Število članov sveta posameznih krajevnih skupnostih je naslednje:
– Krajevna skupnost Renče šteje 9 članov sveta,
– Krajevna skupnost Bukovica - Volčja Draga šteje 6 članov sveta,
– Krajevna skupnost Vogrsko šteje 7 članov sveta.
Volilne enote za volitve v svet posamezne krajevne skupnosti določi občinski svet z odlokom.«
11. člen 
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče - Vogrsko imajo naslednjo prehodno določbo:
»Z dnem uveljavitve sprememb in dopolnitev tega statuta prenehajo veljati:
– Statut Krajevne skupnosti Renče (Uradno glasilo Občine Renče - Vogrsko, št. 16/08 in 4/09),
– Statut Krajevne skupnosti Bukovica - Volčja Draga (Uradno glasilo Občine Renče - Vogrsko, št. 16/08 in 4/09) in
– Statut Krajevne skupnosti Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče - Vogrsko, št. 16/08 in 4/09).«
12. člen 
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče - Vogrsko imajo naslednjo končno določbo:
»Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče - Vogrsko začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
Št. 00701-7/2012-3
Bukovica, dne 10. novembra 2015
Župan 
Občine Renče - Vogrsko
Aleš Bucik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti