Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

3447. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško, stran 9768.

  
Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško, na 10. seji, dne 5. 11. 2015, sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško (Uradni list RS, št. 97/11) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Prednostna področja sofinanciranja programov za mladino so opredeljena v veljavnem Lokalnem programu za mladino občine Krško.«.
2. člen 
Spremeni se 5. člen pravilnika tako, da se glasi:
»5. člen
Pravico do sofinanciranja po tem pravilniku imajo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so pravne osebe s statusom društva, ustanove, mladinskega sveta, zasebnega zavoda ali druge organizacije in so registrirane za opravljanje programov/projektov na razpisanem področju;
– da imajo sedež v občini Krško;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje prijavljenih programov/projektov;
– da delovanja v razpisanem letu nimajo sofinanciranega iz proračuna Občine Krško v okviru posebnih ali drugih proračunskih postavk, razen če gre za sofinanciranje javnega dela oziroma drugih oblik zaposlovanja, ki so po smislu podobna javnim delom;
– da imajo z Občino Krško zaključene pogodbene obveznosti iz preteklih let.
Skladno z določbami tega pravilnika se ne sofinancira:
– programov/projektov, ki so sofinancirani iz drugih javnih razpisov Občine Krško ali iz posebnih proračunskih postavk Občine Krško.
Na javni razpis za sofinanciranje letnih programov mladinskih organizacij oziroma organizacij za mlade, se lahko prijavijo društva in njihove zveze ter ostale nevladne organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti s področja dela z mladimi, imajo sedež v občini Krško in so aktivne članice Mladinskega sveta Krško v skladu z opredelitvijo v Statutu Mladinskega sveta Krško.
Dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji, se določijo v javnem razpisu za posamezno proračunsko leto.«.
3. člen 
V 11. členu pravilnika se črta drugi stavek.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2011-O703
Krško, dne 5. novembra 2015
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti