Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

3475. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center, stran 9857.

  
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 18., 19. in 20. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), 15. do 20. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06), Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center (Uradno glasilo, št. 1/1999, Primorske novice, Uradne objave, št. 30/2002, Primorske novice, Uradne objave, št. 9/2007), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center (Uradno glasilo, št. 6/2002, Uradni list RS, št. 74/02, Primorske novice, št. 30/2002), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center (Uradni list RS, št. 24/07, Primorske novice, št. 9/2007), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posoški razvojni center (Uradni list RS, št. 47/12, 53/12, 46/12) ter 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 15/09, 38/10), 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) so Občinski svet Občine Kobarid na 8. redni seji dne 22. 10. 2015, Občinski svet Občine Tolmin na 8. seji dne 29. 9. 2015 in Občinski svet Občine Bovec na 8. redni seji dne 22. 10. 2015 sprejeli
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center 
1. člen 
V poglavju I. SPLOŠNA DOLOČBA se v 1. členu doda druga alineja, ki se glasi:
»(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.«
2. člen 
V poglavju II. STATUSNE DOLOČBE se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Sedež javnega zavoda je v Tolminu.«
3. člen 
V poglavju III. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA se doda nov 6. člen, ki se glasi:
»Javni zavod opravlja predvsem naslednje naloge:
– izvajanje strokovnih in drugih nalog za trajnostni razvoj občin Bovec, Kobarid in Tolmin;
– izvajanje javno veljavnih programov in drugih programov na področju izobraževanja odraslih;
– izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja v okviru mrežne regionalne razvojne agencije;
– izvajanje čezmejnih in mednarodnih projektov;
– izdajanje glasila;
– izvajanje drugih nalog po dogovoru z občinami, drugimi institucijami in skladno z letnimi programi dela;
– obveščanje in svetovanje ustanoviteljem o razvojnih projektih.«
4. člen 
Dosedanji 6. člen se preštevilči v 7. člen, prav tako se za eno številko naprej preštevilčijo vsi naslednji členi.
5. člen 
V poglavju III. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA se na začetku novo oštevilčenega 7. člena doda stavek, ki se glasi:
»(1) Ob upoštevanju v prejšnjem členu navedenih nalog in določb Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) javni zavod opravlja dejavnosti, navedene v naslednjih podrazredih.«
V istem členu iste alineje se opredelijo nove dejavnosti, in sicer se za dejavnostjo 82.990 dodajo naslednje:
»P85.200 Osnovnošolsko izobraževanje;
P85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje;
P85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje;«
Za tem se nadaljujejo dejavnosti od vključno P85.590 dalje. Pred vsako dejavnostjo se vpiše črka, ki nakazuje področje dejavnosti.
Na koncu istega člena se doda nova druga alineja, ki se glasi:
»(2) Izvajanje dejavnosti, vpisanih v standardno klasifikacijo dejavnosti pod šiframi: P85.200, P85.310, P85.320, se lahko začne po predhodnem soglasju z vsemi občinami ustanoviteljicami. Soglasje v pisni obliki podajo župani vseh treh občin ustanoviteljic.«
6. člen 
V poglavju IV. ORGANI JAVNEGA ZAVODA se 13. člen črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
»(1) Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– imeti mora najmanj univerzitetno izobrazbo oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja);
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, niti ni bil obsojen zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– imeti mora slovensko državljanstvo.
(2) Postopek in druge pogoje za izbiro in imenovanje direktorja se natančneje določi v statutu.
(3) Direktorja imenuje in razrešuje svet javnega zavoda v soglasju z ustanovitelji. Mandat direktorja traja štiri leta. Ista oseba je lahko večkrat imenovana za direktorja.
(4) Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed predlaganih kandidatov ni imenovan, svet javnega zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar največ za eno leto.«
7. člen 
V 14. členu se doda nova druga alineja, ki se glasi:
»(2) Strokovni delavci, ki izvajajo javno veljavne programe na področju izobraževanja odraslih, morajo imeti izobrazbo v skladu s predpisi na področju izobraževanja.«
Prejšnja druga alineja postane tretja.
8. člen 
V 19. členu se doda nova druga alineja, ki se glasi:
»(2) Nadzor nad izvajanjem javno veljavnih programov izvaja inšpektor, pristojen za šolstvo.«
Naslednji dve alineji se preštevilčita v tretjo in četrto.
9. člen 
Za poglavjem VI. SPLOŠNI AKTI JAVNEGA ZAVODA se doda novo poglavje VII. ORGANIZACIJA JAVNEGA ZAVODA z novimi členi, in sicer:
21. člen se glasi:
»(1) V javnem zavodu se delo organizira v naslednjih organizacijskih enotah:
– regionalni razvoj in podjetništvo,
– ljudska univerza,
– okolje, prostor in podeželje.
(2) V Pravilniku o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda Posoški razvojni center se glede na potrebe dela lahko določijo tudi druge organizacijske enote. Pravilnik in vsakokratne njegove spremembe, s katerimi se sistemizacija javnega zavoda prilagaja obsegu in vrsti del (projektov), sprejme svet javnega zavoda na predlog direktorja.«
22. člen se glasi:
»Enota Ljudske univerze se organizira skladno z Zakonom o izobraževanju odraslih in ima naslednje strokovne organe:
– vodjo organizacijske enote;
– andragoški zbor in
– strokovni aktiv.«
23. člen se glasi:
»(1) Vodja organizacijske enote:
– vodi delo strokovnega aktiva;
– načrtuje in organizira izobraževanje;
– analizira izobraževalno delo in njegove rezultate in
– spremlja napredovanje udeležencev izobraževanja.«
(2) Vodjo imenuje direktor.«
24. člen se glasi:
»Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci in učitelji javnega zavoda za izobraževanje odraslih, ki izvajajo izobraževalne programe za odrasle.
Andragoški zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z izobraževalnim delom;
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu na področju izobraževanja odraslih;
– odloča o posodobitvah izobraževalnega dela;
– daje mnenje o imenovanju vodje;
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev na področju izobraževanja odraslih;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.«
25. člen se glasi:
»Strokovni aktiv sestavljajo strokovni delavci – organizatorji izobraževanja in učitelji na posameznem izobraževalnem področju.
Strokovni aktiv:
– obravnava problematiko posameznega izobraževalnega področja;
– usklajuje merila za preverjanje in ocenjevanje znanja udeležencev ter za evalvacijo izobraževalnega in drugega dela;
– daje andragoškemu zboru predloge za izboljšanje izobraževalnega dela;
– obravnava pripombe udeležencev izobraževanja;
– opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom izobraževanja odraslih.«
10. člen 
Sedanje VII. poglavje se preštevilči in postane poglavje VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE, prav tako se za eno številko naprej preštevilčijo vsi naslednji členi.
11. člen 
V poglavju VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE se na novo oštevilčen 26. člen črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
»Svet zavoda je dolžan najkasneje v treh mesecih od dneva, ko se začne uporabljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center, uskladiti statut javnega zavoda s temi spremembami.«
12. člen 
V poglavju VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE se na novo oštevilčen 28. člen črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
»(1) Odlok in vsakokratne spremembe se sprejmejo v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah.
(2) Župani občin ustanoviteljic posredujejo odlok in vsakokratne spremembe v objavo Uradnemu listu Republike Slovenije najkasneje v petih dneh po sprejemu na seji občinskega sveta.
(3) Odlok in vsakokratne spremembe začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo petnajsti dan po zadnji objavi.«
Bovec, dne 22. oktobra 2015
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.
Št. 007-8/2015
Kobarid, dne 23. septembra 2015
Župan 
Občine Kobarid 
Robert Kavčič l.r.
Št. 032-00001/2015
Tolmin, dne 29. septembra 2015
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti