Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

Št. 430-1414/2015/9 Ob-3437/15, Stran 2024
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 popr. in 101/13) – ZJF-UPB4 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis 
za izvedbo projekta »Orientacijski program za osebe, preseljene v Republiko Slovenijo na podlagi letne kvote«, št. 430-1414/2015
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izvedba projekta »Orientacijski program za osebe, preseljene v Republiko Slovenijo na podlagi letne kvote« za 567 oseb (upravičencev). Orientacijski program je namenjen učenju osnov slovenskega jezika, pomoči pri urejanju dokumentov in praktičnemu spoznavanju vsakdanjega življenja v Republiki Sloveniji.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis
– Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS
ali 
imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v Nacionalnem programu Republike Slovenije za črpanje iz Sklada za azil, migracije in integracijo,
– nimajo v zadnjih šestih mesecih od datuma izdaje potrdila s strani poslovne banke blokiranega nobenega transakcijskega računa,
– izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, davčna zatajitev, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine.
– Projekt mora imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika.
– Interesi prijavitelja ne smejo biti v nasprotju z interesi in cilji projekta.
– Vsebina projekta mora biti skladna s ciljem, predmetom, namenom in obsegom javnega razpisa in ustreza ciljnim skupinam.
– Projekt mora upoštevati aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s predmetno razpisno dokumentacijo.
– Projekt se ne sme izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih projektov.
– Projekt se mora izvajati v Republiki Sloveniji, na nacionalni ravni.
– Prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje projekta po načelu nepridobitnosti.
– Osebe, ki bodo izvajale aktivnosti projekta, morajo izpolnjevati kadrovske pogoje iz razpisne dokumentacije.
V primeru, da prijavitelj oziroma njegova vloga ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči.
4. Merila za izbor projekta
Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih.
Ocenjuje se ponujeni projekt po spodaj navedenih merilih:
Merilo
Največje število možnih točk
1. Jasnost opredelitve aktivnosti in metode dela v projektu
5
2. Prijavitelj je predvidel sodelovanje osebe z begunsko izkušnjo
5
3. Prijavitelj zagotavlja pomoč pri sporazumevanju v arabskem jeziku
5
4. Prijavitelj zagotavlja pomoč pri sporazumevanju v tigrinjskem jeziku
5
5. Kakovost finančnega načrta in stroškovna učinkovitost projekta
13
Največje možno število pridobljenih točk:
33
Pri vsakem merilu lahko vloga prejme število točk, kot je razvidno iz ocenjevalne lestvice, podane v razpisni dokumentaciji. Vloge morajo pri merilu št. 2 doseči vsaj 1 točko, v nasprotnem primeru se vloga, ki pri merilu št. 2 doseže 0 točk, izloči.
Največje možno število prejetih točk po merilih je 33.
V primeru dveh ali več prijaviteljev z istim doseženim številom točk, se izbere prijavitelja, ki je predvidel sodelovanje več oseb z begunsko izkušnjo, ki bodo lahko delovali na več (štiri ali več) lokacijah.
Projekti bodo ocenjeni skladno z navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih projektov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih projektov.
Podroben opis meril je podan v razpisani dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 850.500,00 EUR za izvajanje v obdobju od podpisa pogodbe do zaključka vseh predvidenih aktivnosti za upravičence, vendar najkasneje do 30. 6. 2018.
Zgoraj navedeni znesek predstavlja višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti projekta za izpolnitev ciljev projekta. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so zagotovljena s strani Sklada za azil, migracije in vključevanje, v višini 75 % upravičenih stroškov (kar znaša 637.875,00 EUR) in sredstev proračuna RS – slovenske udeležbe v višini 25 % upravičenih stroškov (kar znaša 212.625,00 EUR).
6. Predložitev vloge
Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 6. 1. 2016, najkasneje do 15. ure.
Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma 7. 1. 2016.
8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izboru projekta oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predložitev vlog.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«.
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila« ter preko Uradnega lista RS.
Opozorilo: Prijaviteljem se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo vloge, na navedenem internetnem naslovu naročnika spremljajo objave morebitnih dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nepopolne vloge zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.
10. Dodatna pojasnila
Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjnn.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-57-91, s pripisom: Dodatne informacije – Javni razpis za izvedbo projekta »Orientacijski program za osebe, preseljene v Republiko Slovenijo na podlagi letne kvote«, št. 430-1414/2015.
Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »O ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 22. 12. 2015.
Ministrstvo za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti