Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

3460. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode, stran 9773.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 100. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12 in 111/13), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 25/14 in 17/15), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – UPB1 in 55/14) je Občinski svet Občine Medvode na 9. seji dne 30. 9. 2015 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom Občina Medvode (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ureja organizacijske, upravljavske in druge spremembe v Javnem zavodu za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode, ustanovljenem z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda za šport in turizem Medvode (Uradni list RS, št. 70/05 in 43/13), zaradi pripojitve Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode, ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode (Uradni list RS, št. 103/08 in 43/13).
Ta odlok predstavlja ustanovitveni akt Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode in v celoti nadomešča Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za šport in prireditve Medvode« (Uradni list RS, št. 70/05) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport in prireditve Medvode« (Uradni list RS, št. 43/13).
Javni zavod za šport, turizem, kulturo in mladinoMedvode je pravni naslednik Javnega zavoda za šport in turizem, vpisanega v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani z matično številko 2148528000, in Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode, vpisanega v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani z matično številko 3449637000, in je prevzel vse pravice in obveznosti navedenih javnih zavodov.
2. člen 
Javni zavod zagotavlja oziroma opravlja dejavnost na področju športa, turizma, kulture, kulturne dediščine in mladine ter ostale dejavnosti za potrebe Občine Medvode.
II. STATUSNE DOLOČBE 
3. člen 
Ime zavoda se glasi: »Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode«.
Skrajšano ime zavoda je: »Javni zavod Sotočje Medvode«.
Sedež zavoda: Ostrovrharjeva ulica 4, Medvode.
Pravice in obveznosti ustanoviteljice opravlja Občinski svet Občine Medvode, če ta odlok ne določa drugače.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja.
4. člen 
Zavod ima žig okrogle oblike premera 32 mm. Sredi žiga je grb Občine Medvode. Na zunanjem robu je napis »Javni zavod Sotočje« ter v sredini »Medvode«.
Zavod ima lahko tudi znak ali grafično obliko imena, ki se določi s statutom zavoda.
Število žigov, uporabo žiga in znaka, način varovanja in uničevanja ter delavce, ki so odgovorni zanje, določi direktor z navodili.
5. člen 
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, za katere je registriran.
III. NOTRANJA ORGANIZACIJA ZAVODA 
6. člen 
V okviru zavoda lahko delujejo enote oziroma službe. Podrobno notranjo organizacijo, delovno področje, naloge in odgovornosti določi statut zavoda.
IV. DEJAVNOST ZAVODA 
7. člen 
Zavod je ustanovljen za opravljanje naslednjih dejavnosti, ki jih opravlja v javnem interesu kot javno službo:
1. Na področju športa:
– izvaja programe športa otrok in mladine iz Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, ki se financirajo iz javnih sredstev;
– skrbi za celovit razvoj športa v občini;
– pripravlja objekte za vadbo in tekmovanja;
– upravlja športne objekte, opravlja in organizira vzdrževanje objektov, naprav, igrišč in tehnične ter športne opreme, ki je v upravljanju zavoda;
– zagotavlja normalno delovanje objektov in opreme, ki jo ima v upravljanju;
– oddaja v najem prostore v športnih objektih in usklajuje interese med posameznimi uporabniki;
– skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in naprav;
– svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju športnih objektov v občini;
– izvaja letni program športa v občini, ki se sofinancira iz javnih sredstev;
– daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem programov športa v občini;
– sodeluje pri organiziranju in izvajanju športne vzgoje in raznih športnih dejavnosti za otroke, mladino, invalide, starejše občane ter pri kulturno športnih in rekreativnih prireditvah;
– spremlja in analizira razmere na področju športa;
– načrtuje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za delo v športu;
– zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu.
2. Na področju turizma:
– opravlja turistično informacijsko dejavnost;
– vodi turistično informacijski center;
– spodbuja razvoj celovite turistične ponudbe;
– oblikuje in trži celovito turistično ponudbo;
– skrbi za razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom;
– organizira in izvaja turistične prireditve;
– osvešča in spodbuja prebivalstvo k pozitivnemu odnosu do turistov in turizma;
– spremlja izvajanje turističnih programov in projektov v občini;
– nudi strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem turističnih programov in projektov v občini;
– načrtuje, izvaja in spremlja izobraževanje strokovnih delavcev turističnih dejavnosti;
– izvaja program turističnega vodenja po občini;
– opravlja druge naloge na področju turizma.
3. Na področju kulture:
– upravlja javno infrastrukturo na področju kulture in kulturne dediščine, ki mu jo prenese v upravljanje ustanoviteljica;
– skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost objektov in opreme;
– organizira ustvarjalne delavnice, gledališke in druge predstave, koncerte, razstave in druge predstavitve kulturno umetniške produkcije;
– vodi in upravlja muzeje ter upravlja in vzdržuje druge objekte kulturne dediščine v občinski lasti;
– posoja tehnično opremo in nudi tehnične storitve;
– daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnih programov na področju kulture dejavnosti;
– nadzira izvajanje kulturnih programov in projektov ter sodeluje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije pri nadzoru izvajanja projektov in programov na področju kulturne dediščine;
– načrtuje in spremlja izobraževanje strokovnih delavcev na področju kulturne dejavnosti ter na področju kulturne dediščine.
4. Na področju mladine:
– upravlja javno infrastrukturo na področju mladine;
– nudi vsestransko podporo mladim pri uresničevanju njihovih zamisli, projektov in pobud;
– izvaja preventivne in socialno varstvene programe ter storitve za mlade;
– posebno pozornost namenja podpori mladim s posebnimi potrebami, še posebej socialno in drugače prikrajšanim ter izjemno umetniško nadarjenim;
– organizira in izvaja programe, prireditve ter dejavnosti z mladimi in za mlade na različnih področjih;
– organizira in izvaja izobraževanja ter različne oblike svetovanja;
– zbira in posreduje informacije za mlade;
– organizira in izvaja počitniške dejavnosti;
– organizira in izvaja prireditve širšega pomena in pridobiva sredstva zanje;
– izvaja počitniške in druge dejavnosti za otroke in mladino.
Zavod pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanoviteljico s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi. Vključuje se v kulturno in turistično ponudbo občine, regije in širše slovenske skupnosti, organizira predavanja, strokovna in znanstvena srečanja ter seminarje, koordinira prireditve po programu ustanoviteljice, opravlja gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe udeležencev in obiskovalcev.
8. člen 
Dejavnosti zavoda so po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) naslednje:
C 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G 47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
I 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I 55.201 Počitniški domovi in letovišča
I 55.202 Turistične kmetije s sobami
I 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
I 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
I 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
I 55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
I 56.101 Restavracije in gostilne
I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I 56.103 Slaščičarne in kavarne
I 56.104 Začasni gostinski obrati
I 56.290 Druga oskrba z jedmi
I 56.300 Strežba pijač
J 58.110 Izdajanje knjig
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190 Drugo založništvo
J 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.140 Kinematografska dejavnost
J 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov
J 63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
J 63.990 Drugo informiranje
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M 74.200 Fotografska dejavnost
M 74.300 Prevajanje in tolmačenje
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q 88.910 Dnevno varstvo otrok
R 90.010 Umetniško uprizarjanje
R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R 91.020 Dejavnost muzejev
R 91.030 Varstvo kulturne dediščine
R 93.110 Obratovanje športnih objektov
R 93.130 Obratovanje fitnes objektov
R 93.190 Druge športne dejavnosti
R 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
R 93.292 Dejavnost smučarskih centrov
R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljico dejavnosti razširi ali spremeni.
V. ORGANI ZAVODA 
9. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni sveti za posamezna področja.
1. Svet zavoda
10. člen 
Svet zavoda je najvišji organ upravljanja zavoda. Sestavlja ga pet članov:
– štirje predstavniki ustanoviteljice, ki jih izmed strokovnjakov oziroma poznavalcev s področja dela zavoda imenuje občinski svet na predlog zainteresirane javnosti, in sicer enega s področja športa, enega s področja turizma, enega s področja kulture in enega s področja mladinskih dejavnosti;
– en predstavnik delavcev zavoda, ki ga izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, na način in po postopku, ki ga določa statut zavoda; pravico voliti in biti voljen ima vsak delavec s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, kar velja tudi za osebo, vključeno v programe javnih del, ki ima sklenjeno posebno pogodbo o zaposlitvi; če ima poleg direktorja pogodbo o zaposlitvi samo en delavec, je ta član sveta zavoda.
11. člen 
Mandat članov sveta zavoda traja 5 let. Mandat začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Po preteku mandata so lahko člani ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Predsednika izvoli svet zavoda izmed predstavnikov ustanoviteljice.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda.
12. člen 
Svet zavoda opravlja zlasti naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela, upravljanje in poslovanje zavoda;
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda;
– sprejema program razvoja zavoda;
– sprejema letni delovni in finančni načrt zavoda;
– sprejema poslovno poročilo zavoda;
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda;
– sprejema sistemizacijo delovnih mest in kadrovski načrt;
– imenuje in razrešuje člane strokovnih svetov;
– sprejema cene storitev zavoda;
– daje soglasje k načrtu nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja ter odloča o razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki, pridobljenimi iz naslova pridobitne dejavnosti zavoda;
– daje direktorju in ustanoviteljici pobude in predloge s področij dela zavoda;
– opravlja druge, z zakoni in akti zavoda določene naloge.
Podrobneje delovanje sveta ureja statut zavoda.
2. Direktor
13. člen 
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki opravlja zlasti naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa zavod;
– odgovarja za zakonitost dela zavoda;
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda;
– sprejema strateški načrt in program razvoja zavoda;
– pripravlja programe dela in programe razvoja zavoda ter finančne načrte in poslovna poročila zavoda;
– pripravlja sistemizacijo delovnih mest in kadrovski načrt, odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev;
– sprejema splošne akte zavoda razen tistih, ki jih sprejema sveta zavoda;
– izvršuje odločitve sveta zavoda;
– poroča ustanoviteljici in svetu o zadevah, ki pomembno vplivajo na zavod.
Pristojnosti direktorja so podrobneje opredeljene v statutu zavoda.
14. člen 
Direktor zastopa zavod v pravnem prometu neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega letnega načrta, razen pogodb o investicijah.
15. člen 
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda, s soglasjem ustanoviteljice.
Postopek imenovanja direktorja je dvostopenjski, in sicer je sestavljen iz postopka za izdajo sklepa o samem imenovanju, ki ga izda svet zavoda in postopka za izdajo soglasja k sklepu o imenovanju, ki ga izda ustanoviteljica. Kandidat postane direktor zavoda, ko sta izpolnjena oba pogoja: imenovanje s strani sveta zavoda in izdano soglasje ustanoviteljice.
Mandat direktorja traja pet let in je lahko ista oseba po preteku te dobe ponovno imenovana.
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma magistrsko izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri – raven 7;
– ima najmanj sedem let delovnih izkušenj in izkaže strokovno poznavanje področja dela zavoda;
– aktivno obvlada slovenski jezik;
– izpolnjuje druge zahteve, ki jih določata statut zavoda in zakon.
Kandidat za direktorja mora k prijavi na javni razpis priložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za obdobje petih let.
Na podlagi akta o imenovanju sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Če je bil direktor pred svojim imenovanjem zaposlen v zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
16. člen 
Direktor je odgovoren za škodo, ki je nastala zavodu oziroma ustanoviteljici zaradi njegovega nevestnega ali nezakonitega ravnanja in za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njegovih obveznosti.
17. člen 
Direktorja se predčasno razreši, če:
– direktor sam zahteva razrešitev;
– nastane kateri od razlogov za prenehanje delovnega razmerja po samem zakonu;
– direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda, ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi;
– direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo, ali če zanemarja oziroma malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Poleg razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko direktor razreši v primeru bistveno spremenjene dejavnosti, zaradi katere je zavod ustanovljen.
Svet zavoda mora direktorja seznaniti z razlogi za razrešitev ter mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Glede postopkov za razrešitev direktorja se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek njegovega imenovanja.
18. člen 
Svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda v primeru, če:
– direktorju predčasno preneha mandat in ni izpeljan redni postopek imenovanja direktorja,
– je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
Svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja za čas do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto.
Za imenovanje in razrešitev vršilca dolžnosti direktorja velja enak postopek in pristojnosti kot ga zakon in ta odlok predpisuje za imenovanje in razrešitev direktorja.
3. Strokovni sveti
19. člen 
Zavod ima naslednje petčlanske strokovne svete:
– strokovni svet za šport,
– strokovni svet za turizem,
– strokovni svet za kulturo,
– strokovni svet za mladino.
Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnih svetov se določijo s statutom zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
20. člen 
Zavod pridobiva sredstva za svoje delovanje
– iz proračuna ustanoviteljice;
– iz državnega proračuna;
– z vstopninami;
– iz sredstev Evropske unije;
– iz drugih javnih virov sredstev;
– s prodajo proizvodov, blaga in storitev na trgu;
– z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem odlokom.
Zavod ločeno izkazuje rezultate za javni in tržni del svojega poslovanja.
21. člen 
Zavod pridobi iz vsakoletnega proračuna ustanoviteljice proračunska sredstva, katerih višina se določi na podlagi dogovorjenega in finančno ovrednotenega letnega programa zavoda.
Po sprejemu proračuna za tekoče leto, skleneta ustanoviteljica, v njenem imenu župan, in zavod letno pogodbo o financiranju, s katero se določijo sredstva, ki so v tekočem letu namenjena delovanju zavoda ter ostale medsebojne pravice in obveznosti.
22. člen 
S presežkom prihodkov nad odhodki lahko razpolaga svet zavoda samostojno, če ga nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti zavoda, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme, za druge namene pa mora pridobiti soglasje ustanoviteljice.
Če odhodki presegajo prihodke pri izvajanju javne službe, krije primanjkljaj ustanoviteljica na osnovi analize stanja, ki jo pripravi direktor. Zavod mora dokazati, da je primanjkljaj nastal iz naslova programov, ki jih je po tem odloku in po sprejetem letnem programu dolžna financirati ustanoviteljica in, da je ravnal gospodarno ter v skladu s sprejetim programom dela.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanoviteljica na predlog direktorja in po predhodnem mnenju sveta zavoda.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
23. člen 
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti in samostojno nastopa v pravnem prometu do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljica zavodu odgovarja za obveznosti omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki jih v proračunu namenja za delovanje zavoda v letu, ko obveznost nastane.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
VIII. PREMOŽENJE ZAVODA 
24. člen 
Premoženje zavoda je last ustanoviteljice.
Zavod je dolžan upravljati premoženje ustanoviteljice s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod samostojno upravlja s premoženjem, vendar lahko vstopa v pravne posle, katerih posledica je odtujitev nepremičnega premoženja ali obremenitev premoženja ustanoviteljice s stvarnimi ali drugimi bremeni, samo s predhodnim soglasjem ustanoviteljice.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJICE IN ZAVODA 
25. člen 
Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
Občinski svet:
– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda, skladno z letnim finančnim načrtom zavoda;
– odloča o statusnih spremembah ter o spremembah ali širitvah dejavnosti zavoda;
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda in imenuje svoje predstavnike v svet zavoda;
– daje soglasje k načinu kritja izgube zavoda.
Občinska uprava v imenu občinskega sveta:
– daje soglasje k spremembi imena in sedeža zavoda;
– daje soglasje k podpisu pogodb o investicijah ter pogodb o razpolaganju z nepremičninami, ki jih ima zavod v upravljanju ali zakupu ter nakupu nepremičnin;
– spremlja skladnost porabe sredstev z nameni, za katera so bila sredstva zagotovljena;
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s potrebami ter načrti in programi občine;
– izvaja druge naloge in obveznosti ustanoviteljice ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom občine ter drugimi predpisi.
26. člen 
Zavod je v razmerju do ustanoviteljice dolžan:
– pripraviti letni program dela in finančni načrt;
– zagotavljati namensko in racionalno porabo sredstev ustanoviteljice, ki jih ima v upravljanju in drugih sredstev;
– zagotavljati ustanoviteljici podatke in informacije, potrebne za spremljanje delovanja zavoda, za izvajanje njene pristojnosti ter za načrtovanje delovanja zavoda;
– enkrat letno, na zahtevo ustanoviteljice pa tudi večkrat, poročati o izvajanju letnega programa, o rezultatih poslovanja zavoda, o uporabi namenskih sredstev ustanoviteljice in o drugih zadevah, na zahtevo ustanoviteljice;
– izvajati druge naloge in obveznosti, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
27. člen 
Zavod ima statut in druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
S statutom zavod ureja zlasti organizacijo in način poslovanja, pristojnosti organov zavoda in način odločanja le-teh, pooblastila za zastopanje in podpisovanje, volitve ali imenovanja organov zavoda, delovna razmerja delavcev in disciplinsko odgovornost ter drugo vsebino, določeno z zakoni in tem odlokom.
Statut in druge splošne akte sprejme svet zavoda, razen tistih, za katere je s statutom zavoda določeno, da jih sprejme direktor zavoda.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
28. člen 
Javni zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode je pravni naslednik Javnega zavoda za šport in turizem, vpisanega v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani z matično številko 2148528000, in prevzame vse pravice, obveznosti, premoženje ter zaposlene delavce dosedanjega Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode.
29. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka in vpisom pripojitve Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode k Javnemu zavodu za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode v sodni register, preneha mandat članom sveta Javnega zavoda za kulturo in mladino.
Svet Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode se mora ustanoviti v skladu z določbami tega odloka v roku dveh mesecev po uveljavitvi odloka.
Do konstituiranja sveta zavoda v sladu s tem odlokom opravlja naloge sveta dosedanji svet Javnega zavoda za šport in turizem Medvode.
Svet zavoda sprejme statut v skladu s tem odlokom v roku šest mesecev po uveljavitvi tega odloka.
30. člen 
Dosedanjemu vršilcu dolžnosti direktorja Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode z dnem uveljavitve tega odloka in vpisom pripojitve Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode k Javnemu zavodu za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode v sodni register, preneha mandat.
Dosedanja vršilka dolžnosti direktorja Javnega zavoda za šport in turizem Medvode od dneva uveljavitve tega odloka do izteka svojega mandata, vendar najdlje do 30. 6. 2016, opravlja funkcijo kot vršilka dolžnosti direktorja Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode, ustanovljenega s tem odlokom.
Svet zavoda mora začeti postopek imenovanja direktorja takoj po konstituiranju in zagotoviti, da bo nastopil delo najkasneje 1. 7. 2016.
31. člen 
Zaposleni v Javnem zavodu za kulturo in mladino nadaljujejo z delom v Javnem zavodu za šport, turizem, kulturo in mladinoMedvode, ustanovljenem s tem odlokom, in sicer s pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja, ki so jih imeli pred uveljavitvijo tega odloka.
Svet zavoda mora sprejeti akt o sistemizaciji delovnih mest najkasneje v treh mesecih po konstituiranju sveta zavoda. Do sprejema novega akta o sistemizaciji delovnih mest veljata obstoječa akta v vseh določbah, ki niso v nasprotju s tem odlokom.
32. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za šport in prireditve Medvode« (Uradni list RS, št. 70/05) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport in prireditve Medvode« (Uradni list RS, št. 43/13), pri čemer se njune določbe uporabljajo do vpisa pripojitve javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode k javnemu zavodu za šport in turizem Medvode v sodni register.
33. člen 
Po uveljavitvi tega odloka in na njegovi podlagi se v sodnem registru pri subjektu vpisa: Javni zavod za šport in turizem Medvode, matična številka 2148528000, vpiše sprememba imena zavoda: Javni zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode ter druge spremembe, ki temeljijo na tem odloku.
34. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-20/2015-5
Medvode, dne 30. septembra 2015
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti