Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

3430. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper, stran 9718.

  
Na podlagi petega odstavka 43. člena, prvega odstavka 40. člena v zvezi z drugim odstavkom 61. člena in drugega odstavka 11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper 
1. člen 
V Uredbi o državnem lokacijskem načrtu za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper (Uradni list RS, št. 43/05, 48/11 in 59/14) se v 1. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Grafični del državnega lokacijskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni del te uredbe.«.
2. člen 
V četrtem odstavku 3. člena se črta točka b.
Dosedanja točka c postane točka b.
3. člen 
V 4. členu se točka h spremeni tako, da se glasi:
»h) območja trajnih odlagališč presežka materiala na lokaciji opuščenega laporokopa ob stari Šmarski cesti in Ankaranske Bonifike,«.
4. člen 
V 25. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji prvi odstavek postane edini odstavek.
5. člen 
V 30. členu se v šestem odstavku v peti alineji črta besedilo »lokaciji industrijske cone Srmin in«.
6. člen 
V 38. členu se v četrtem odstavku na koncu druge alineje vejica nadomesti s piko, tretja alineja pa se črta.
V petem odstavku se črta besedilo:
»Lokacija industrijske cone Srmin:
– območje se nahaja na delu načrtovane lokacije industrijske cone Srmin;
– območje je na aluvijalni ravnici reke Rižane, jugozahodno od osamelca Srmin, v prostorskih sestavinah občinskega plana je območje namenjeno proizvodni dejavnosti;
– po zaključenem deponiranju je na tem mestu načrtovana izgradnja oziroma razširitev industrijsko obrtne cone s potrebno komunalno infrastrukturo oziroma zatravitev površin s končno sanacijo;
– volumen, na voljo za deponiranje: 808.000 m3,
– del viškov materiala se uporabi pri bodoči razširitvi tovorne postaje Koper;
– zaradi zahtev izgradnje industrijske cone se izvede vrhnja plast iz kamnitega materiala v debelini 0,5 m.«.
7. člen 
Doda se nova priloga, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
8. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-55/2015
Ljubljana, dne 18. novembra 2015
EVA 2015-2550-0164
Vlada Republike Slovenije 
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti