Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

3474. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Reteče – EUP RE 01/03, stran 9855.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US) in 28. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13) je župan Občine Škofja Loka dne 11. 11. 2015 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Reteče – EUP RE 01/03
1. člen 
(Predmet sklepa in pravna podlaga) 
S tem sklepom se pričenja postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo stanovanjsko sosesko Reteče – EUP RE 01/03 (v nadaljevanju OPPN).
Pravno podlago za pripravo in sprejem OPPN predstavlja Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 2/14, 3/14 – popr., 46/15-1916 – avt. razl., 46/15-1917 – avt. razl.), v katerem je za to območje predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN).
Pravna podlaga za izdelavo OPPN so tudi vsi veljavni zakoni in podzakonski akti s področja urejanja prostora in varovanja okolja.
2. člen 
(Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
Območje RE 01/03 leži v severnem delu naselja Reteče, med novejšo stanovanjsko pozidavo na zahodu, gozdom na severu, zelenimi površinami na vzhodu ter regionalno cesto (R1 210/1078) na jugu.
V OPN je za to enoto predvidena izdelava Občinskega prostorskega načrta. Območje je opredeljeno kot območje SSa in je namenjeno enodružinski stanovanjski gradnji z dopolnilnimi dejavnostmi. Dovoljena je gradnja enostanovanjskih in dvostanovanjskih stavb. Gostota gradnje naj ne presega 80 preb./ha oziroma do 40 stanovanj/ha. Ob regionalni cesti, ki se bo po izgradnji obvoznice okoli Reteč prekategorizirala v zbirno mestno cesto, se umesti strnjena individualna gradnja ali manjši večstanovanjski objekti do gabarita (K) + P + 2 + Po, proti severu pa prehaja v nižje gostote individualne gradnje. Dovoljeni FI do 0,40 za individualno gradnjo in do 0,80 za večstanovanjsko gradnjo. Rob pozidave ob mestni zbirni cesti (regionalni cesti) se oblikuje v smislu oblikovanja urbanega robu. Ob tej cesti se na območju zasadi drevored ter zgradi pločnik. Na območju se umesti otroško igrišče.
Trenutno so na obravnavanem območju travnate površine, razen na zahodnem delu, kjer je obstoječa stanovanjska hiša s pomožnimi objekti. Ker je obstoječi objekt znotraj območja OPPN, je potrebno zanj predpisati merila in pogoje za posege.
V OPPN je predvidena nova parcelacija in izvedba nove komunalne, energetske in prometne infrastrukture, ki se bo izvedla v skladu s pogoji smernic posameznih pristojnih nosilcev urejanja prostora. Novi objekti se bodo komunalno navezali na obstoječe komunalne sisteme v bližini.
Dostop na območje je možen z regionalne ceste Škofja Loka–Jeprca. Pred gradnjo stanovanjskih objektov je potrebno predvideti ustrezen cestni priključek na državno cesto, usklajen s pristojnim nosilcem urejanja prostora.
Predvidena sprememba bo pravna podlaga za načrtovanje projektov graditve na tem območju in parcelacijo.
Pobudniki za izdelavo OPPN so investitorji.
3. člen 
(Območje OPPN) 
Ureditveno območje OPPN zajema EUP RE 01/03, v velikosti 12.570,00 m2.
Območje zajema naslednje parcele (vse k.o. Reteče): 835/2, 835/3, 835/4, 835/5, 835/6, *135, 1058/4, 1058/5, 833/11, 833/12, 833/8, 833/13, 833/14 (del), 833/12, 833/6, 833/7 (del), 830/2 (del), 830/3 (del), 830/4 (del) in 828 (del).
4. člen 
(Način pridobitve strokovnih rešitev in strokovne podlage) 
Prostorski načrtovalec izdela strokovne rešitve na podlagi prikaza stanja prostora, veljavnega OPN Občine Škofja Loka, strokovnih podlag, investicijskih namer investitorja, izhodišč Občine Škofja Loka ter smernic nosilcev urejanja prostora.
Predhodno se izdelajo strokovne podlage za celotno območje OPPN (EUP RE 01/03):
Strokovne podlage, na katerih bodo temeljile rešitve, ki jih pripravi načrtovalec, so:
– Geodetska podlaga v digitalni obliki za izdelavo OPPN;
– Idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve (v treh variantah) izdelane na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– Idejna zasnova prometne ureditve z ustreznim priključkom na regionalno cesto, vključno z ureditvami mirujočega prometa ter navezavami na obstoječe omrežje;
– Idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev ter navezava na obstoječe omrežje;
– Podatki iz zemljiške knjige o lastnikih in morebitnih drugih stvarnih pravicah;
– Druge morebitne dodane strokovne podlage.
Strokovne podlage s področja prometa morajo preveriti z vidika urbanizma tudi:
– možnost priključevanja preko obstoječega semaforiziranega priključka v Retečah;
– dostop do kmetijskih in gozdnih zemljišč na severu.
Ob novih cestah se predvidi tudi javno razsvetljavo.
Območje OPPN RE01/3 se obravnava kot nedeljiva celota, zato se predhodno izdelajo strokovne podlage za celotno območje OPPN (EUP RE 01/03). Za možnost izvedbe OPPN RE01/3 v več fazah se izdela posebna strokovna podlaga, ki natančno definira obseg, vsebino in način izvedbe posamezne faze ter vseh faz kot celote.
Vzporedno s postopkom priprave OPPN se izdela program opremljanja zemljišč za gradnjo. V programu opremljanja se opredelijo faze opremljanja skladno z OPN-jem.
Če se tekom priprave prostorskega načrta ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se pripravijo med postopkom in jih pridobi ponudnik oziroma investitor.
5. člen 
(Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
Roki za pripravo OPPN po izdelanih strokovnih podlagah za celotno območje EUP RE 01/03:
Faza postopka
Roki
Objava sklepa župana o začetku priprave OPPN
Izdelava osnutka OPPN
30 dni
Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora 
30 dni
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN 
45 dni
I. obravnava na seji OS Občine Škofja Loka
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN
30 dni
Priprava in sprejem stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave
30 dni
Priprava predloga OPPN za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora
15 dni
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora
30 dni
Priprava usklajenega predloga OPPN
30 dni
II. obravnava na seji OS Občine Škofja Loka
Objava v Uradnem listu RS
Predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora lahko tudi spremenijo.
Prav tako navedeni roki ne upoštevajo postopka celovite presoje vplivov na okolje (v primeru, da je postopek potrebno izvesti, se roki ustrezno podaljšajo), izdelave strokovnih podlag ter predhodne javne razgrnitve.
6. člen 
(Nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja zgornje Save, Ulica Mirka Vadnova 5, Kranj;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje – postopek CPVO, Dunajska cesta 47, Ljubljana;
4. Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za železnice, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor;
5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet, Sektor za civilno letalstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;
6. Direkcija RS za infrastrukturo (ceste, železnice), Tržaška 19, Ljubljana;
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, Ljubljana;
8. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana, Tržaška cesta 4, Ljubljana;
9. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, Ljubljana;
10. Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj;
11. Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj;
12. Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka;
13. Loška komunala (vodovod, kanalizacija, odpadki), Kidričeva 43a, Škofja Loka;
14. Petrol, d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana;
15. Krajevna skupnost Reteče, Reteče 33, Škofja Loka;
16. drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku priprave podrobnega načrta izkazalo, da so njihove smernice potrebne.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema poziva ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če nosilci mnenja ne preložijo v roku, občina lahko nadaljuje s pripravo podrobnega načrta.
7. člen 
(Obveznosti v zvezi s financiranjem) 
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave OPPN, pripravo strokovnih podlag in geodetskega načrta zagotovi pobudnik.
8. člen 
(Končna določba) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Škofja Loka ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0002/2015
Škofja Loka, dne 11. novembra 2015
Župan 
Občine Škofja Loka 
mag. Miha Ješe l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti