Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

3481. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žiri, stran 9893.

  
Na podlagi določil 29. člena in drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 7. redni seji dne 22. 10. 2015 sprejel
O D L O K 
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žiri 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določa organizacija in delovno področje občinske uprave Občine Žiri (v nadaljevanju: občinska uprava).
2. člen 
(javnost dela) 
Delo občinske uprave je javno.
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja v skladu z zakonom, statutom občine, poslovnikom občinskega sveta in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.
O delu občinske uprave obveščata javnost župan in direktor občinske uprave. Vodje notranjih organizacijskih enot ali drugi javni uslužbenci lahko obveščajo javnost o delu s svojega delovnega področja po predhodnem pooblastilu župana oziroma direktorja občinske uprave.
Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti ter osebnega dostojanstva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi.
Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike obravnavati ter nanje odgovarjati v razumnem roku.
2. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE 
3. člen 
(organizacija občinske uprave) 
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Žiri ustanovi organ: Občinska uprava Občine Žiri, s sedežem na naslovu Loška cesta 1, Žiri, in z uradnim elektronskim naslovom: obcina.ziri@ziri.si.
Občinska uprava je sestavljena iz dveh notranjih organizacijskih enot, in sicer:
– urad župana
– režijski obrat.
Za opravljanje posameznih nalog na območju več občin se lahko s posebnim odlokom ustanovi organ skupne občinske uprave.
4. člen 
(naloge občinske uprave) 
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, organizacijsko-tehnične, razvojne in druge naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti ter naloge v okviru zakonsko določenih pravic in dolžnosti občine. Tako zlasti:
– pripravlja predloge razvojnih ter drugih programov in načrtov iz svojega področja dela in izvršuje zakone oziroma podzakonske akte ter občinske odloke oziroma druge splošne akte,
– spremlja stanje in predlaga ukrepe s svojega področja delovanja,
– izvršuje proračun,
– opravlja nadzor nad izvajanjem proračunsko financiranih dejavnosti, in sicer po namenu, obsegu in dinamiki porabe ter pripravlja poročila in predloge iz svojega delovnega področja,
– načrtuje investicije, ravna s premoženjem občine in opravlja nadzor nad upravljanjem premoženja občine, ki je preneseno v upravljanje posameznim drugim upravljavcem,
– opravlja nadzor nad izvrševanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja občina zadeve iz svoje pristojnosti,
– opravlja upravne naloge ter vodi evidence o upravnih postopkih,
– spremlja zakonodajo, pripravlja strokovne podlage za odločanje občinskega sveta in drugih organov občine, sodeluje pri pripravi splošnih aktov,
– opravlja druga dela za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter drugih organov občine.
Občinska uprava je pristojna za vodenje zbirke informacij javnega značaja.
Občinska uprava odloča v upravnih postopkih iz njene pristojnosti.
Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejema občinski svet. Občinska uprava izvršuje zakone in druge predpise, kadar v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti.
Občinska uprava odgovarja županu za stanje na področju, za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na matičnih področjih, pravočasno opozarja na pojave, ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje pobude in predloge za reševanje vprašanj na teh področjih in opravlja druge strokovne naloge.
5. člen 
(načela za organizacijo občinske uprave) 
Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter upravnim in poslovnim procesom, ki potekajo v občinski upravi. Zagotavljati mora:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje upravnih in drugih nalog,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih nalog,
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev in k izkoriščanju razvojnih možnosti,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi občine in zunanjimi institucijami.
6. člen 
(urad župana) 
Urad župana opravlja naloge na naslednjih področjih:
a) splošne zadeve:
– organizacijska in administrativno tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzornega odbora, občinske volilne komisije ter občinske uprave,
– upravljanje poslovnih prostorov in stavb,
– urejanje občinskih protokolarnih zadev, vizualna podoba in uporaba simbolov občine, organizacija občinskih prireditev,
– odnosi z javnostjo, zagotavljanje javnosti dela občine ter informiranje strank o splošnih informacijah, informacije javnega značaja,
– založništvo,
– upravljanje z dokumentarnim gradivom in njegova hramba,
– izvajanje postopkov javnih naročil po zakonu o javnem naročanju,
– vodenje zadev v upravnih postopkih na prvi in drugi stopnji,
– integriteta in preprečevanja korupcije,
– izvedba volitev, izvedba neposrednih oblik sodelovanja občanov pri odločanju,
– priprava predpisov in drugih gradiv za seje sveta in njegovih delovnih teles,
– kadrovske zadeve, delovna razmerja za potrebe občinske uprave,
– mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
b) družbene dejavnosti:
– predšolska vzgoja, izobraževanje,
– šport, kultura, dejavnosti za mlade,
– dejavnosti neprofitnih organizacij,
– socialno varstvo, delo z ranljivimi skupinami prebivalcev,
– zdravstveno varstvo na primarni ravni, lekarniška dejavnost;
c) gospodarske dejavnosti:
– vzdrževanje in upravljanje poslovnih objektov, stanovanj in drugih stavb,
– gospodarjenje z nepremičninami v lasti občine, vodenje registra nepremičnin,
– dodeljevanje občinskih stanovanj v najem,
– učinkovita raba energije, proizvodnja električne energije, trgovanje z električno energijo,
– pridobivanje mineralnih agregatov,
– državne pomoči,
– načrtovanje in pospeševanje razvoja podeželja in kmetijstva,
– načrtovanje in pospeševanje razvoja turizma,
– načrtovanje in pospeševanje razvoja gospodarstva in podjetništva,
– regionalne razvojne naloge,
– sodelovanje z drugimi razvojno naravnanimi organi in inštitucijami,
– požarna varnost, zaščita in reševanje,
– obramba in ukrepi v izrednih razmerah;
d) komunalne dejavnosti:
– vzdrževanje in upravljanje javne komunalne infrastrukture ter drugih objektov in naprav,
– urejanje cestne infrastrukture in prometna ureditev,
– varnost cestnega prometa ter preventiva in vzgoja v cestnem prometu,
– vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture;
e) okolje in prostor:
– priprava prostorskih planskih in prostorskih izvedbenih aktov občine,
– sodelovanje pri pripravi medobčinskih, regionalnih in državnih prostorskih aktov,
– vključevanje varstva okolja v načrtovanje prostora,
– priprava urbanističnih rešitev za pomembnejše stavbne in infrastrukturne posege občine,
– izdaja potrdil iz uradnih evidenc in drugih dokumentov v zvezi z načrtovanjem prostora in graditvijo objektov,
– vodenje prostorskega informacijskega sistema: zbiranje, evidentiranje in analiziranje podatkov o namenski rabi prostora, vodenje evidenc o zemljiščih za gradnjo stavb ter vodenje drugih evidenc za odmero nadomestil in davkov,
– načrtovanje komunalnega opremljanja in priprava programov opremljanja stavbnih zemljišč,
– odmera komunalnega prispevka,
– izvajanje prostorskih ukrepov: začasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora, zakonite predkupne pravice občine, razlastitev in omejitev lastninske pravice, komasacije in ukrepov pri prenovi,
– varstvo naravne in kulturne dediščine,
– upravljanje z zemljišči v občinski lasti ter druge premoženjsko pravne zadeve v zvezi z nepremičnim premoženjem občine;
f) javne finance:
– nadzor nad poslovanjem, zadolževanjem in izvajanjem odobrenih programov,
– priprava proračuna in vseh spremljajočih dokumentov, potrebnih za izvajanje proračuna,
– izvajanje proračuna, finančno poslovanje,
– priprava zaključnega računa proračuna in letnega poročila,
– računovodstvo in knjigovodstvo proračuna,
– izvajanje notranjih finančnih kontrol pri izvrševanju proračuna, sodelovanje z nadzornimi institucijami,
– priprava investicijske dokumentacije,
– pridobivanje finančnih sredstev za delovanje in razvoj občine, izterjava terjatev občine,
– priprava premoženjske bilance,
– upravljanje finančnega premoženja občine,
– upravljanje proračunskih skladov občine,
– spremljanje, analiziranje, oblikovanje cen in davkov oziroma drugih dajatev iz občinske pristojnosti;
g) inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko redarstvo.
7. člen 
(režijski obrat) 
Režijski obrat opravlja naloge na naslednjih področjih:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih javnih služb,
– izvajanje, strokovni nadzor in financiranje gospodarskih javnih služb,
– izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda, zbiranja, obdelave, odlaganja komunalnih odpadkov, pokopališke in pogrebne dejavnosti,
– upravljanje, vzdrževanje, obnavljanje, načrtovanje in gradnja športnorekreacijskih objektov in naprav, kolesarskih stez, okolice muzejev, kulturnih spomenikov.
8. člen 
(vodenje občinske uprave) 
Predstojnik občinske uprave je župan, ki občinsko upravo usmerja in nadzira.
Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave.
Direktor občinske uprave opravlja tudi naloge vodje notranje organizacijske enote, če predstojnik ali vodja ni imenovan.
9. člen 
(podrobnejša organizacija in sistemizacija delovnih mest v občinski upravi) 
Podrobnejšo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan z aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
10. člen 
(projektne skupine) 
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje javnih uslužbencev z različnih področij dela oziroma notranjih organizacijskih enot, se lahko oblikujejo projektne skupine. Projektna skupina se oblikuje za čas trajanja projekta.
Projektno skupino imenuje župan ali direktor občinske uprave. Z aktom o imenovanju projektne skupine se določi sestavo in vodjo projektne skupine, njene naloge, roke za izvedbo nalog, potrebna sredstva in druge pogoje za delo.
V zvezi z delom projektne skupine je njen vodja podrejen in odgovarja neposredno županu ali direktorju občinske uprave.
11. člen 
(sodelovanje z drugimi organi in institucijami) 
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, z nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami neposredno ali preko skupnih delovnih teles.
12. člen 
(zunanji izvajalci) 
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, ali pa glede na naravo naloge to ni smotrno, lahko župan z ustreznimi zunanjimi izvajalci sklene posebno pogodbo za izvedbo teh nalog.
13. člen 
(kolegij) 
Kot posvetovalno telo župana se oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave, usklajuje delo občinske uprave ter koordinira delo občinske uprave v razmerju do drugih organov občine.
Sestavo kolegija določi župan, glede na vsebino obravnavane problematike.
Za obravnavo vprašanj, ki se nanašajo na neposredno vodenje občinske uprave, lahko kolegij skliče tudi direktor občinske uprave.
14. člen 
(delovni in poslovni čas ter uradne ure občinske uprave) 
Delovni in poslovni čas občinske uprave ter uradne ure se določi z aktom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi na podlagi določil predpisov, ki urejajo delovna razmerja.
3. JAVNI USLUŽBENCI 
15. člen 
(javni uslužbenci) 
V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo določi župan, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih. Javni uslužbenci, ki vodijo postopke in odločajo v upravnem postopku in v postopku o prekrških, morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom.
16. člen 
(položajna delovna mesta) 
Položaj, na katerem se opravljajo naloge vodenja, je direktor občinske uprave. Za imenovanje na položaj direktorja je potrebna najmanj visoka strokovna izobrazba ali izobrazba po študijskem programu prve stopnje in pridobljena funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov.
17. člen 
(odločanje o imenovanju, razrešitvi in zaposlitvi javnega uslužbenca) 
Direktorja občinske uprave na položaj imenuje in s položaja razrešuje župan. Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let. Izpolnjevati mora pogoje za imenovanje v naziv po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
O zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju javnih uslužbencev v naziv odloča župan.
4. NALOGE, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI 
18. člen 
(odgovornost vodilnih) 
Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog občine.
Direktor občinske uprave je za svoje delo in delo občinske uprave odgovoren županu.
19. člen 
(naloge in pooblastila direktorja občinske uprave) 
Direktor občinske uprave:
– vodi in usklajuje delo občinske uprave,
– skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– organizira in koordinira delo javnih uslužbencev v občinski upravi in jim nudi strokovno pomoč,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ali za to pooblasti drugo uradno osebo,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi,
– opravlja druge naloge, določene s predpisi občine ter pooblastili župana.
20. člen 
(naloge in odgovornost javnih uslužbencev) 
Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, v skladu s pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih imajo.
Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati v skladu z načelom zakonitosti, strokovnosti in častnosti ter morajo ob spoštovanju človekovega dostojanstva delovati politično nevtralno in nepristransko z upoštevanjem kodeksa, ki ureja ravnanje javnih uslužbencev občinske uprave.
Javni uslužbenci morajo pri opravljanju svojega dela vedno skrbeti, da zaradi poštenosti, nepristranskosti, kvalitete, hitrosti in učinkovitosti opravljanja nalog iz pristojnosti občine, ohranjajo in krepijo zaupanje pri strankah in v javnosti. Ustrezno morajo varovati podatke, ki so jih izvedeli pri svojem delu, in so varovani z zakonom, drugim predpisom, aktom občine, druge javne ali zasebno pravne osebe, oziroma podatke, ki so tajni. Javni uslužbenci morajo biti lojalni do občine kot delodajalca. Pri svojem delu morajo ravnati po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposabljati ter izpopolnjevati, pri čemer pogoje za stalno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
Javni uslužbenci morajo ravnati politično nevtralno in nepristransko. Pri opravljanju javnih nalog ne smejo ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli fizične ali pravne osebe, primerno morajo upoštevati pravice in dolžnosti ter ustrezne interese le-teh. Svoje pravice do odločanja po prosti presoji morajo uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih.
Javni uslužbenci morajo gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatih ob najnižjih stroških. Prav tako so javni uslužbenci kot skrbniki proračunskih postavk odgovorni za zakonito in namensko porabo proračunskih sredstev.
S primernim upoštevanjem pravic do dostopa do uradnih informacij so javni uslužbenci dolžni, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnavajo vse informacije in dokumente, ki so jih pridobili med zaposlitvijo.
Za presojanje nezdružljivosti del in konfliktov interesov se za javne uslužbence uporabljajo določila zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
Za svoje delo so javni uslužbenci odgovorni direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
21. člen 
(odločanje v upravnih zadevah) 
O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne prenesene pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občine v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
O izločitvi javnega uslužbenca občinske uprave odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči.
O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan.
O izločitvi župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
(akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest) 
Župan sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest občinske uprave najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
23. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
24. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (Uradni vestnik Gorenjske št. 37/1995, Uradni list RS, št. 59/04, 48/12, 54/14).
25. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0011/2015-1
Žiri, dne 23. oktobra 2015
Župan 
Občine Žiri 
mag. Janez Žakelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti