Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

3465. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali, stran 9797.

  
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99 s spremembami) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 5. novembra 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali 
1. člen 
V Odloku o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 112/07) se besedilo 5. točke 2. člena spremeni, tako da se na novo glasi:
»5. zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali v skladu s predpisi,«.
2. člen 
4. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Za izvajanje javne službe se podeli koncesija.
Koncesija se podeli skladno z Zakonom o javno zasebnem partnerstvu kandidatu, ki izpolnjuje s tem odlokom predpisane pogoje, po postopku, določenem v tem odloku.
Koncesija se podeli za obdobje petih let.«.
3. člen 
5. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Koncesionarja za izvajanje javne službe izbere občina na podlagi javnega razpisa, ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno zasebno partnerstvo in zakona, ki ureja javno naročanje.
Glede na določbe Zakona o javno zasebnem partnerstvu se pojem koncesije po tem odloku, glede na delitev tveganj in načinu financiranja, šteje kot javno-naročniška oblika partnerstva.
Javni razpis za podelitev koncesije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in sicer na Portalu javnih naročil.«.
4. člen 
Za 5. členom odloka se doda nov, 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen 
Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja s sklepom imenuje župan.
Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo. Vsaj eden od članov mora imeti delovne izkušnje z delovnega področja javne službe, eden pa s področja javnih naročil, da lahko zagotovijo strokovno presojo ponudb.
Predsednik in člani komisije ne smejo biti s prijaviteljem, njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega sveta, ustanoviteljem, družbenikom ali delničarjem s kontrolnim deležem ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v registrirani istospolni partnerski skupnosti. V komisijo ne sme biti imenovana oseba, ki je bila zaposlena pri prijavitelju ali je kako drugače delala za prijavitelja, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še ni pretekel rok treh let. Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo. Za presojo izločitvenih okoliščin se upoštevajo določbe zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.
Župan mora na predlog predsednika ali člana komisije, na zahtevo prijavitelja ali na lastno pobudo imenovati novega predsednika ali člana takoj, ko izve za izločitveni razlog ali če izve za okoliščine, ki izražajo dvom o objektivni presoji komisije.
Če pride po tem, ko so prijavitelji dvignili razpisno dokumentacijo, do spremembe sestave komisije, se mora o tem obvestiti vse, ki so razpisno dokumentacijo dvignili.
Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire koncesionarja tako, da sodeluje v fazi priprave besedila razpisa, v fazi od objave razpisa do roka za oddajo ponudb, na javnem odpiranju prijav/ponudb, v drugih procesnih aktivnostih vezanih na pogajanja ali pojasnilo/dopolnitev prijav, pregleda in oceni prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo ter navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te prijave tako, da je razvidno, katera od prijav ustreza postavljenim zahtevam razpisa oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na merila ter posreduje poročilo županu. Naloga strokovne komisije je lahko tudi izvedba pogajanj z usposobljenimi prijavitelji.«.
5. člen 
V prvem odstavku 6. člena se črtajo drugi stavek 9. točke ter 10. in 11. točka.
6. člen 
Črta se 7. člen odloka.
7. člen 
8. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merilo upošteva cena.
Strokovna komisija lahko določi tudi druga merila za izbor najugodnejšega kandidata.
Merila, po katerih se izbira najugodnejšo prijavo, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena.«.
8. člen 
10. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Po pregledu in ocenitvi prijav, komisija pripravi predlog izbire koncesionarja. O izbiri koncesionarja odloči župan. Po pravnomočnosti odločitve o izbiri organ občinske uprave, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni organ) izda odločbo o podelitvi koncesije.
Zoper odločbo o podelitvi koncesije iz prejšnjega odstavka tega člena je možna, v roku 15 dni od vročitve, pritožba na župana Mestne občine Nova Gorica.«.
9. člen 
Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Koncesijsko pogodbo pošlje pristojni organ v podpis izbranemu prijavitelju takoj po dokončnosti aktov iz prejšnjega člena. Izbrani prijavitelj mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku desetih dni od dneva, ko jo je prejel, z izvajanjem javne službe pa mora pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.«.
10. člen 
12. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Kandidat mora poleg pogojev iz 42. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) izpolnjevati še naslednje pogoje:
1. da je za dejavnosti, ki so predmet koncesije, registriran pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu ter, da ima za izvajanje teh dejavnosti vsa predpisana dovoljenja;
2. da mu v zadnjih petih letih od objave razpisa ni bila odvzeta koncesija iz razlogov na njegovi strani;
3. da ima reference na področju opravljanja javne službe;
4. da je ekonomsko in finančno sposoben izvajati javno službo;
5. da razpolaga z ustreznimi strokovnimi kadri in tehnično opremo za racionalno izvajanje javne službe.
Strokovna komisija v javnem razpisu skladno s predpisi o javnem naročanju pogoje podrobneje razdela in določi način njihovega dokazovanja.
Iz postopka izbire koncesionarja bo izločen kandidat, ki ne bo v celoti izpolnjeval vseh v javnem razpisu določenih pogojev.«.
11. člen 
18. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Koncesionar mora o izvajanju javne službe pristojnemu organu dvakrat letno predložiti poročilo, kadarkoli na zahtevo pristojnega organ pa tudi vmesna poročila.«.
12. člen 
Drugi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Koncesijska pogodba se sklene za določen čas petih let.«.
13. člen 
Drugi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Predstavnik občine v svetu zavetišča mora biti imenovan najkasneje v roku enega meseca po podpisu koncesijske pogodbe, imenuje pa se za dobo veljavnosti koncesijske pogodbe.«.
Za drugim odstavkom 31. člena se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Predstavnik občine v svetu zavetišča je dolžan poročati o sklepih sej sveta zavetišča pristojnemu organu.«.
14. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 344-1/2006-38
Nova Gorica, dne 5. novembra 2015
Podžupan 
Mestne občine Nova Gorica 
Marko Tribušon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti