Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

3459. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2015, stran 9772.

  
Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 47/10, 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 3. izredni seji dne 9. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2015 
1. člen 
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2015 (Uradni list RS, št. 7/15, 28/15, 74/15) se spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
15.728.000,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.556.000,00
70 
DAVČNI PRIHODKI
10.399.000,00
700 Davki na dohodek in dobiček
9.010.000,00
703 Davki na premoženje
1.018.000,00
704 Domači davki na blago in storitve
371.000,00
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
1.157.000,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
512.000,00
711 Takse in pristojbine
6.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
21.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
118.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
500.000,00
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
1.500.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
10.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.490.000,00
73 
PREJETE DONACIJE
1.000,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.000,00
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
2.671.000,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
755.000,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
1.916.000,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
15.920.745,00
40 
TEKOČI ODHODKI
3.018.844,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
606.000,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
93.000,00
402 Izdatki za blago in storitve
1.928.844,00
403 Plačila domačih obresti
210.000,00
409 Rezerve
181.000,00
41 
TEKOČI TRANSFERI
5.578.500,00
410 Subvencije
131.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.170.000,00
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
517.200,00
413 Drugi tekoči domači transferi
1.760.300,00
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.304.900,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.304.900,00
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
2.018.501,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
56.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
1.962.501,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–192.745,00
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-7102)-(II.-403-404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
15.255,00
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(70+71)-(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
2.958.656,00
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
2.000,00
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
2.000,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
1.000,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
1.000,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
3.223.000,00
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
3.223.000,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
3.223.000,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–3.221.000,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
4.000.000,00
50 
ZADOLŽEVANJE
4.000.000,00
500 Domače zadolževanje
4.000.000,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
656.000,00
55 
ODPLAČILA DOLGA
656.000,00
550 Odplačila domačega dolga
656.000,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)
–69.745,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
3.344.000,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
192.745,00
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
69.913,80
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, določene s predpisanim kontnim načrtom. O posameznem programu razpolaganja in o prerazporeditvi proračunskih postavk ali delov postavk med podprogrami programske klasifikacije odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2015
Litija, dne 9. novembra 2015
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti