Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

3477. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2015, stran 9860.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06) in 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07, 77/10) je Občinski svet Občine Turnišče na 8. redni seji dne 4. 11. 2015 sprejel
O D L O K 
o rebalansu Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2015 
1. SPLOŠNA DOLOČILA 
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2015 (Uradni list RS, št. 22/15) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun 
leta 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 
2.039.357,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
1.838.010,00
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.671.000,00
700 Davki na dohodek in dobiček 
1.561.400,00
703 Davki na premoženje 
99.100,00
704 Domači davki na blago in storitve 
10.500,00
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
167.010,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
71.460,00
711 Takse in pristojbine 
3.000,00
712 Globe in druge denarne kazni 
4.050,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki 
88.500,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
15.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zeml. 
in neopred. dolg. sr. 
15.000,00
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
186.347,00
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
186.347,00
741 Prejeta sedstva iz drž. 
proračuna – EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
2.225.500,08
40
TEKOČI ODHODKI 
658.822,52
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
165.650,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
25.500,00
402 Izdatki za blago in storitve 
446.672,52
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve 
21.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
892.787,07
410 Subvencije 
24.730,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
162.358,44
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
63.200,00
413 Drugi tekoči domači transferi 
642.498,63
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
660.387,41
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
660.387,41
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
13.503,08
432 Investicijski transferi 
13.503,08
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki)
–186.143,08
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–186.143,08
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
366.729,31
2. člen 
Ostala določila ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 8/01-15-OST-R
Turnišče, dne 5. novembra 2015
Županja 
Občine Turnišče 
mag. Vesna Jerala Zver l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti