Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

3483. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za »gospodarsko cono Čatež«, stran 9897.

  
Na podlagi prvega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14 – popr.) je župan Občine Trebnje dne 11. 11. 2015 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za »gospodarsko cono Čatež« 
1. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Na območju priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za »gospodarsko cono Čatež« (v nadaljevanju OPPN) velja Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr.), v nadaljevanju OPN.
Na južnem delu območja obravnave (GVČ-002) stojijo obstoječi gospodarski objekti podjetja TEM Čatež d.d., ki želi širiti svojo dejavnost na severni del območja (GVČ-001, GVČ-003 in DVČ-006- del).
V OPN-ju je območje obravnave opredeljeno z namensko rabo IG – gospodarske cone. Za enoto urejanja prostora GVČ-001 je predpisana izdelava OPPN. Z namenom celovite ureditve gospodarske cone v večinski lasti investitorja, se izdela OPPN za celotno območje urejanja, ki vključuje enote urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) GVČ-001 IG, GVČ-002, GVČ-003 in DVČ-006 – del.
2. člen 
(območje urejanja in obseg priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Območje v približni velikosti 2 ha zajema pozidana in nepozidana zemljišča, ki ležijo med vasema Dolenja vas pri Čatežu in Gorenjo vasjo pri Čatežu, ki je v OPN-ju opredeljen z oznakami EUP-jev GVČ-001 IG [OPPN], GVČ-002, GVČ-003 in DVČ-006 – del.
Območje na jugu omejuje lokalna cesta LC – 425001 odsek Trebnje-Blato-Križ-Dolenja vas, na severu pa regionalna cesta R3 – 652/1457 Moravče–Čatež–Trebnje. Območje prečka javna pot JP – 925371 Gorenja vas-Dolenja vas, ki služi le kot dostopna pot do obstoječih objektov. Vzhodno in južno od območja pa se nahaja obsežen kompleks kmetijskih zemljišč (EUP: OP-S 01).
Natančnejša meja območje se določi v postopku priprave OPPN.
Obravnavano območje zajema parcele št.: 1478 – del, 1429/2, 1429/4, 1465/1, 1465/2, 1467/1, 1467/3, 1467/4, 1467/5, 1467/6, 1472/1 – del, 1475/1, 1475/2, 1940/4, 1940/7 – del, 1940/13, vse k.o. 1403 – Čatež.
Kolikor se pokaže kot potrebno, se v območje obravnave OPPN na podlagi IDZ vključijo tudi vsi koridorji infrastrukture, za katero bi bilo potrebno izvesti priključke izven območja. Natančnejša meja območja se določi v postopku priprave OPPN.
3. člen 
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve) 
Izdelane so bile 3 variantne rešitve, in sicer na podlagi OPN, geodetskega načrta, izdelanega za območje obravnave, prikaza stanja ter programskih izhodiščih, ki jih je izpostavil pripravljavec.
Potrjena variantna rešitev s strani naročnika je izhodišče za OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. V OPPN se predvidi fleksibilna zasnova še nepozidanega območja z robnimi pogoji. Kot izhodišče se upoštevajo tudi splošni pogoji OPN in PIPov na širšem območju.
V fazi pridobivanja smernic bo pristojno ministrstvo opredelilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje.
Kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi v postopku priprave OPPN.
4. člen 
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz) 
Okvirni roki za pripravo OPPN:
NOSILEC
FAZA
ROKI
1.
Izdelovalec
Izdelava idejne zasnove območja
30
2.
Izdelovalec
Izdelava osnutka odloka OPPN, obveznih prilog
30
3.
Občina
Pridobivanje prvih mnenj in odločbe o CPVO
40
4.
Izdelovalec
Usklajevanje prvih mnenj in izdelava dopolnjenega osnutka
20
5.
Občina in izdelovalec
Javna razgrnitev, javna obravnava (tudi OS)
40
6.
Izdelovalec in občina
Priprava stališč do pripomb
15
7.
Izdelovalec
Izdelava predloga
30
8.
Občina
Pridobivanje drugih mnenj
40
9.
Izdelovalec
Izdelava usklajenega predloga za sprejem
25
10.
Občina
Obravnava na OS in odborom – sprejem
(**)
11.
Izdelovalec
Izdelava končnega dokumenta
10
12.
Občina
Objava v uradnem listu
(**) Prilagoditev terminom zasedanj OS in odborov
Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO. Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN. Predviden rok za sprejem akta je 10 mesecev od uvedbe v delo in je odvisen od odzivnosti nosilcev urejanja prostora in dinamike sej občinskega sveta.
Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo občina izvede naknadno in ni predmet tega postopka.
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za porečje reke Save, Novi trg 9, Novo mesto, (varstvo voda, ogrožena območja);
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana, (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana, (obramba);
4. Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje, (občinske ceste, javna razsvetljava, vodovod, hidrantno omrežje, kanalizacija, odvoz smeti);
5. Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto, (elektroenergetsko omrežje);
6. Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje (razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture);
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
7. Krajevna skupnost Čatež, Dolenja vas 18, 8212 Velika Loka;
8. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto, (telekomunikacije);
9. Gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana (širokopasovno omrežje).
Osnutek OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora oziroma dodatne smernice, se jih v postopek vključi naknadno.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
6. člen 
(obveznost financiranja) 
Pripravljavec OPPN: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
Naročnik OPPN: TEM Čatež d.d., Čatež 13, 8212 Velika Loka.
Sredstva za izdelavo OPPN zagotovi naročnik.
Izdelovalec OPPN: Jereb in Budja arhitekti d.o.o., Kočenska 5, 1000 Ljubljana.
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se na spletni strani Občine Trebnje.
Št. 007-23/2015
Trebnje, dne 11. novembra 2015
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic l.r.
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti