Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2015 z dne 20. 11. 2015

Kazalo

Št. 430-0028/2015 Ob-3464/15, Stran 2027
Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14 in 76/15) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lendava za leto 2015, ki ga je občinski svet sprejel na svoji 5. redni seji dne 12. 3. 2015 in 6. redni seji dne 30. 9. 2015, objavlja
javni razpis 
za prodajo stavbnih zemljišč na območju industrijske cone Lendava z javnim zbiranjem ponudb 
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, matična številka: 5874645000, ID za DDV: SI27705935.
2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena:
2.1. Javno zbiranje ponudb se nanaša na prodajo zemljišč na območju industrijske cone Lendava. Na podlagi Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za območje industrijska cona v Lendavi (Uradni list RS, št. 19/03, 26/04, 40/13 in 5/14) so za zemljišča, ki so predmet prodaje, predvidene naslednje dejavnosti:
– industrijska proizvodnja,
– obrtne dejavnosti,
– skladiščne dejavnosti,
– trgovina,
– splošne storitve,
– gostinstvo,
– parkirišča za tovorna in osebna vozila,
2.2. Predmet prodaje z javnim zbiranjem ponudb so naslednja območja:
– Območje P01, ki obsega naslednja zemljišča;
– parc. št. 6779/42, k.o. 166 – Lendava, v izmeri
706 m2
– parc. št. 6779/44, k.o. 166 – Lendava, v izmeri
8.165 m2
Skupne površine
8.871 m2
– Območje P02, ki obsega naslednja zemljišča:
– parc. št. 6779/45, k.o. 166 – Lendava, v izmeri
6.279 m2
Skupne površine
6.279 m2
– Območje P03, ki obsega naslednja zemljišča:
– parc. št. 6779/47, k.o. 166 – Lendava, v izmeri
6.995 m2
– parc. št. 791/11, k.o. 166 – Lendava, v izmeri
94 m2
Skupne površine
7.089 m2
– Območje P04, ki obsega naslednja zemljišča:
– parc. št. 6779/49, k.o. 166 – Lendava, v izmeri
302 m2
– parc. št. 791/14, k.o. 166 – Lendava, v izmeri
21 m2
– parc. št. 791/15, k.o. 166 – Lendava, v izmeri
680 m2
– parc. št. 6779/5, k.o. 166 – Lendava, v izmeri
561 m2
– parc. št. 6779/52, k.o. 166 – Lendava, v izmeri
7.827 m2
Skupne površine
9.391 m2
– Območje P05, ki obsega naslednja zemljišča:
– parc. št. 6779/54, k.o. 166 – Lendava, v izmeri
11.125 m2
Skupne površine
11.125 m2
– Območje P07, ki obsega naslednja zemljišča:
– parc. št. 6779/51, k.o. 166 – Lendava, v izmeri
8.011 m2
Skupne površine
8.011 m2
– Območje P08, ki obsega naslednja zemljišča:
– parc. št. 6779/50, k.o. 166 – Lendava, v izmeri
4.139 m2
– parc. št. 6779/6, k.o. 166 – Lendava, v izmeri
979 m2
Skupne površine
5.118 m2
2.3. Izhodiščna cena za nakup območij iz točke 2.2 je sledeča:
Zap. št.
Parc. št.
Površina 
v m²
Izhodiščna cena 
v EUR
P01
6779/42
6779/44
8.871
150.807,00
P02
6779/45
6.279
106.743,00
P03
6779/47
791/11
7.089
120.513,00
P04
6779/49
791/14
791/15
6779/5
6779/52
9.391
159.647,00
P05
6779/54
11.125
189.125,00
P07
6779/51
8.011
136.187,00
P08
6779/50
6779/6
5.118
87.006,00
3. Pogoji prodaje zemljišč:
3.1. Območja, ki so predmet prodaje, je mogoče kupiti kot celoto po načelu »videno–kupljeno«.
3.2. Ponudba za nakup območja mora predstavljati funkcionalno celoto, sicer bo ponudba obravnavana kot neustrezna.
3.3. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo plačilo kupnine, pri čemer bodo imeli prednost tisti ponudniki, ki bodo oddali ponudbo za več območij skupaj in zagotavljali večje število delovnih mest v roku 2 let.
V primeru, če bosta dva ponudnika ponudila isto kupnino za isto območje, bo imel prednost tisti ponudnik, ki bo ponudil boljši program dejavnosti v skladu s točkovanjem iz točke 6.2.
3.4. Javni razpis za zbiranje ponudb bo odprt do prodaje vseh zemljišč po območjih, vendar najdlje do 31. 12. 2016. Odpiranje ponudb bo vsak prvi torek v mesecu za vse tiste vloge, ki bodo pravočasno prispele do vsakega ponedeljka v mesecu do 12. ure.
3.5. Glede na podano ponudbo ponudnika lahko prodajalec in najugodnejši ponudnik izvedeta še dodatna pogajanja z namenom določitve prodajne cene in prodajnih pogojev.
Kolikor ponudnik ne bo realiziral programa, ki ga je opredelil v ponudbi, bo prodajalec zahteval vračilo zemljišča. Zavezo o realizaciji programa mora ponudnik potrditi z notarsko overjeno izjavo.
Ob vračilu zemljišča bo ponudniku vrnjena kupnina brez kakršnih koli pripadajočih obresti. Vse stroške vračila zemljišča nosi ponudnik.
3.6. Območja zemljišč bodo prodana tistim ponudnikom, za katere bo imenovana komisija ugotovila in predlagala, da so podali najugodnejšo ponudbo v smislu cene in programa novih delovnih mest ter vplivov na okolje in bodo s sklepom župana na strani prodajalca izbrani kot najugodnejši ponudniki.
3.7 Izbrani ponudnik ali ponudniki bodo morali skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika izmed ponudnikov, katerih vloge so bile uvrščene na odpiranje. Kolikor izbrani ponudnik v tem času ne bo pristopil k sklenitvi pogodbe, se bo štelo, da je ponudnik od nakupa odstopil. V tem primeru ima prodajalec pravico zadržati celotno vplačano varščino.
3.8. Ponudnik je dolžan poleg pogodbene vrednosti plačati še pripadajoč davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške overitve pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiški knjigi.
3.9. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe in pogoj za veljavnost prodajne pogodbe. V primeru neplačila kupnine v pogodbenem roku, je prodajna pogodba razvezana brez posebne izjave pogodbenih strank.
3.10. Območja zemljišč, ki se prodajajo, je mogoče uporabljati izključno za namen, ki ga je ponudnik opredelil v svoji ponudbi.
3.11. Dodatni vsebinski kriteriji, ki jih bo komisija upoštevala pri ocenjevanju ponudb so:
– tehnološki razvoj, predvidena vlaganja in vplivi na okolje,
– ekološka neoporečnost gospodarske dejavnosti,
– izvozna naravnanost.
4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
4.1. Ponudnik, ki želi kupiti območje zemljišč, je za resnost ponudbe dolžan plačati varščino v višini 5 % izhodiščne cene posameznega območja.
4.2. Varščino je potrebno plačati na podračun Občine Lendava št. 01259-0100012919. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
4.3. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo območja zemljišča, na katero se ponudba nanaša,
– ponujeno ceno za nakup,
– priloge iz točke 4.6. in iz razpisne dokumentacije.
4.4. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vsakega prvega ponedeljka v mesecu do 12. ure. V primeru, da bo ponudba oddana oziroma bo prispela na sedež prodajalca po navedenem roku, se bo uvrstila v postopek odpiranja ponudb v prihodnjem mesecu.
4.5. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ponudba, ne odpiraj! javni razpis – prodaja stavbnih zemljišč v industrijski coni« na naslov: Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava. Na ovojnici mora biti točen naslov ponudnika.
4.6. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
– priglasitveni list (samostojni podjetniki),
– izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 3 mesecev,
– potrdilo o plačani varščini,
– boniteta ponudnika – obrazec S.BON-1 in BON-2,
– povzetek programa izvajanja dejavnosti na lokaciji, skupaj z vplivi na okolje ter število neposredno in posredno ustvarjenih novih delovnih mest za obdobje 1 do 5 let,
– povzetek poslovnega načrta za petletno obdobje, v katerem mora biti jasno opredeljena in opisana dejavnost ter načrti razvoja za to obdobje, na podlagi katerega bo komisija lahko ocenila ponudnika po kriterijih iz točke 3.11 ter
– vse naštete priloge s seznama razpisnih obrazcev, ki je priloga razpisne dokumentacije.
5. Dodatne informacije
Dodatne in podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled zemljišč – območij dobijo interesenti na Občini Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, pri kontaktni osebi: Robert Recek, tel. 02/577-25-40, e-mail: robert.recek@lendava.si. in Janez Frančič, tel. 577-25-00, e-mail: janez.francic@lendava.si.
Ogled nepremičnin in dokumentacije je možen v času uradnih ur po predhodnem dogovoru, interesenti pa lahko vprašanja v zvezi s tem javnim pozivom posredujejo tudi po elektronski pošti na zgoraj navedeni naslov.
6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
6.1. Odpiranje prispelih ponudb bo javno.
6.2. Komisija bo prispele ponudbe ocenjevala na podlagi:
– ponujene cene,
– predloženega programa izvajanja dejavnosti na lokaciji in poslovnega načrta za petletno obdobje ter števila novih delovnih mest,
– razvojnih učinkov na okolje,
– bonitete ponudnika in terminskega plana aktiviranja nepremičnine.
6.3. Prispele ponudbe se točkujejo po naslednjih kriterijih:
– do 45 % = cena
– do 25 % = čas aktiviranja investicije in število delovnih mest v prihodnjih dveh letih
– do 20 % = nova delovna mesta v obdobju pet let
– do 10 % = kriteriji iz točke 3.11.
6.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja ponudb v določenem mesecu.
6.5. Odločitev župana je dokončna.
6.6. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko kadarkoli ustavi začeti postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla brez navajanja razlogov ponudnikom, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Lendava, www.lendava.si, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija skupaj s situacijo št. 1: območja prodaje – lokacijski načrt za območje industrijske cone v Lendavi in situacijo št. 2: območja prodaje – dejansko stanje zemljišč na območju industrijske cone v Lendavi.
Občina Lendava – Lendva Község 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti