Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3687. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Meži v občini Mežica
3688. Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Tiha dolina na Krvavcu
3689. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo
3690. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
3691. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

Odloki

3692. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Trojice v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

3693. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica

MINISTRSTVA

3694. Pravilnik o nivojskih prehodih
3695. Pravilnik o obliki in vsebini značke in službene izkaznice ribiškega čuvaja ter poročanju in vodenju evidenc o opravljanju ribiškočuvajske službe
3696. Pravilnik o sprejemu izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe
3697. Pravilnik o podaljšanju veljavnosti izobraževalnega programa Voznik
3698. Pravilnik o spremembi Pravilnika o strokovnem izpitu s področja zdravstvenega varstva rastlin
3699. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove Manu, Fundacije za podporo in delo s tradicionalnimi medicinami v Ljudski Republiki Kitajski in v drugih deželah
3723. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja

USTAVNO SODIŠČE

3700. Merila, obseg in način plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za funkcionarje Ustavnega sodišča in za sodno osebje Ustavnega sodišča

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3701. Sklepi o imenovanjih in razrešitvah članov volilnih komisij

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3702. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2008
3703. Poročilo o gibanju plač za junij 2008
3724. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc
3725. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3704. Aneks št. 6 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti

OBČINE

Brezovica

3705. Odlok o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
3706. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako VP 10/2 – del
3707. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica

Celje

3708. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Dravograd

3709. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Dravograd

Ig

3710. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kranj

3722. Statut Javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj

Ljubljana

3711. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja CI 5/6 Rog

Majšperk

3712. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Krajevne skupnosti Stoperce v Občini Majšperk
3713. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij
3714. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Podčetrtek

3715. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Podčetrtek

Puconci

3716. Poslovnik Občinskega sveta Občine Puconci (uradno prečiščeno besedilo – UPB-1)

Ravne na Koroškem

3717. Dopolnitev Statuta Športnega zavoda Ravne na Koroškem

Straža

3718. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Straža

Zreče

3719. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za smučarsko tekaški poligon na Rogli
3720. Cenik daljinskega ogrevanja

Žužemberk

3721. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti