Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

3693. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica, stran 11890.

Na podlagi 35. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo in 56/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica (Uradni list RS, št. 46/03) se besedilo 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»Naloge iz prejšnjega člena, ki jih knjižnica opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
– C/18.120     Drugo tiskanje;
– C/18.130     Priprava za tisk in objavo;
– C/18.140     Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti;
– C/18.200     Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
– G/46.190     Nespecializirano posredništvo pri
          prodaji raznovrstnih izdelkov;
– G/47.610     Trgovina na drobno v specializiranih
          prodajalnah s knjigami;
– G/47.621     Trgovina na drobno v specializiranih
          prodajalnah s časopisi in revijami;
– G/47.782     Trgovina na drobno v specializiranih
          prodajalnah z umetniškimi izdelki;
– G/47.790     Trgovina na drobno v prodajalnah z
          rabljenim blagom;
– G/47.910     Trgovina na drobno po pošti ali po
          internetu;
– G/47.990     Druga trgovina na drobno zunaj
          prodajaln, stojnic in tržnic;
– H/49.410     Cestni tovorni promet;
– G/56.101     Restavracije in gostilne;
– I/56.103     Slaščičarne in kavarne;
– I/56.300     Strežba pijač;
– J/58.110     Izdajanje knjig;
– J/58.130     Izdajanje časopisov;
– J/58.140     Izdajanje revij in druge periodike;
– J/58.190     Drugo založništvo;
– J/59.200     Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
          muzikalij;
– J/62.010     Računalniško programiranje;
– J/62.020     Svetovanje o računalniških napravah in
          programih;
– J/62.030     Upravljanje računalniških naprav in
          sistemov;
– J/62.090     Druge z informacijsko tehnologijo in
          računalniškimi storitvami povezane
          dejavnosti;
– J/63.110     Obdelava podatkov in s tem povezane
          dejavnosti;
– J/63.120     Obratovanje spletnih portalov;
– L/68.200     Oddajanje in obratovanje lastnih ali
          najetih nepremičnin;
– M/72.200     Raziskovalna in razvojna dejavnost na
          področju družboslovja in humanistike;
– M/73.110     Dejavnost oglaševalskih agencij;
– M/73.200     Raziskovanje trga in javnega mnenja;
– M/74.200     Fotografska dejavnost;
– M/74.300     Prevajanje in tolmačenje;
– M/74.900     Drugje nerazvrščene strokovne in
          tehnične dejavnosti;
– N/77.330     Dajanje pisarniške opreme in
          računalniških naprav v najem in zakup;
– N/77.390     Dajanje drugih strojev, naprav in
          opredmetenih sredstev v najem in zakup;
– N/82.190     Fotokopiranje, priprava dokumentov in
          druge posamične pisarniške dejavnosti;
– N/82.300     Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
– N/82.990     Drugje nerazvrščene spremljajoče
          dejavnosti za poslovanje;
– P/85.520     Izobraževanje, izpopolnjevanje in
          usposabljanje na področju kulture in
          umetnosti;
– P/85.590     Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
          izpopolnjevanje in usposabljanje;
– R/90.010     Umetniško uprizarjanje;
– R/90.020     Spremljajoče dejavnosti za umetniško
          uprizarjanje;
– R/90.030     Umetniško ustvarjanje;
– R/90.040     Obratovanje objektov za kulturne
          prireditve;
– R/91.011     Dejavnost knjižnic;
– R/91.012     Dejavnost arhivov;
– R/91.030     Varstvo kulturne dediščine.«.
2. člen
Besedilo 18. člena se premeni tako, da se glasi:
»Svet knjižnice sestavlja pet članov, od katerih:
– štiri člane imenuje Vlada Republike Slovenije izmed strokovnjakov s področja dela knjižnice, financ in pravnih zadev, in sicer dva na predlog ministrstva, pristojnega za kulturo, enega na predlog ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo in znanost, in enega na predlog Univerze v Ljubljani, ter
– enega člana izvolijo zaposleni v knjižnici, na neposrednih tajnih volitvah.
Član sveta knjižnice ne more biti obenem tudi član strokovnega sveta knjižnice. Pravico voliti in biti voljeni imajo vsi zaposleni v knjižnici, razen ravnatelja in njegovih pomočnikov.
Mandat članom sveta knjižnice traja štiri leta in so po poteku te dobe lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Ravnatelj je dolžan obvestiti Ministrstvo za kulturo o izteku mandata članom sveta knjižnice najmanj 90 dni pred iztekom njihovega mandata.«.
3. člen
Za 18. členom se dodajo novi 18.a do 18.f člen, ki se glasijo:
»18.a člen
Predstavnika delavcev v svet knjižnice volijo zaposleni v knjižnici na neposrednih in tajnih volitvah. Svet knjižnice s sklepom razpiše volitve največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandata sveta knjižnice.
S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov kandidatur ter imenuje volilna komisija.
Sklep o razpisu volitev se javno objavi v knjižnici.
18.b člen
Postopek volitev predstavnika delavcev v svetu knjižnice vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, dva člana in njihovi namestniki. Predsednik, člana volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člana sveta knjižnice.
Volilna komisija skrbi za zakonitost volitev predstavnika delavcev v svet knjižnice, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja izid glasovanja in objavi, kateri kandidat je izvoljen v svet knjižnice, ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.
18.c člen
Pravico predlagati kandidata za člana sveta knjižnice ima najmanj deset odstotkov zaposlenih. Predlog mora biti predložen volilni komisiji v 15 dneh od objave sklepa o razpisu volitev.
Predlog mora vsebovati osebna imena in podpise predlagateljev, osebne podatke kandidata z njegovim priloženim soglasjem in druge podatke v skladu s sklepom iz drugega odstavka 18.a člena tega sklepa.
18.d člen
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
18.e člen
Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu njihovih priimkov z navedbo, da se voli en kandidat. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kot enega kandidata.
18.f člen
Za člana sveta knjižnice je izvoljen tisti kandidat, ki dobi največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v knjižnici.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev ter pripravi poročilo o izidu volitev in ga objavi v petih dneh od dneva volitev.«.
4. člen
Črta se prvi odstavek 20. člena.
Sedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo prvi, drugi in tretji odstavek.
5. člen
V prvi alinei prvega odstavka 21. člena se besedilo: »način izvedbe neposrednih tajnih volitev zaposlenih v strokovni svet ureja akt, ki ga v skladu s predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju in tem sklepom, sprejme pristojni organ zaposlenih ali zaposleni na zboru delavcev v roku 30 dni od uveljavitve tega sklepa« spremeni tako, da se glasi:
»za postopek volitev predstavnikov delavcev v strokovni svet knjižnice se smiselno uporabljajo določbe o volitvah predstavnika delavcev v svet knjižnice«.
Črtata se četrti in peti odstavek.
Sedanji šesti odstavek postane četrti odstavek.
6. člen
Za besedilom 22. člena se naslov »Razrešitev člana sveta knjižnice ali strokovnega sveta« spremeni tako, da se glasi: »Skupne določbe za svet knjižnice in strokovni svet«.
7. člen
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet knjižnice oziroma strokovni svet se konstituira na svoji prvi konstitutivni seji, ki jo skliče ravnatelj najpozneje v 30 dneh, ko je imenovana, izvoljena oziroma predlagana večina članov sveta knjižnice oziroma strokovnega sveta.
Na prvi konstitutivni seji člani sveta knjižnice oziroma strokovnega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Članom sveta knjižnice in strokovnega sveta začne teči mandat z dnem konstituiranja.«.
8. člen
Za 23. členom se dodajo novi 23.a do 23.c člen, ki se glasijo:
»23.a člen
Član sveta knjižnice, ki ga imenuje ustanovitelj, je lahko razrešen pred iztekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
Člana sveta razreši Vlada Republike Slovenije, na predlog sveta knjižnice ali ministra ali Univerze v Ljubljani.
S sklepom o razrešitvi se za čas do izteka mandata sveta knjižnice imenuje nov član.
23.b člen
Mandat predstavniku delavcev v svetu knjižnice predčasno preneha s prenehanjem delovnega razmerja v knjižnici ali na podlagi odpoklica.
Če predstavniku delavcev v svetu knjižnice preneha mandat pred iztekom mandata svetu knjižnice, se opravijo nadomestne volitve.
Na nadomestnih volitvah se izvoli nov predstavnik delavcev v svet knjižnice za čas do izteka mandata sveta knjižnice. Svet knjižnice razpiše nadomestne volitve najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi o prenehanju mandata.
23.c člen
Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu knjižnice se začne na zahtevo najmanj deset odstotkov zaposlenih v knjižnici. Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu knjižnice vodi volilna komisija.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic in priložene podpise delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki je vodila postopek volitev. Volilna komisija preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če se zahteva za odpoklic ne zavrne, volilna komisija v 15 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu knjižnice in določi dan glasovanja. Predstavnik delavcev v svetu knjižnice je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina zaposlenih v knjižnici.
Za postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu knjižnice se smiselno uporabljajo določbe o volitvah predstavnika delavcev v svet knjižnice.«.
9. člen
Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mandat predstavnikov delavcev v strokovnem svetu knjižnice predčasno preneha s prenehanjem delovnega razmerja v knjižnici ali na podlagi odpoklica. Za odpoklic predstavnikov delavcev v strokovnem svetu se smiselno uporabljajo določbe o odpoklicu delavcev v svetu knjižnice.
Mandat ostalim članom strokovnega sveta preneha na podlagi odpoklica predlagatelja, kateremu lahko podata predlog za odpoklic strokovni svet ali minister, pristojen za kulturo.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Prve volitve predstavnika delavcev v svet zavoda razpiše ravnatelj knjižnice najpozneje v petih dneh po uveljavitvi tega sklepa.
Vlada Republike Slovenije imenuje člane sveta v skladu s tem sklepom v enem mesecu po uveljavitvi tega sklepa.
Ravnatelj skliče prvo konstitutivno sejo sveta zavoda najpozneje v 30 dneh, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta zavoda.
Dosedanji člani sveta zavoda opravljajo svojo funkcijo do konstituiranja novega sveta v skladu s tem sklepom.
11. člen
Ravnatelj poskrbi za vpis tega sklepa v sodni register skladno z veljavnimi predpisi.
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-44/2008/5
Ljubljana, dne 21. avgusta 2008
EVA 2008-3511-0041
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti