Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

3706. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako VP 10/2 – del, stran 11916.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet Občine Brezovica na 5. korespondenčni seji dne 21. 8. 2008 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako VP 10/2 – del
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski lokacijski načrt)
S tem odlokom se, v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Brezovica, sprejme občinski podrobni prostorski načrt (del območja urejanja VP 10/2 za gradnjo trgovine TUŠ) – v nadaljnjem besedilu: OPPN.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa: ureditveno območje, zasnovo projektnih rešitev za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje, zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin, varovanje kulturne dediščine, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja in izvajalcev, tolerance, program opremljanja ter nadzor nad izvajanjem določb tega odloka.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v občinskem lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Občini Brezovica.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta obsega zemljišča parcel št. 2139/1 in 2139/4, 3615/6 – del, 2219/2, 2261, 2139/6, 2136/12, k.o. Brezovica.
(2) Izven ureditvenega območja občinskega lokacijskega načrta se izvedejo še sledeče ureditve:
– priključitev na električno omrežje:
– predelava obstoječe
– priključek na vodovod,
– priključek na TK.
4. člen
(funkcija ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje OPPN je namenjeno:
– površinam za postavitev trgovskega centra s samopostrežno trgovino TUŠ in poslovnimi (trgovskimi in storitvenimi) lokali v enem objektu z zunanjo in prometno ureditvijo,
– površinam za kablitev in priključitev objektov na javno energetsko in komunalno infrastrukturo.
(2) Ureditveno območje OPPN obsega tudi območja predvidenega križišča – novega dostopa do trgovskega centra, ki se izvaja na državni cesti.
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(ureditev prometnih površin)
(1) Območje občinskega lokacijskega načrta bo dostopno z državne ceste z novim križiščem.
(2) Za ureditev priključevanja TC Tuš na državno cesto, odsek Brezovica–Podpeč je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo, na katero bo Direkcija RS za ceste izdala projektne pogoje in soglasje pred izdajo gradbenega dovoljenja za TC Tuš.
(3) Za ureditev prometa znotraj območja OPPN se izvedejo: parkirne in manipulativne površine. Prometne površine se opremijo s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo.
(4) Vozne in parkirne površine so asfaltirane in zaključene z robniki. Pohodne površine bodo arhitektonsko obdelane v sklopu zunanje ureditve objektov.
(5) Priključek na državno cesto je opremljen z ustrezno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo. Znotraj območja urejajo prometni režim talne obeležbe in prometni znaki.
(6) Manipulativna površina za dostavo samopostrežne trgovine Tuš leži na jugovzhodnem vogalu objekta Tuš. Manipulativna površina skladiščnega objekta je urejena na lastnem dvorišču. Dostava v lokale se izvaja na severozahodni strani objekta.
(7) Parkiranje za potrebe objekta je predvideno na lastnem zemljišču, to je v sklopu funkcionalnega zemljišča objekta. Za objekt Tuš je predvidenih 64 PM, in 3 PM za invalide.
(8) Parkirne površine so asfaltirane in ustrezno označene ter opremljene z lovilci olj.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
6. člen
(oblikovanje odprtega prostora)
Zelene površine so travnate in zasajene s posameznimi drevesi in grmovnicami.
7. člen
(urbanistični pogoji)
(1) Objekt Tuš je v prostor postavljen pravokotno na Podpeško cesto in odmaknjen od severovzhodne parcelne meje 3,00 m, na jugozahodu pa se sme parcelni meji približati na 8,6 m.
(2) Plinska postaja je v prostor umeščena tako, da leži neposredno ob jugozahodni meji ureditvenega območja OPPN.
(3) Oblikovanje objektov mora biti sodobno in s kvalitetnimi materiali. V prostor ne smeta vnašati historičnih vzorcev, temveč naj bosta v prostoru razpoznavna kot oblikovalska kvaliteta.
(4) Streha objektov je ravna z minimalnim naklonom.
8. člen
(objekt)
Trgovsko poslovni center Tuš:
– etažnost       P
– horizontalni gabarit maks. 69,00 m x 24,90 m
            (brez nadstreškov in fasade)
– vertikalni gabarit  od 5,80–7,20 m, maks. 10,00 m (brez
            toleranc) nad koto terena
– namembnost      prodajne površine ter skladiščni in
            pomožni prostori trgovine Tuš
            trgovski in storitveni lokali
– oblikovanje      objekt bo členjen in višinsko
            razgiban oblikovani elementi na
            ravni strehi oblikovanje mora biti
            kvalitetno v smislu izpostavljene
            poslovne trgovske zgradbe ob vstopu
            v naselje na fasadi in strehi bodo
            uporabljeni sodobni materiali
            dovoljena je uporaba logotipov Tuš
            in lastnikov lokalov.
(2) Zunanja ureditev ob objektih in zasnova objektov mora zagotavljati nemoten dostop funkcionalno oviranim osebam.
9. člen
(tolerance)
Tolerance vseh dimenzij objektov so ± 150 cm, ob pogoju da so izpolnjeni navedeni urbanistični pogoji.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA UREJANJE KOMUNALNE, ENERGETSKE IN TELEKOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE
10. člen
(skupne določbe)
(1) Zasnova prometne, komunalne in energetske ureditve se navezuje na obstoječo infrastrukturo.
(2) Izdelava projektne dokumentacije za komunalne naprave mora potekati istočasno in medsebojno usklajeno, z upoštevanjem potrebnih odmikov med posameznimi omrežji (vzporedni poteki, križanja …).
(3) Vsa omrežja se izvedejo podzemno.
(4) Komunalni in energetski vodi in priključki se uredijo v skladu s pogoji tega OPPN-ja. Odstopanja so dovoljena v primeru ustreznejših tehničnih rešitev.
(5) Za posege v obstoječe vode, ki ležijo na območju prostorske ureditve, je potrebno pridobiti soglasja njihovih upravljavcev.
(6) Pred pričetkom del je potrebno obstoječe vode zakoličiti in jih po potrebi ustrezno zaščititi.
(7) Za posege na parcele, ki niso v lasti investitorja, je potrebno pridobiti soglasja lastnikov parcel.
11. člen
(vodovod)
(1) Objekta bosta priključena na vodovodno omrežje, ko bo zgrajen nov sekundarni vodovod. Priključevala se bosta s priključno cevjo PE ustrezne dimenzije, ki jo bo določil projektant glede na potrebno porabo vode in ustrezno požarno varnost.
(2) Pri načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati odmike in križanja komunalnih vodov z ostalimi komunalnimi vodi v skladu s Pravilnikom z usmeritvami Javnega komunalnega podjetja Brezovica.
(3) Minimalni odmik objekta od vodovoda je 4,00 m.
(4) Nad vodovodom niso dovoljeni gradbeni posegi, dodaten nasip ali odvoz materiala nad cevovodom, gradnja ograj, podpornih zidov in ostalih komunalnih vodov.
(5) Izvedena bo ustrezna hidrantna mreža.
(6) Pred izvedbo si mora investitor pridobiti soglasje upravljavcev ostalih komunalnih vodov zaradi možnih križanj z vodovodom ter vseh lastnikov zemljišč, po katerih bo potekal vodovod.
(7) Investitor mora upravljavcu vodovoda dostaviti projekt izvedenih del (geodetski posnetek).
12. člen
(sanitarna kanalizacija)
(1) Obstoječe stanje: na obravnavanem območju ni zgrajene kanalizacije.
(2) Predvideno stanje: Zgradi se ločen kanalizacijski sistem za sanitarne odpadne vode in ločen kanalizacijski sistem za meteorne odpadne vode.
(3) Sanitarne odpadne vode se priključi na interni kanalizacijski sistem preko revizijskega jaška na malo čistilno napravo, ki je locirana na vzhodnem delu območja urejanja. Po izvedbi javne kanalizacije se izvede na severovzhodni strani ustrezna cev, ki se bo priključevala na javni kanalizacijski sistem.
(4) Za potrebe vzdrževanja, čiščenja in rednega pregledovanja se mora zagotoviti dostop do javnega kanala in jaškov.
(5) Pred izdajo gradbenega dovoljenja mora biti izdelan idejni projekt sanitarne kanalizacije, na katerega je potrebno pridobiti soglasje upravljavca javnega kanalizacijskega sistema.
13. člen
(odvodnjavanje)
(1) Predvideno stanje: Zgradi se ločen kanalizacijski sistem za sanitarne odpadne vode in ločen kanalizacijski sistem za meteorne odpadne vode.
(2) Meteorne odpadne vode z območja obravnave se speljejo v skladu z vsemi tehničnimi predpisi in normativi preko lovilcev olj in maščob v ustrezni zadrževalnik in naprej v jarek.
(3) Pred izdajo gradbenega dovoljenja mora biti izdelan idejni projekt meteorne kanalizacije, na katerega je potrebno pridobiti soglasje upravljavca javnega kanalizacijskega sistema.
14. člen
(elektrika)
(1) Obravnavani objekt v območju OPPN se priključita na nizko napetostno omrežje.
(2) Izvede se kablitev 20 kV daljnovoda in NN voda po idejnem projektu, ki ga pripravi Elektro Ljubljana.
(3) Elektrika je predvidena kot energetski vir za hlajenje prodajnih prostorov in hladilniške opreme trgovskega objekta Tuš.
(4) Vse prestavitve oziroma pokablitve daljnovoda zaradi sprostitve prostora bremenijo investitorja objekta, ki je kot povzročitelj sprememb tudi dolžan pridobiti notarsko overjene služnostne pogodbe za izvajanje kasnejšega vzdrževanja, v katerih bo JP Elektro Ljubljana d.d. zapisano kot služnostni upravičenec.
(5) Investitor mora pridobiti gradbeno dovoljenje (v katerem je kot investitor navedeno tudi JP Elektro Ljubljana d.d.) za umik oziroma pokablitev 20 kV daljnovoda in NN voda ter plačati umik oziroma pokablitev, ki ga izvede JP Elektro Ljubljana d.d. kot lastnik obstoječe elektroenergetske infrastrukture.
(6) Investitor je dolžan pridobiti uporabno dovoljenje za nov objekt (NN vod, DV oziroma KB) ter le-tega brezplačno predati v osnovna sredstva upravljalca JP Elektro Ljubljana d.d. skupaj z uporabnim dovoljenjem, projektno dokumentacijo (PID), soglasja k PGD, gradbeno dovoljenje, notarsko overjene služnostne pogodbe, elaborat katastra komunalnih naprav ter uporabno dovoljenje.
(7) Investitor mora upoštevati tudi ostale pogoje in finančne pogoje, navedene v smernicah k OPPN-ju.
15. člen
(plin)
(1) Obstoječe stanje: na obravnavanem območju ni izvedenega plinovodnega omrežja.
(2) Predvideno stanje: izvede se ustrezna plinska postaja z rezervoarji plina dimenzije 12,95 x 4,95, ki služi ogrevanju objekta. Postaja je locirana ob jugozahodno območje urejanja OPPN-ja.
(3) Po izvedbi plinovodnega omrežja se objekt priključi na le-tega, in sicer na podlagi kriterijev in zahtev upravljavca plinovodnega omrežja – Energetike Ljubljana.
16. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Predvideno stanje: objekt se priključi na telekomunikacijsko omrežje. Na objektu se lahko izvede bazna postaja za potrebe mobilne telefonije.
17. člen
(zunanja razsvetljava)
(1) Predvideno stanje: za območje OPPN se predvidi zunanja razsvetljava. Prometne površine znotraj območja OPPN-ja ne bodo javne, zunanja razsvetljava pa ni predmet kolektivne komunalne rabe.
(2) Kot svetila se uporabijo ulične svetilke, ki jih določi projektant.
19. člen
(javna higiena)
(1) Objekt ima predvideno ureditev za organizirano ločeno zbiranje in odvažanje odpadkov z dostopom po priključku na regionalno cesto in vožnjo po obvozni interni cesti.
(2) Upravitelj objekta mora pred izdajo uporabnega dovoljenja skleniti pogodbo s Komunalnim podjetjem Brezovica o številu in velikosti zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
20. člen
(tla)
Gradbišče je omejeno na območje lokacijskega načrta.
21. člen
(vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi)
(1) Varstvo voda pred onesnaženjem zagotavlja izgradnja ustrezne kanalizacije.
(2) Za čas gradnje je nujno predvideti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje voda ali podtalnice, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotok.
(3) Zagotoviti je potrebno, da se po končani gradnji odstranijo vsi za potrebe gradnje postavljeni provizoriji in odstranijo vsi ostanki začasnih deponij. Predvideti je potrebno ustrezno krajinsko in protierozijsko ureditev vseh prizadetih površin.
(4) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstvo pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano.
(5) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04).
(6) V primeru, da bodo s posebnimi strokovnimi podlagami za infrastrukturno opremljanje območja ali zaradi okoljsko ali funkcionalno ugodnejših rešitev dodatno določena tudi zemljišča izven okvirnega ureditvenega območja in bo to hkrati pomenilo tudi posege na vodna in priobalna zemljišča ter varstvena in ogrožena območja, je potrebno za posege na teh zemljiščih pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti tudi vodno soglasje.
Pri pripravi projektne dokumentacije morajo biti upoštevani naslednji projektni pogoji:
(1) Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5. člen ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02).
(2) Padavinsko odpadno vodo je potrebno odvajati v javno kanalizacijo ali neškodljivo ponikati v skladu z določbami Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96). Komunalno odpadno vodo je potrebno odvajati v javno kanalizacijo. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04).
22. člen
(ohranjanje narave)
Na obravnavanem območju skladno z Zakonom o ohranjanju narave ni potrebno izvajati posebnih varstvenih ukrepov. Potrebno je upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo predpisi in drugi pravni akti s področja varstva narave.
23. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) V območju urejanja ni predvidenih storitev, ki bi imele večje zahtevnosti obremenitve s hrupom kot je v skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).
(2) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za III. območje varovanja pred hrupom.
(3) V območju lokacijskega načrta je potrebno upoštevati določila Zakona o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list SRS, št. 15/76, 29/86, Uradni list RS, št. 23/93, 29/95, 45/95 in 44/96), Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 44/96).
24. člen
(varstvo zraka)
Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih;
– preprečevanje prašenja odkritih delov trase in gradbišča: vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča.
25. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
(1) Območje obravnave leži v varovani enoti Brezovica-arheološko območje Ljubljansko barje (EŠD 9386), ki mora biti pred gradnjo arheološko raziskano – opraviti je potrebno podpovršinski terenski pregled s testnimi jarki. Na osnovi rezultatov terenskega pregleda bosta določena obseg in način zaščitnih arheoloških raziskav, ki morajo potekati po določilih Zakona o varstvu kulturne dediščine.
(2) Arheološke raziskave mora zagotoviti investitor v okviru infrastrukturnega opremljanja zemljišča.
(3) Robni deli območja trgovskega centra naj bodo obsajeni z drevjem.
26. člen
(varstvo pred požarom)
Predvideno stanje: varstvo pred požarom se zagotovi z zunanjim in notranjim hidrantnim omrežjem. Do objektov je možen dostop po novem priključku in z regionalne ceste. Reševanje ljudi in premoženja omogočajo okoliške proste površine.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
27. člen
(splošne obveznosti)
(1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravita na tak način, da sta čim manj moteča ter tako, da ohranijo ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere.
(2) Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in po izgradnji tudi:
– izdelati načrt ureditve gradbišča,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do poslabšanja prometnih razmer na obstoječem cestnem omrežju,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode je potrebno takoj obnoviti v primeru poškodb pri gradnji,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi; v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe,
– za čas gradnje upoštevati, da se na vseh območjih dovolijo emisije hrupa tako, da v dnevnem času niso prekoračene kritične ravni hrupa predpisane za posamezna območja varovanja pred hrupom.
(3) Investitor in izvajalec morata poleg urbanistično arhitektonskih pogojev upoštevati vsa navodila in pogoje posameznih nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni del tega prostorskega akta.
(4) Vsak investitor mora pred gradbenim posegom pridobiti gradbeno dovoljenje za gradnjo objektov in naprav na podlagi tega OPPN-ja in projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE, RAZMEJITEV FINANCIRANJA
28. člen
(etapnost)
Prostorske ureditve po tem načrtu se izvajajo sočasno oziroma v soodvisnosti.
IX. TOLERANCE
29. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji OPPN-ja so dopustni premiki tras komunalnih naprav in prometnih ureditev od prikazanih, kolikor gre za prilagajanje stanju na terenu, izboljšavam tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave.
(2) Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatno podzemno gospodarsko javno infrastrukturo.
X. NADZOR
30. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
OPPN je stalno na vpogled na Občini Brezovica, Oddelek za okolje, prostor in komunalo.
32. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 28/08
Brezovica pri Ljubljani, dne 21. avgusta 2008
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti