Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

3711. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja CI 5/6 Rog, stran 11925.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja CI 5/6 Rog
1.
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja urejanja CI 5/6 Rog.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Obravnavano območje obsega del območja urejanja CI 5/6 Rog, ureja se Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CI 5/6 Rog (Uradni list RS, št. 22/98).
Predvidena je kompleksna preureditev območja. Določila veljavnega prostorskega akta predvidevajo ohranitev in dopuščajo rekonstrukcijo stanovanjske vile ob Trubarjevi cesti ter glavnega tovarniškega objekta in Wratschove hiše ob Petkovškovem nabrežju. Ostali obstoječi objekti v območju so namenjeni odstranitvi. V območju ob Trubarjevi cesti, od Pollakove vile do Rozmanove ulice, je rezervat za mestno železnico, ostali del območja je predviden za novogradnje z obveznim javnim programom v pritličju ter nadstropji, namenjenimi poslovni dejavnosti in ureditvi stanovanj. Dvoranski prostori tovarniškega objekta v pritličju in I. nadstropju so namenjeni javnim kulturno izobraževalnim programom, ki potrebujejo dvoranske prostore in so namenjeni širši publiki. V območju je predvidena ureditev podzemne garažne hiše, zunanjih površin ter dveh novih pešpoti od Trubarjeve ceste do Petkovškovega nabrežja.
Dovoljeni gradbeni posegi niso v skladu s potrebami in z razvojnimi namerami. Občinski prostorski načrt v pripravi – strateški prostorski načrt in izvedbeni prostorski načrt (dopolnjena osnutka Odloka o strateškem prostorskem načrtu MOL in Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu sta bila sprejeta na 16. seji Mestnega sveta 21. 4. 2008) mestne železnice v tem delu mesta ne predvidevata več. Zaželena je večja izraba površin v območju, poleg z veljavnim aktom predvidenih dejavnosti je načrtovana tudi ureditev hotela. Izdelati je treba nov prostorski akt, ki bo omogočil uresničitev načrtovanih programov.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN obsega del območja urejanja CI 5/6 Rog, do ulic, ki ga obdajajo: Usnjarska ulica, Trubarjeva cesta, Rozmanova ulica in Petkovškovo nabrežje. Površina območja OPPN je cca 17.500 m2. Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
4. RS, Ministrstvo za kulturo,
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
7. Javna razsvetljava d.d.,
8. Snaga, d.o.o.,
9. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana,
10. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo,
11. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda,
12. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto,
13. Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom,
14. Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje,
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Za pridobitev strokovne rešitve, ki bo podlaga za pripravo OPPN, je treba izvesti javni natečaj.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic in strokovne rešitve. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo opredeljene v pogodbi z izvajalcem.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani http://ppmol.org/urbanizem.
Št. 3505-26/2008-1
Ljubljana, dne 20. avgusta 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti