Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

Št. 430-87/2008/2 Ob-7107/08 , Stran 2958
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih projektov kolektivnih raziskav. Kolektivne raziskave so tiste, ki jih za svoje člane naročajo ali izvajajo industrijska združenja, ter potem preko posebnih kanalov skrbijo za razširjanje rezultatov med vse člane. Ministrstvo bo projekte sofinanciralo v okviru pogodbe z Evropsko komisijo. Skupaj z ostalimi vključenimi partnerji v projektu CORNET izvaja ministrstvo usklajevanje politik spodbujanja tehnološkega razvoja. Ta razpis se navezuje na ustrezni mednarodni razpis projekta CORNET z imenom »6. skupni razpis CORNET za mednarodne predloge kolektivnih raziskovalnih projektov« (v izvirniku: »6th Joint CORNET Call for Transnational Collective Research Project Proposals«), objavljen 15. 7. 2008 na spletnem naslovu: www.cornet-era.net, z rokom za prijavo 7. 11. 2008 do 24. ure in možnostjo predložitve predprijave s strani koordinatorja na cornet6thcall@iwt.be v predpregled do 12. 9. 2008. Vse točke razpisa so natančneje opredeljene in opisane v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletnem naslovu www.mvzt.gov.si (javni razpisi). 3. Pogoji sodelovanja Na javni razpis se lahko prijavijo vsa slovenska industrijska združenja (definicija industrijskega združenja in vse ostale točke objave tega javnega razpisa so natančneje obrazložene v razpisni dokumentaciji) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – niso bila na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in 93/02, 117/06 – ZDDPO-2, 31/07,33/07 – ZSReg-B, 38/07 Skl. US: U-I-117/07, 126/07 ZFPPIPP), – od leta 2000 niso pridobila in niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, – niso za iste stroške pridobila niti niso v postopku pridobivanja sofinanciranja iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali evropskega proračuna, – imajo poravnane vse obveznosti do države, – ki imajo vsaj tri člane (člani združenja so lahko samo slovenska podjetja), – so oddali pravočasno in ustrezno prijavo na mednarodni razpis, – so za potrebe izvajanja tega projekta ustanovila odbor uporabnikov MSP. Industrijsko združenje mora, v skladu z mednarodnim razpisom raziskovalni projekt sestaviti vsaj še z dvema sorodnima partnerjema (prav tako industrijskima združenjema oziroma mednarodno »association«) iz evropskih držav ali regij, članic konzorcija CORNET, ki sodelujejo na mednarodnem javnem razpisu (glej točko 4 »Project consortium« dokumenta »Guidelines for Consortia Intending to Submit a proposal in the 6th Joint CORNET Call for Collective Research Project Proposals.« (v nadaljevanju: Guidelines), objavljenega na zgoraj navedenem naslovu). Projekt se za primeren smatra le, če ga podpirajo vse nacionalne agencije ali ministrstva v državah ali regijah partnericah. 4. Prijava projekta Če slovensko industrijsko združenje na javnem razpisu nastopa v vlogi koordinatorja, mora v predpisanem roku posredovati projekt upravnemu odboru CORNET, v skladu z mednarodnim razpisom in tudi ministrstvu, v skladu s tem javnim razpisom. Če slovensko industrijsko združenje nastopa kot narodni prijavitelj, mora poskrbeti le za dostavo vloge na ministrstvo po določilih tega javnega razpisa in na način, opisan v Guidelines. Koordinator ali narodni prijavitelj mora na ministrstvo predložiti dva izvoda popolne vloge. Narodni prijavitelji in koordinatorji imajo možnost v predogled predložiti predprijavo in sicer do 12. 9. 2008. Koordinator lahko prijavo pošlje na cornet6thcall@iwt.be, narodni prijavitelj pa lahko v kolikor želi pošlje predprijavo na ministrstvo in sicer na gp.mvzt@gov.si, z obveznim naslovom »Ne odpiraj, predprijava na javni razpis št. 430-87/2008«. Ostala pravila in informacije o predprijavi glej v 4. točki razpisne dokumentacije in Guidelines, točka 5. 5. Upravičeni stroški Financiral se bo del prijavljenih in dokazanih upravičenih stroškov, delež sofinanciranja in vrsta upravičenih stroškov sta podrobneje navedena v 5. točki razpisne dokumentacije. Upravičeni stroški so: – stroški osebja, – stroški instrumentov, – stroški svetovanja in drugih storitev, – režijski stroški in – ostali stroški delovanja. 6. Odpiranje in pregled vlog Na odpiranju komisija ministrstva, v skladu s četrtim odstavkom 222. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna najprej pregleda prispele kuverte in izloči tiste, ki niso pravilno izpolnjene in označene ter tiste, ki niso bile dostavljene v roku. Na odpiranju bo komisija ugotovila popolnost vloge glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost). Vloga je popolna, če je izdelana v dveh izvodih (originalu in kopiji) in če vsebuje v celoti izpolnjene v 11 točki razpisne dokumentacije navedene obrazce. Komisija bo v tem delu preverila tudi, ali je koordinator projekta (ne glede na to ali je prijavitelj na nacionalni razpis koordinator projekta ali samo narodni prijavitelj) poslal pravočasno in ustrezno prijavo (elektronsko kopijo dokumentov) na mailbox cornet6thcall@iwt.be. Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo v določenem roku, ki ne sme biti daljši od 15 dni. 7. Pregled izpolnjevanja pogojev in mednarodno ocenjevanje vlog Vloge, ki uspešno prestanejo preverjanja na odpiranju, ki so popolne (bodisi že v osnovni vlogi, bodisi da so ustrezno dopolnjene po pozivu) in ki izpolnjujejo pogoje v skladu z določbami tega in mednarodnega javnega razpisa, se uvrstijo v mednarodno ocenjevanje. Kolikor se v nadaljevanju ugotovi, da kateri od prijaviteljev na razpis ne izpolnjuje kateregakoli pogoja ali da je prijavitelj v vlogi namenoma navajal napačne podatke se vlogo zavrže, ne glede na oceno mednarodnih ocenjevalcev. 1. faza Pri formalno popolnih vlogah, strokovna komisija ministrstva v skladu z mednarodnim in nacionalnim razpisom pregleda izpolnjevanje nacionalnih pogojev in finančno stanje prijavitelja. 2. faza Trije zunanji, neodvisni ocenjevalci bodo ocenili vsak projekt, po vnaprej, v mednarodnem razpisu določenih ocenjevalnih merilih, ki so razdeljeni v 5 sklopov: – pomembnost za kolektivne raziskave, – znanstveni in tehnološki vidik, – tržna ustreznost, implementacija, ekonomski vpliv, – načrt projekta, – struktura konzorcija. 3. faza Na podlagi ocen zunanjih ocenjevalcev bo skupina imenovanih članov iz posameznih držav članic CORNET (v nadaljevanju mednarodna skupina) oblikovala skupni predlog sofinanciranja. 4. faza Je, po pravilih mednarodnega razpisa faza nacionalnega ocenjevanja. Ministrstvo v tem razpisu ne bo izvajalo svojega ocenjevanja, ampak se bo oprlo izključno na oceno zunanjih ocenjevalcev. Ministrstvo bo preverilo le izpolnjevanje pogojev razpisa. Podrobnejši opis ocenjevanja vlog je naveden v 7. točki razpisne dokumentacije in v 6. točki Guidelines. 8. Višina sredstev Za sofinanciranje projektov CORNET je na proračunski postavki 5686 (Razvojni projekti in infrastruktura), konto 4102, v letu 2009 namenjenih 250.000,00 EUR in v letu 2010 250.000,00 EUR, o čemer bo s prejemnikom sredstev sklenjen aneks k pogodbi. Projekt bo lahko prejel sredstva največ do višine, zaprošene v vlogi. Trajanje projekta je največ dve leti. Sredstva za dokončanje projektov, katerih izvajanje se ne bo zaključilo v koledarskem letu 2010, se bodo določila glede na razpoložljiva sredstva proračuna za leto 2011, s posebnim aneksom k pogodbi. 9. Izdelava predloga sofinanciranja Glede na razpoložljiva sredstva, prejete vloge in zaprošena sredstva v njih, bo ministrstvo podprlo izmed projektov iz skupnega seznama sofinanciranja, ki ga bo oblikovala mednarodna skupina, toliko najvišje uvrščenih projektov, kolikor bo razpoložljivih sredstev. Podrobnejši opis izdelave predloga sofinanciranja je opisan v 9. točki razpisne dokumentacije. 10. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2009, 2010, 2011. 11. Sestava vloge: prijavitelj (koordinator ali narodni prijavitelj) sestavi popolno vlogo v dveh izvodih, po navodilih iz 11. točke razpisne dokumentacije. 12. Rok za oddajo vlog Rok za oddajo vlog na nacionalni del razpisa je 7. 11. 2008 do 12. ure. Vloga mora do tega roka prispeti na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis CORNET št. 430-87/2008«, na prednji strani ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v glavno pisarno ministrstva do izteka roka (torej 7. 11. 2008 do 12. ure). Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali ki ne bodo pravilno označene, komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene. Vloge na mednarodni del razpisa morajo biti oddane do 7. 11. 2008 do 24. ure na naslov cornet6thcall@iwt.be. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bodo obravnavane in bodo zavržene. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na naslov cornet6thcall@iwt.be, do izteka roka (torej 7. 11. 2008 do 24. ure). Predhodno, in sicer do 12. 9. 2008, lahko koordinator, na cornet6thcall@iwt.be ali slovenski narodni prijavitelj na gp.mvzt@gov.si, z obveznim naslovom »Ne odpiraj, predprijava na javni razpis št. 430-87/2008«, v predogled pošljejo predprijavo. Oblika, vsebina in vsa ostala določila v zvezi s predprijavo so natančneje navedena v razpisni dokumentaciji in Guidelines. 13. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih vlog na nacionalni del razpisa je javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, na naslovu Kotnikova 38, 1000 Ljubljana in sicer 12. 11. 2008 ob 13. uri. Kolikor komisija na ta dan ne bi bila sklepčna bo nov datum objavljen na spletnih straneh ministrstva in sicer najkasneje 7. 11. 2008, torej na dan oddaje vlog. 14. Obveščanje o izboru Predlagatelji vlog bodo o izidih razpisa obveščeni najkasneje do 15. marca 2009. V primeru, da se mednarodni postopki ne bi izvajali v skladu s terminskim planom se ta rok lahko podaljša, vendar mora ministrstvo prijavitelje o tem obvestiti. Slovenski prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o (ne)izbiri vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči ministrica. 15. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija z dodatnim pojasnili pojmov ter navodili za izdelavo dispozicije projektov se nahaja na spletni strani www.mvzt.gov.si (javni razpisi). Več informacij o projektu CORNET in posebej o mednarodnem delu razpisa je dostopnih na www.cornet-era.net. Dodatne informacije so na voljo po tel. 01/478-46-32 ali po elektronski pošti, stična oseba: Urška Zupin, e-pošta: urska.zupin@gov.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti