Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

3719. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za smučarsko tekaški poligon na Rogli, stran 11950.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 5/04, 76/06 in 48/07) je župan Občine Zreče sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za smučarsko tekaški poligon na Rogli
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za smučarsko tekaški poligon na Rogli
Območje obravnave OPPN predstavlja del rekreacijsko turističnega centra Rogla (RTC Rogla), ki posega v prostor več občin in je del širšega turističnega potenciala Pohorje. V območju OPPN je predvidena postavitev večnamenskega objekta, ureditev platoja za štartno ciljni prostor, ki se bo v poletnem času uporabljal kot nogometno igrišče, ter posodobitev obstoječih tekaških prog z vso potrebno infrastrukturo. Predvidena je tudi dograditev umetnega jezera z spremljajočimi objekti in infrastrukturo. Vris vseh obstoječih objektov (pizzerija, prodaja kart, vsi pomožni objekti, obstoječi stadion ter obstoječa in nova predvidena parkirišča).
Razlogi za pripravo OPPN so predvsem zastarelost veljavnega zazidalnega načrta, ki ne ustreza novim investicijskim pobudam in nima toleranc, ki bi omogočale gradnjo načrtovanih ureditev.
Pravna podlaga za izdelavo OPPN in veljavni prostorski akti:
– Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/2007, v nadaljevanju ZPNačrt) vključno z ustreznim izvršilnim predpisom,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 64/99),
– Odlok o zazidalnem načrtu Rogla na Pohorju, Občina Slovenske Konjice (Uradni list RS štev. 24/80, 31/80, 19/82 in 34/87).
2. Območje OPPN
Območje OPPN obravnava površine severno od obstoječe ceste na RTC Rogla in obstoječega apartmajsko hotelskega kompleksa. Točna meja ureditvenega območja bo določena v dopolnjenem osnutku OPPN tako, da bo obsegala vse površine, na katerih je načrtovana izgradnja, vključno s površinami, potrebnimi za nemoteno delovanje cone ter površine, ki so potrebne le v času izvajanja del. Sprejeti odlok o OPPN bo predstavljal pravno podlago za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje in ureditve.
3. način pridobitve strokovnih rešitev
V okviru izdelave OPPN se zagotovijo naslednje strokovne podlage:
– geodetski načrt
– strokovne podlage načrtovanih prostorskih ureditev
– idejna zasnova prometne, komunalne in energetske infrastrukture.
Pri izdelavi OPPN je treba v možnem obsegu upoštevati eventualno že izdelane strokovne podlage. Le-te se uporabijo in upoštevajo, kolikor so ustrezno ažurne z veljavnimi predpisi za posamezna področja.
V postopku priprave OPPN se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v OPPN.
4. Roki za pripravo OPPN
Za pripravo OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
+--------------------------------------+-----------------------+
|        Aktivnost       |  Rok oz. trajanje  |
|                   |   aktivnosti    |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu    |29. 8. 2008      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Izdelovalec OPPN izdela osnutek OPPN |30. 9. 2008      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Poziv nosilcem urejanja prostora da  |30 dni         |
|podajo smernice in pridobitev     |            |
|obvestila MOP za varstvo okolja o   |            |
|izvedbi celovite presoje vplivov na  |            |
|okolje (CPVO)             |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Analiza smernic, izdelava strokovnih |20. 11. 2008      |
|podlag in dopolnitev osnutka OPPN   |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi in |7 dni pred pričetkom  |
|javni obravnavi dopolnjenega osnutka |javne razgrnitve    |
|OPPN                 |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Javna razgrnitev in obravnava     |30 dni         |
|dopolnjenega osnutka OPPN z      |            |
|evidentiranjem vseh pisnih pripomb  |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Javna obravnava OPPN         |se izvede v času javne |
|                   |razgrnitve       |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Ureditev pripomb in predlogov iz javne|po zaključeni javni  |
|razgrnitve in obravnav        |razgrnitvi       |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Priprava strokovnih stališč do pripomb|10 dni po ureditvi   |
|in predlogov iz javne razgrnitve in  |pripomb 6. 1. 2009   |
|obravnav               |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Opredelitev župana do pripomb in   |po pripravi strokovnih |
|predlogov iz javne razgrnitve in   |stališč        |
|obravnav               |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Izdelava predloga OPPN na osnovi   |20 dni po opredelitvi |
|potrjenih stališč do pripomb     |župana do pripomb iz  |
|                   |javne razgrnitve in  |
|                   |obravnav        |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja  |takoj po pripravi   |
|prostora               |gradiva; nosilci    |
|                   |izdajo mnenja v 30   |
|                   |dneh po prejemu vloge |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Izdelava usklajenega predloga OPPN v |20 dni po prejemu   |
|skladu z mnenji nosilcev urejanja   |mnenj nosilcev     |
|prostora               |urejanja prostora   |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Sprejem OPPN na občinskem svetu občine|po uskladitvi predloga |
|                   |OPPN          |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Objava OPPN              |po sprejemu OPPN na  |
|                   |občinskem svetu občine |
|                   |(predvidoma marec   |
|                   |2009)         |
+--------------------------------------+-----------------------+
Kolikor bo Ministrstvo za okolje in prostor presodilo, da je v postopku priprave in sprejemanja OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, kot jo določa Zakon o varstvu okolja oz. presojo sprejemljivosti plana, kot jo opredeljuje Zakon o ohranjanju narave, bo vzporedno z gornjim postopkom od faze pred javno razgrnitvijo potekal postopek celovite presoje vplivov na okolje (izdelava okoljskega poročila, ugotovitev o ustreznosti okoljskega poročila …) in se končni rok izdelave in sprejetja OPPN zato ustrezno podaljša.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb, organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblasti, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN. Nosilci urejanja prostora sodelujejo v postopku priprave OPPN s smernicami in mnenji za področje iz svoje pristojnosti, nekateri pa tudi s strokovnimi podlagami za področje iz svoje pristojnosti.
V postopku priprave OPPN sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, območje Celje;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Maribor;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje;
– JPK Slovenske Konjice;
– Elektro Maribor d.d. javno podjetje za distribucijo električne energije, OE Slovenska Bistrica;
– Unior d.d., Zreče;
– Elektro Turnšek d.o.o., Celje;
– Občina Zreče, Režijski obrat.
Drugi udeleženci:
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje;
– Krajevna skupnost Resnik.
MOP, pristojno za varstvo okolja v roku 30 dni sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v tem sklepu, lahko pripravljavec OPPN k sodelovanju povabi tudi druge organe in organizacije.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pobudnik je Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, ki izbere načrtovalca in financira izdelavo vseh strokovnih podlag in OPPN, skupaj z zainteresiranim investitorjem. V ta namen bodo sklenjeni dogovori o sodelovanju med Občino Zreče in investitorjem, kjer bodo opredeljene obveznosti pogodbenih strank.
7. Druga določila
Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi se tudi na spletni strani http//www.zrece.si/.
Občina Zreče pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-0007/2008-1
Žreče, dne 22. avgusta 2008
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti