Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

Št. 478-28/2008-4 Ob-7062/08 , Stran 2969
Predmeti prodaje Predmeti prodaje so: 1. stanovanje št. 6 v drugem nadstropju v izmeri 54,39 m2 in klet št. K5 v izmeri 1,24 m2 v stanovanjski stavbi v Kostanjevici, Ljubljanska cesta 21, stoječa na p. št. 1429/4, s funkcionalnim zemljiščem p. št. 1429/5, k.o. Kostanjevica, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 2172, k.o. Kostanjevica, podvložek 2172/6; 2. stanovanje v izmeri 57,95 m2, ležeče v objektu na naslovu Ulica talcev 20, Kostanjevica na Krki, stoječem na zemljišču parc. št. 55/2, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 811, k.o. Kostanjevica. Predmeta prodaje sta zasedena z najemnikoma. Predmeti prodaje so v dejanski lasti Občine Kostanjevica na Krki, zemljiškoknjižna lastnica pa je do delitve premoženja še vedno Občina Krško. Čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 12. 9. 2008, z začetkom ob 12. uri, v sejni sobi Občine Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7. Izklicne cene Izklicne cene za predmete prodaje znašajo: – za predmet prodaje pod zaporedno številko 1 je izklicna cena 38.000,00 EUR, – za predmet prodaje pod zaporedno številko 2 je izklicna cena 40.000,00 EUR. Pri predmetih prodaje so v cenah vključeni tudi solastnina na pripadajočem delu skupnih prostorov v razmerju do vrednosti odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih skupnih delih, napravah in zemljišču s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter zunanjo ureditvijo v razmerju do vrednosti celotnega objekta. Najnižji znesek višanja na javni dražbi je 500,00 EUR. Plačilni pogoji: s kupci, najugodnejšimi dražitelji za posamične predmete prodaje, bodo v roku 30 dni po zaključku javne dražbe sklenjene kupoprodajne pogodbe s plačilom kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01397-0100019737. Plačilo kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe je bistvena sestavina pravnega posla. Drugi pogoji: – pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS in fizične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo, – dražitelji morajo predložiti dokazilo o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, – dražitelji morajo predložiti dokazila za opravljanje svoje dejavnosti v izvirniku ali overjeni fotokopiji, – dražitelji morajo do dneva javne dražbe plačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene za posamičen predmet prodaje na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01397-0100019737 in se pri plačilu kavcije sklicevati na posamičen predmet prodaje (navedba zaporedne številke predmeta prodaje in opis predmeta prodaje), – za posamičen predmet prodaje bo izbran dražitelj, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno, – pri predmetu prodaje, ki je zaseden z najemnikom, ima najemnik predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo mora izkoristiti pri prvi javni dražbi, – pri predmetu prodaje, ki je zaseden z najemnikom in pri katerem najemnik ne izkoristi predkupne pravice, imajo etažni lastniki iste stavbe predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti pri prvi javni dražbi, – kupec predmeta prodaje, ki ni najemnik, prevzame vse obveznosti prodajalca iz sklenjenih najemnih pogodb z najemnikom, – najemnik, ki nima poravnanih obveznosti iz najemnih pogodb s prodajalcem oziroma najemodajalcem, ne more nastopati kot dražitelj in kupec, – če izbran dražitelj za posamičen predmet prodaje ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana kavcija ostala prodajalcu, – uspelemu dražitelju za posamičen predmet prodaje se bo kavcija vštela v kupnino, neuspelim pa bodo kavcije vrnjene brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni dražbi, – vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec posamičnega predmeta prodaje, – nepremičnine so naprodaj po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmetov prodaje, – obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za posamičen predmet prodaje, je izključena, – do sklenitve pravnega posla se lahko postopek prodaje kadarkoli ustavi, pri čemer bodo povrnjeni stroški dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije, – kupec bo pridobil lastninsko pravico na posamičnem predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine, – ogled predmetov prodaje je možen ob predhodni najavi na sedežu Občine Kostanjevica na Krki, tel. 08/205-06-18, kjer so na voljo tudi ostale informacije o prodaji pri Karli Gašpar.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti