Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

3694. Pravilnik o nivojskih prehodih, stran 11892.

Na podlagi 51. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/07) izdaja minister za promet v soglasju z ministrom za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o nivojskih prehodih
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik natančneje predpisuje pogoje za določitev kraja križanja železniške proge in javne ali nekategorizirane ceste, njegovega tehničnega zavarovanja, ter prostorske, gradbene, prometne, tehnične in varnostne pogoje na nivojskih prehodih.
(2) Pravilnik o nivojskih prehodih se uporablja za projektiranje, gradnje, obnovo in nadgradnjo nivojskega prehoda ter ga morajo upoštevati upravljavci železniške infrastrukture, upravljavci cestne infrastrukture in prevozniki.
(3) Pravilnik velja za proge javne železniške infrastrukture, za industrijske tire in proge drugih železnic, če z drugim predpisom ni drugače predpisano.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. cestišče je del javne ceste, ki ga sestavljajo vozišče, odstavni ločilni in robni pasovi, kolesarske steze in pločniki ter bankine in naprave za odvodnjavanje tik ob vozišču ali robnem pasu (segmentni jarki ali mulde, koritnice);
2. cestni signal je svetlobni znak, ki napoveduje približevanje vlaka oziroma spustitev zapornic ali polzapornic;
3. deljene zapornice so zapornice, ki ločeno in časovno zakasnjeno zapirajo najprej desno, nato pa še levo polovico cestišča s strani približevanja cestnih vozil k NPr;
4. izklopno mesto je mesto na progi oziroma tiru pri NPr, zavarovanih z avtomatskimi napravami neposredno na njem oziroma ob križanju ceste in proge, opremljeno z napravo/napravami za detekcijo železniških vozil, ki služijo za izklop zavarovanja z vožnjo, ko jo/jih železniško vozilo prevozi;
5. javna cesta je prometna površina, ki je v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razglašena za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in ob pogojih, določenimi z zakonom in drugimi predpisi;
6. kolesarska steza je skupen naziv za kolesarski pas, kolesarsko stezo in kolesarsko pot;
7. meja najmanjše oddaljenosti stabilnih objektov in naprav je razdalja, ki znaša 3 m od skrajne tirnice na eni in drugi strani NPr;
8. nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina, ki ni kategorizirana kot javna cesta in na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te prometne površine (gozdne ceste, dovozne ceste in pristopi do objektov ter zemljišč, funkcionalne prometne površine ob objektih, avtobusne postaje, ceste v zasebni lasti in podobne);
9. nevarno območje NPr je del ceste, ki je 3 m pred prvo tirnico na strani približevanja NPr in 2 m za zadnjo tirnico pri oddaljevanju od NPr (slika 1);
10. nivojski prehod je križanje železniške proge in javne ali nekategorizirane ceste (v nadaljnjem besedilu: ceste), ki je dana v uporabo za cestni promet v istem nivoju (v nadaljnjem besedilu: NPr), ki ne vključuje dostopov na perone in službenih prehodov;
11. oddaljevalno območje je del proge oziroma tira pri NPr, zavarovanih z avtomatskimi napravami med NPr ter vklopnim mestom za vožnje vlakov iz nasprotne smeri, po katerem se vlak oddaljuje od NPr;
12. (pol)zapornice so zapornice in polzapornice po pravilniku, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah;
13. polzapornica je drog, ki kadar je v spodnji vodoravni legi zapira samo desno polovico cestišča v smeri vožnje cestnih vozil;
14. povprečni letni dnevni promet je povprečni letni dnevni promet cestnih vozil in vlakov (v nadaljnjem besedilu: PLDP);
15. prehod je skupno ime za NPr in izvennivojsko križanje;
16. približevalno območje je del proge oziroma tira pri NPr, zavarovanem z avtomatskimi napravami od začetka vklopnega mesta do NPr, po katerem se vlak približuje NPr;
17. razdalja od najbližje, prve ali zadnje tirnice je razdalja, ki se meri od zunanjega roba glave tirnice;
18. signalnovarnostne naprave so železniške naprave, grajene po posebej predpisanih pravilih in standardih signalnotehnične varnosti, pri čemer se mora vsaka predvidljiva kritična nepravilnost odražati tako, da varnost prometa ni ogrožena;
19. smerno vozišče je vozišče ali njegov vzdolžni del, ki je namenjen vožnji vozil v eni smeri in ima lahko enega, dva ali več prometnih pasov in posebne pasove;
20. vklopno mesto je mesto na progi oziroma tiru, ki je toliko oddaljeno od NPr, ki je zavarovan z avtomatskimi napravami za zavarovanje, da zagotavlja celoten proces vklopa zavarovanja NPr. Opremljeno je z napravami za detekcijo železniških vozil, ki ob navozu železniškega vozila vklopijo zavarovanje;
21. vozišče je del cestišča, ki ima eno ali dve smerni vozišči in je namenjeno prometu vozil pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja varnost cestnega prometa in ga lahko uporabljajo tudi pešci in drugi udeleženci cestnega prometa;
22. zapornica je drog ki, kadar je v spodnji vodoravni legi, zapira celotno cestišče v smeri vožnje cestnih vozil proti progi;
23. zaporno bruno je zaklenjen drog, ki fizično preprečuje prehod preko NPr.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga določajo:
1. predpisi o javnih cestah;
2. predpisi o varnosti cestnega prometa;
3. predpisi o varnosti v železniškem prometu;
4. predpisi o železniškem prometu.
3. člen
(določitev števila in najmanjših razdalj med sosednjimi NPr)
(1) Število NPr mora biti omejeno na najnujnejši obseg, pri čemer se število obstoječih NPr zmanjšuje z:
1. z izgradnjo izvennivojskih križanj;
2. ureditvijo povezovalnih cest med NPr in preusmeritvami cestnega prometa na en NPr, drugega ali druge pa ukiniti.
(2) Razdalja med dvema NPr ali med NPr in izvennivojskim križanjem ne sme biti manjša od 2000 m.
(3) Razdalja med dvema obstoječima NPr ali med obstoječim NPr in izvennivojskim križanjem na regionalnih progah je lahko manjša od 2000 m, če je dolžina povezovalne poti, ki bi preusmerja promet z enega NPr, ki se ukinja, na drugi prehod, daljša od 4000 m, merjeno od prehoda od ene do druge strani proge.
(4) Za ureditev obstoječega NPr znotraj 2000 m iz prejšnjega odstavka, je potrebno pridobiti soglasje organa, pristojnega za varnost v železniškem prometu.
(5) Obstoječi nivojski prehod v urbanem naselju, ki je namenjen samo pešcem, ne sme biti bližje kot 500 m od najbližjega prehoda, kjer je pešcem omogočeno prečkanje proge.
4. člen
(pogoji za izgradnjo nadomestnih povezovalnih cest)
(1) Pri gradnji nadomestnih povezovalnih cest morata biti širina in kategorija povezovalne ceste najmanj enaka kot cesta, ki se preusmerja na drug prehod.
(2) Pri novogradnjah in preusmeritvah je ceste višje kategorije prepovedano preusmerjati k NPr na cesti nižje kategorije.
5. člen
(območje NPr)
(1) NPr je v gradbenem smislu prostor na celotni širini cestišča preko proge v razdalji 3 m od osi skrajnih tirov.
(2) V cestnoprometnem smislu je območje NPr določeno od prvega prometnega znaka za približevanje prehodu ceste čez železniško progo do dolžine 3 m za zadnjo tirnico na strani oddaljevanja od NPr ali (pol)zapornice na strani oddaljevanja od NPr.
6. člen
(vzdrževanja NPr)
NPr mora biti zgrajen in vzdrževan tako, da železniški in cestni promet potekata varno in nemoteno ter da je prehod cestnih vozil s predpisano dovoljeno hitrostjo neoviran na celotni širini vozišča. Vzdrževane morajo biti tudi morebitne kolesarske steze, pločniki, bankine in naprave za odvod meteornih voda.
7. člen
(oddaljenost cestnih križišč od NPr)
(1) Križišče cest mora biti oddaljeno od proge toliko, da znaša dolžina dela ceste, ki križa železniško progo, od nevarnega območja na izstopni strani NPr do prometnega znaka »križišče s prednostno cesto« ali prometnega znaka »Ustavi!«, najmanj za 3 m več kot je najdaljše cestno vozilo, ki sme voziti po tej cesti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek so lahko križišča cest tudi bližje, vendar mora biti varnost prometa urejena z ustrezno cestno signalizacijo.
8. člen
(določitev gradbenih karakteristik cest preko NPr)
(1) Gradbene karakteristike vozišča ceste na NPr morajo biti usklajene s pravili projektiranja cest v smislu niveletnega poteka cest, poleg tega pa:
1. mora biti cestišče na NPr 3 m pred prvo in 3 m za zadnjo tirnico v nivoju zgornjega roba tirnic vseh tirov;
2. cesta na dolžini najmanj 20 m od NPr ne sme biti v vzdolžnem nagibu več kot 3,5%.
(2) Določba druge točke prvega odstavka tega člena ne velja za nivojsko križanje proge z javno potjo. Na takšnih NPr mora upravljavec ceste s cestno signalizacijo signalizirati prepoved vožnje cestnih vozil, ki ne morejo varno prečkati NPr.
(3) Dimenzije horizontalnih elementov osi ceste v območju nivojskega prehoda železniške proge se morajo prilagoditi vzdolžnemu in prečnemu nagibu zgornjega roba tirnic.
9. člen
(kot križanja ceste in proge na NPr)
(1) Križanje ceste s progo na nezavarovanem NPr mora biti čim bližje pravemu kotu, pri čemer kot ne sme biti manjši od 75º.
(2) Na zavarovanem NPr je križanje ceste z železniško progo dopustno pod kotom večjim ali enakim 75º in izjemoma pod kotom večjim ali enakim 45º. Za križanje ceste in proge na NPr pod kotom manjšim od 75º je treba pridobiti soglasje organov pristojnih za varnost v železniškem in cestnem prometu.
(3) NPr mora biti gradbeno urejen tako, da zagotavlja tudi varno prečkanje koles in koles s pomožnim motorjem.
10. člen
(širina cestišča na NPr)
(1) Širina cestišča na NPr je odvisna od kategorije ceste, vendar ne sme biti manjša od 3 m. Širina cestišča na NPr mora biti enaka širini cestišča pred NPr in za njim v dolžini najmanj 20 m.
(2) Če je cestišče na nivojskem prehodu ožje od 6 m mora imeti na desni strani v smeri vožnje cestnih vozil pred NPr izogibališče takšne širine, da znaša skupna širina z voziščem najmanj 6 m. Dolžina izogibališča je odvisna od kategorije ceste in mora zagotavljati izogibanje najdaljšemu vozilu, ki sme voziti po tej cesti. Upravljavec ceste mora s cestno signalizacijo signalizirati način varne vožnje cestnih vozil preko NPr, ožjem od 6 m.
(3) Določba drugega odstavka tega člena ne velja za enosmerne ceste.
11. člen
(ostali gradbeni predpisi za NPr)
Gradbene pogoje za NPr, ki niso določeni v tem pravilniku, obravnavajo predpisi o projektiranju, gradnji in vzdrževanju spodnjega in zgornjega ustroja železniških prog ter signalnovarnostnih naprav.
12. člen
(označbe na vozišču pred in na NPr)
(1) Na cestiščih z voziščem širine 5 m ali več, kjer vrhnja plast vozišča to omogoča, morata biti smerni vozišči na strani približevanja NPr najmanj na dolžini 50 m pred NPr, med seboj ločeni z ločilno neprekinjeno črto. Kjer tehnični parametri ceste tega ne omogočajo, sme biti dolžina tudi krajša, a ne krajša od 25 m.
(2) Z obeh strani NPr, zavarovanega s polzapornicami, na katerem je največja dovoljena progovna hitrost večja od 120 km/h, morata biti smerni vozišči ločeni najmanj z ločilno črto vsaj na razdalji 50 m pred prehodom.
(3) Na območju približevanja NPr so lahko izvedeni ukrepi za umirjanje prometa v skladu s predpisi o cestah.
(4) Cesta, ki poteka vzdolž proge, od katere se cepi cesta, ki se križa s progo, oddaljenost od križišča pa je manjša od 25 m, mora biti opremljena s prometnimi znaki, ki opozarjajo na bližino prehoda ceste čez železniško progo, katerim je dodana dopolnilna tabla, ki označuje smer ali smer in oddaljenost do NPr.
(5) Na NPr kjer vrhnja plast vozišča to omogoča mora biti vozišče označeno z robno neprekinjeno črto V-1.1., v skladu s pravilnikom, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah.
13. člen
(pogoji odvisnosti semafor - naprave NPr)
(1) Kadar je križišče cest, na katerem je promet urejen z napravami za dajanje svetlobnih znakov – semaforji, oddaljeno manj kot 50 m od NPr, zavarovanega z avtomatskimi napravami, mora biti:
1. med semaforskimi napravami na križišču in avtomatskimi napravami za zavarovanje NPr vzpostavljena taka medsebojna tehnična odvisnost, da se najkasneje ob vklopu zavarovanja NPr signalizira tako ureditev prometa, ki omogoča udeležencem v cestnem prometu, ki se nahajajo na območju NPr, da čim hitreje varno zapustijo območje NPr;
2. v času okvare ali izključitve semaforske naprave prometna ureditev takšna, da je cesta, ki prečka progo, prednostna, ne glede na kategorijo cest, ki se križajo.
(2) Tehnično rešitev za posamezen NPr skladno s prejšnjim odstavkom tega člena skupno določita upravljavec ceste in upravljavec železniške infrastrukture v fazi projektiranja.
14. člen
(kriteriji za gostoto cestnega prometa)
Cestni promet na NPr je:
1. občasen (sezonski) - PLDP je do 25 vozil;
2. redek - PLDP je večji od 25 in manjši od 250 vozil;
3. srednji - PLDP je 250 ali večji ter manjši od 2.500 vozil;
4. gost - PLDP je 2.500 ali večji in manjši od 7.000 vozil;
5. zelo gost - PLDP je 7.000 ali več vozil.
15. člen
(kriteriji za gostoto železniškega prometa)
Železniški promet je zelo gost, če je PLDP več kot 70 vlakov.
16. člen
(oddaljenost NPr za železniškim signalom)
Razdalja med železniškim glavnim signalom in zavarovanim NPr za njim mora biti večja od 50 m.
17. člen
(delovanje NPr kadar cel vlak ne prevozi NPr)
Kadar je lokacija predvidenega mesta zaustavitve vlaka na progi taka, da bi vlak med postankom zasedal NPr, mora biti zavarovanje NPr vključeno toliko časa, dokler vlak v celoti ne sprosti NPr.
II. TEHNIČNI POGOJI
18. člen
(namen in opis cestnega signala)
(1) Cestni signal, ko je vklopljeno zavarovanje, napoveduje približevanje železniškega vozila oziroma spustitev drogov (pol)zapornic v spodnjo (vodoravno) lego. Sestavljen je iz osnovne trikotne plošče, ki predstavlja osnovo prometnega znaka za nevarnost v obliki enakostraničnega trikotnika, ki ima ob spodnji stranici v vodoravni osi drugo poleg druge vgrajeni dve luči s ščitnikoma ter stebra in temelja v zemlji.
(2) Luči cestnega signala sta ugasnjeni, kadar zavarovanje NPr ni vklopljeno, ob vklopu zavarovanja pa izmenično utripata.
(3) Velikost, oblika, barva, kolorimetrijske in fotometrijske lastnosti osnovne trikotne plošče cestnega signala morajo ustrezati predpisom za prometne znake na cestah. Hrbtna stran osnovne trikotne plošče cestnega signala s pritrdilno konstrukcijo morajo biti sivi brez sijaja. Če je cestni signal nameščen na steber, mora biti tudi steber sive barve brez sijaja. Oblike, dimenzije in način vgradnje cestnega signala na stebru, so prikazani v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
19. člen
(pogoji postavitve cestnega signala)
(1) Cestni signali se postavljajo pred NPr ob desni strani cestišča v smeri vožnje cestnih vozil z obeh strani NPr, kar predstavlja osnovno zavarovanje.
(2) Cestni signali morajo biti dobro vidni neprekinjeno vzdolž osi ceste, ki prehaja NPr, na razdalji, ki je enaka najmanj poti ustavljanja vozila, vendar ne na oddaljenosti, manjši od 50 m.
(3) Vodoravna razdalja med zunanjim robom vozišča oziroma robom robnega ali odstavnega pasu in najbližjim robom cestnega signala na cestah zunaj naselja mora biti 0,75 m, na cestah v naselju pa najmanj 0,30 m, če je cesta omejena z robniki. Os droga cestnega signala ne sme biti več kot 2 m od roba vozišča oziroma roba robnega odstavnega pasu.
(4) Spodnji rob osnovne trikotne plošče cestnega signala mora biti na višini 2,25 m nad površino vozišča. Temelj signala sme biti največ 150 mm nad nivojem terena.
(5) Cestni signal mora biti postavljen pred NPr, ki je zavarovan samo s cestnim signalom tako, da je od najbližje tirnice oddaljen najmanj 3 m in največ 5 m oziroma toliko, da se navidezna linija s stojišča prometnega znaka, pravokotna na desni rob cestišča, seka z osjo ceste na razdalji najmanj 3 m in največ 5 m od najbližje tirnice. Kadar je NPr zavarovan poleg cestnih signalov še s (pol)zapornicami, mora biti tak signal postavljen 1 do 1,5 m pred (pol)zapornico.
(6) Če stoji cestni signal na pločniku ali ob kolesarski stezi, je treba izbrati tako mesto ob upoštevanju določb tega člena, da cestni signal ne sega v prometni profil namenjen pešcem, kolesarjem in voznikom koles s pomožnim motorjem.
20. člen
(postavitev cestnih signalov na levi strani ceste)
Cestni signal mora biti postavljen tudi z leve strani ceste v smeri vožnje cestnih vozil:
1. če ni mogoče doseči predpisane vidljivosti cestnega signala na desni strani ceste;
2. če so tudi z leve strani ceste v smeri vožnje cestnih vozil postavljeni prometni znaki za približevanje NPr;
3. če je prehod zavarovan z deljenimi zapornicami;
4. če je pri polzapornicah na levi strani cestišča pločnik in/ali kolesarska steza.
21. člen
(postavitev cestnih signalov na priključnih cestah)
(1) Cestni signal mora biti postavljen tudi na desni strani cestišč dovoznih in priključnih cest na cesto, na kateri je NPr, če so osi take ceste oddaljene manj kot 10 m od najbližje tirnice. Tak cestni signal mora biti opremljen z dopolnilno tablo IV-2, ki označuje smer, za katero velja. Velikost, oblika ter kolorimetrijske in fotometrijske karakteristike dopolnilne table morajo ustrezati določilom pravilnika, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah; zaradi neposredne bližine objekta in znaka se napis razdalje lahko opusti.
(2) Kadar je cestni signal na priključni ali dovozni cesti, ki ne vodi direktno in samo na NPr in velja samo za vozila, ki zavijajo v eni, določeni smeri, je lahko poleg dopolnilne table v vsaki luči takega znaka puščica, ki označuje smer, za katero cestni signal velja.
22. člen
(opremljenost cestnih signalov z zvonci)
(1) Vsaj en cestni signal z vsake strani proge mora biti opremljen z napravami za dajanje zvočnih znakov z zvonci.
(2) Zvonci se vključijo takoj ob vklopu zavarovanja.
(3) Zvonci se izključijo:
1. pri NPr, zavarovanih samo s cestnimi svetlobno-zvočnimi signali takoj, ko se zavarovanje izklopi in ugasnejo signali;
2. pri NPr, zavarovanih s cestnimi svetlobno-zvočnimi signali in (pol)zapornicami takoj, ko drogovi dosežejo spodnjo končno lego.
23. člen
(lega (pol)zapornic)
(1) (Pol)zapornica je v odprtem stanju v navpičnem položaju kot kaže slika 1 priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Bočna razdalja med zunanjim robom vozišča oziroma robnega pasu do najbolj izpostavljenega dela pogona (pol)zapornice pri navpičnem položaju droga ne sme biti manjša od 0,75 m in ne večja od 2 m.
(3) Kadar (pol)zapornica zapira tudi pločnik ali/in kolesarsko stezo, mora biti oddaljenost od roba tega dela prometne površine do najbolj izpostavljenega dela pogona (pol)zapornice pri navpičnem položaju najmanj 0,20 m (pločnik) oziroma 0,25 m (kolesarsko stezo).
(4) (Pol)zapornica mora biti v stanju zaprto (vodoravna lega) na višini 0,9 do 1,2 m nad voziščem kot kažejo slike 2a, 2b, 2c in 2d priloge 2.
(5) Zagotovljen mora biti prostor za protiuteži (pol)zapornic tako, da te ne ovirajo udeležencev v cestnem prometu.
24. člen
(pogona (pol)zapornic)
(1) Zgornja površina temelja pogona (pol)zapornic mora biti nad nivojem cestišča ali pločnika, a ne več kot 0,1 m.
(2) Najbolj izpostavljen del (pol)zapornice v zaprtem ali odprtem stanju mora biti oddaljen od najbližje tirnice najmanj 3 m.
25. člen
(namen in videz (pol)zapornic)
(1) Namen (pol)zapornic je zavarovanje prometa na NPr z naznanitvijo približevanja vlaka in fizične preprečitve prehoda udeležencem cestnega prometa preko NPr.
(2) (Pol)zapornice morajo biti po vsej dolžini na strani približevanja udeležencev cestnega prometa prehodu prevlečene s svetlobno odsevno snovjo, ki ima najmanj take svetlobnoodsevne lastnosti kot svetlobnoodsevni material tipa 2, izmenoma rdeče in bele barve ali morajo biti opremljene s po tremi rdečimi odsevnimi stekli na celotni dolžini. Polja rdeče in bele barve so razmejena pod pravim kotom glede na os droga. Barve oziroma kolorimetrijske in fotometrijske značilnosti morajo ustrezati predpisom za prometne znake.
(3) (Pol)zapornice morajo biti zaznamovane z rdečimi odsevnimi stekli oziroma z rdečimi odsevnimi snovmi tudi tedaj, kadar so zaznamovane s posebnimi stalnimi ali utripajočimi lučmi, ki se vklopijo ob začetku spuščanja drogov in ugasnejo, ko (pol)zapornice dosežejo zgornjo končno lego. Luči morajo biti usmerjene proti cesti in zasenčene proti progi.
(4) Odsevna stekla morajo biti pravokotne oblike, z razmerjem višine in dolžine 1:2 in površino najmanj 40 cm2. Luči na (pol)zapornicah morajo biti pravokotne oblike, z razmerjem višine in dolžine 3:4 ter površine 40 cm2.
(5) Videz (pol)zapornic, razpored odsevnih stekel in luči je prikazan v prilogi 2.
(6) (Pol)zapornice morajo biti iz lahkih materialov in pritrjene na pogon tako, da se v primeru naleta kolikor mogoče malo poškodujejo tako (pol)zapornice in pogon ter cestno vozilo.
(7) (Pol)zapornicam pri napravah za avtomatsko delovanje mora biti kontroliran zlom.
(8) Pogoni (pol)zapornic morajo biti konstruirani tako, da so (pol)zapornice zadržane v zgornji in spodnji končni legi.
III. VARNOSTNI POGOJI
26. člen
(pogoji varnega prečkanja proge na NPr)
(1) Udeležencem v cestnem prometu mora biti zagotovljeno varno prečkanje nivojskega prehoda ob upoštevanju prometnih pravil in prometne signalizacije za najdaljše vozilo glede na kategorijo ceste in minimalno povprečno hitrost 5 km/h pri vožnji preko prehoda.
(2) Udeleženci v cestnem prometu morajo biti s prometnimi znaki na cesti pravočasno opozorjeni na nevarnost približevanja nezavarovanemu ali zavarovanemu NPr.
(3) Hitrost vožnje na cesti preko nezavarovanega NPr mora biti s prometnimi znaki omejena na največ 50 km/h.
27. člen
(razmejitev zavarovanih in nezavarovanih NPr)
(1) NPr so lahko zavarovani ali nezavarovani.
(2) Zavarovani NPr so prehodi:
1. ki so opremljeni s tehnični sredstvi, ki napovedujejo prihod vlaka in prepovedujejo udeležencem v cestnem prometu prečkanje železniške proge (cestni signal);
2. ki so opremljeni s tehničnimi sredstvi, ki napovedujejo prihod vlaka, prepovedujejo in preprečujejo udeležencem v cestnem prometu prečkanje železniške proge (cestni signal in (pol)zapornice);
3. ki so opremljeni s tehničnimi sredstvi, ki preprečujejo udeležencem v cestnem prometu prečkanje železniške proge (zaporno bruno) in
4. pred katerimi železniški delavec zaustavlja cestni promet s predpisanim znakom.
(3) Na nivojskem prehodu, ki je zavarovan s (pol)zapornicami ali deljenimi zapornicami mora biti z obeh strani vgrajen najmanj en cestni signal.
(4) Nezavarovani NPr so prehodi, označeni samo s prometnimi znaki »Andrejev križ«.
28. člen
(obveznost zavarovanja NPr)
(1) NPr morajo biti ne glede na hitrost voženj vlakov zavarovani v primeru enega izmed naslednjih pogojev:
1. če je na cesti promet srednji ali gost;
2. če je na železniški progi promet zelo gost;
3. če na nezavarovanih NPr ni možno doseči ustreznega preglednostnega prostora;
4. na cestah z rednimi avtobusnimi linijami javnega prevoza potnikov;
5. na glavni cesti 2. reda in regionalni cesti 1. reda;
6. na dvo- ali večtirnih progah.
(2) Za NPr na industrijskih tirih določbe prejšnjega odstavka tega člena, razen tretje in četrte točke, niso obvezne.
(3) Upoštevanje določb prvega odstavka ni potrebno, kadar je promet na industrijskih tirih urejen tako, da izvršilni železniški delavec s predpisanim signalnim znakom ustavi cestni promet.
29. člen
(cona prehoda)
(1) Del ceste od mesta, kjer mora voznik cestnega vozila pričeti zavirati, če je to potrebno, da bi se vozilo varno zaustavilo pred prometnim znakom »Andrejev križ«, cestnim signalom ali (pol)zapornico, do mesta, kjer najdaljše cestno vozilo s čelom prevozi območje prehoda tako, da s svojim zadnjim, najbolj izpostavljenim delom zapusti mejo nevarnega območja ali linijo (pol)zapornic na strani oddaljevanja od NPr, je cona prehoda (Cp) (slika 2).
(2) Cona prehoda (Cp) je vsota dolžine poti ustavljanja cestnega vozila (dpu), dolžine najdaljšega cestnega vozila glede na kategorijo ceste (dcv) in dolžine NPr (dp):
           Cp = d(pu) + d(cv) + d(p) [m]
(3) Dolžine poti ustavljanja cestnega vozila so prikazane v naslednji tabeli:
+---------------------------------+----------------------------+
| Hitrost cestnih vozil v km/h  |Dolžina poti ustavljanja v m|
+---------------------------------+----------------------------+
|        50        |       41       |
+---------------------------------+----------------------------+
|        30        |       22       |
+---------------------------------+----------------------------+
|        15        |       10       |
+---------------------------------+----------------------------+
|        5        |       5       |
+---------------------------------+----------------------------+
(4) Čas, ki je potreben, da cestno vozilo varno zapusti cono prehoda (tzp), se izračuna na osnovi vsote dolžine poti ustavljanja cestnega vozila (dpu), dolžine najdaljšega cestnega vozila (dcv) in dolžine NPr (dp) ob upoštevanju hitrosti cestnih vozil (m/s).
Pri čemer je:
tzp čas zapustitve cone prehoda v sekundah
Cp cona prehoda v metrih
V hitrost cestnega vozila izražena v m/s
(5) Minimalni čas, ki je potreben, da cestno vozilo varno zapusti cono prehoda (tzp), se izračuna na osnovi vsote dolžine poti ustavljanja cestnega vozila, ki znaša 5 m, dolžine najdaljšega cestnega vozila (dcv) in dolžine NPr (dp) ob upoštevanju hitrosti cestnih vozil 5 km/h (1,38 m/s).
Pri čemer je:
tzp čas zapustitve cone prehoda v sekundah
Cp cona prehoda v metrih za hitrost cestnih vozil 5 km/h
(6) Dolžina prehoda (dp) pri nezavarovanem NPr je najkrajša razdalja:
1. med navidezno linijo, pravokotno na desni rob cestišča s stojišča cestnega prometnega znaka »Andrejev križ« na strani približevanja cestnih vozil k NPr in med mejo nevarnega območja na strani oddaljevanja od NPr pri pravokotnem križanju (slika 1 priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika) ali
2. na strani približevanja k NPr med navidezno linijo iz stojišča prometnega znaka »Andrejev križ« pravokotno na os ceste in na strani oddaljevanja od NPr med navidezno linijo iz sečišča med mejo nevarnega območja in desnim robom smernega vozišča pravokotno na os ceste pri ostrokotnem križanju (slika 2 priloge 3) ali
3. na strani približevanja k NPr med navidezno linijo iz stojišča cestnega prometnega znaka »Andrejev križ« pravokotno na os ceste in na strani oddaljevanja od NPr med navidezno linijo iz sečišča med mejo nevarnega območja in navidezno linijo vzporedno z osjo ceste, ki je oddaljena najmanj 3,5 m od desnega roba smernega vozišča, oziroma levega roba smernega pasu, če je ta širši od 3,5 m (slika 3 priloge 3) pri topokotnem križanju na strani oddaljevanja cestnih vozil od NPr.
(7) Cestni prometni znak (Andrejev križ) mora biti postavljen na razdalji od 3 do 10 m pred najbližjo tirnico. Pri ostrokotnem križanju mora biti stojišče cestnega signala »Andrejev križ« odmaknjeno od najbližje tirnice najmanj toliko, da je sečišče med mejo nevarnega območja in navidezno pravokotnico iz stojišča cestnega signala »Andrejev križ« na os ceste najmanj 3.5 m od desnega roba smernega vozišča, oziroma levega roba smernega pasu, če je ta širši od 3,5 m.
(8) Dolžina prehoda (dp) pri NPr, ki je zavarovan s:
1. cestnim svetlobnim signalom ali cestnim svetlobnim signalom in polzapornicami;
a) na strani približevanja k NPr med navidezno linijo, pravokotno na desni rob cestišča, s stojišča cestnega signala ob desnem robu cestišča in med mejo nevarnega območja na strani oddaljevanja od NPr pri pravokotnem križanju,
b) na strani približevanja k NPr med navidezno linijo iz stojišča cestnega svetlobnega signala pravokotno na os ceste in na strani oddaljevanja od NPr med navidezno linijo iz sečišča med mejo nevarnega območja in desnim robom smernega vozišča pravokotno na os ceste pri ostrokotnem križanju in
c) na strani približevanja k NPr med navidezno linijo iz stojišča cestnega svetlobnega signala pravokotno na os ceste in na strani oddaljevanja od NPr med navidezno linijo iz sečišča med mejo nevarnega območja in navidezno linijo vzporedno z osjo ceste, ki je oddaljena najmanj 3,5 m od desnega roba smernega vozišča, oziroma levega roba smernega pasu, če je ta širši od 3,5 m pri topokotnem križanju na strani oddaljevanja cestnih vozil od NPr.
2. cestnim svetlobnim signalom in zapornicami ali deljenimi zapornicami;
a) na strani približevanja k NPr med navidezno linijo, pravokotno na desni rob cestišča, s stojišča cestnega signala ob desnem robu cestišča in med zapornicami ali deljenimi zapornicami na strani oddaljevanja od NPr pri pravokotnem križanju,
b) na strani približevanja k NPr med navidezno linijo iz stojišča cestnega svetlobnega signala pravokotno na os ceste in med zapornicami na strani oddaljevanja od NPr pri ostrokotnem križanju in
c) na strani približevanja k NPr med navidezno linijo iz stojišča cestnega svetlobnega signala pravokotno na os ceste in med zapornicami na strani oddaljevanja od NPr pri topokotnem križanju.
30. člen
(pot in čas približevanja železniškega vozila NPr)
(1) Pot približevanja železniškega vozila k NPr je pot od mesta vidnosti na progi do NPr pri nezavarovanih NPr ali od vklopnega mesta na progi pri NPr, zavarovanih z avtomatskimi napravami.
(2) Čas približevanja železniškega vozila (tpžv) NPr je čas, ki ga železniško vozilo z največjo dovoljeno progovno hitrostjo potrebuje za prevoz poti približevanja železniškega vozila k NPr, povečan za varnostni dodatek 6 sekund.
(3) Čas približevanja železniškega vozila k NPr ne sme biti v nobenem primeru krajši od časa, ki ga potrebuje najdaljše cestno vozilo, za vožnjo preko NPr skupaj z zaustavno potjo 5 m z najmanjšo hitrostjo 5 km/h.
IV. NEZAVAROVANI NIVOJSKI PREHODI
31. člen
(označitev nezavarovanih prehodov in elementi preglednostnega prostora)
(1) Nezavarovani NPr morajo biti označeni s prometnimi znaki skladno s pravilnikom, ki ureja prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah. Imeti morajo zagotovljen preglednostni prostor.
(2) Prometni znak »Andrejev križ« mora biti postavljen pred NPr tako, da je od najbližje tirnice oddaljen najmanj 3 m in največ 5 m oziroma toliko, da se navidezna linija s stojišča prometnega znaka, pravokotna na desni rob cestišča, seka z osjo ceste na razdalji najmanj 3 m in največ 5 m od najbližje tirnice.
(3) Preglednostni prostor je prostor od mesta vidljivosti na cesti pred NPr do navpične osi prehoda z v višini od 1 do 2,5 m nad nivojem cestišča, kjer morajo imeti udeleženci v cestnem prometu neprekinjen pregled do mesta vidnosti na progi z obeh strani NPr na višino najmanj 1,5 do 4 m nad gornjim robom tirnice (GRT) enotirne proge preko NPr kot kaže priloga 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Mesto vidljivosti (A) je tisto mesto na cesti, s katerega mora imeti udeleženec v cestnem prometu pri približevanju NPr glede na dovoljeno hitrost na cesti neprekinjen pregled do mesta vidnosti na progi. Mesto vidljivosti je na razdalji dolžine poti ustavljanja pred cestnim signalom »Andrejev križ«.
(5) Mesto vidnosti (B) je tisto mesto na progi, najmanj toliko oddaljeno od NPr, na katerem mora udeleženec v cestnem prometu z mesta vidljivosti na cesti imeti možnost opaziti prihajajoče železniško vozilo in svoje vozilo pred cestnim signalom »Andrejev križ« zaustaviti. Mesto vidnosti se določi z izračunom poti približevanja železniškega vozila.
(6) Vsebina odstavkov 3, 4 in 5 je grafično prikazana na skici (slika 3).
32. člen
(formule za izračun časa in poti približevanja)
(1) Na nezavarovanih NPr mora biti čas približevanja železniškega vozila (tp) najmanj 6 sekund daljši od časa zapustitve NPr (tzp) za cestna vozila.
(2) Pot približevanja železniškega vozila NPr (spžv) je produkt največje dovoljene progovne hitrosti železniških vozil (vž maks) in časa približevanja železniškega vozila (tp) in znaša:
s(pžv) = v(ž maks) (m/s) x t(p) (s) [m]
33. člen
(omejitev hitrosti glede na preglednost)
(1) Na nezavarovanih NPr se s pogledom s ceste z mesta vidljivosti za hitrost 5 km/h za cestna vozila ugotovi, ali je upoštevajoč največjo progovno hitrost vlaka zagotovljena ustrezna preglednost do mesta vidnosti na progi.
(2) Če je preglednostni prostor po prvem odstavku tega člena zagotovljen, se preveri možnost še z mesta vidljivosti za hitrost cestnih vozil 15 km/h, 30 km/h oziroma 50 km/h.
(3) Hitrost cestnih vozil preko nezavarovanih NPr je treba omejiti s prometnim znakom »omejitev hitrosti« (II-30). Hitrost je treba omejiti z ozirom na zagotovljen preglednostni prostor na progo.
(4) Za povečanje preglednostnega prostora se ne smejo uporabljati prometna ogledala.
34. člen
(pogoji zagotavljanja varnega prečkanja NPr v primeru zaustavitve cestnega vozila pri prometnem znaku »Andrejev križ«)
Za zagotovitev varnega prevoza cestnega vozila, preko nezavarovanega NPr v primeru, ko se vozilo popolnoma ustavi pred prometnim znakom »Andrejev križ«, mora biti z mesta zaustavitve, ki je v tem primeru hkrati mesto vidljivosti, zagotovljena taka oddaljenost mesta vidnosti, da je čas približevanja železniškega vozila z upoštevanjem varnostnega dodatka 6 sekund daljši od časa vožnje najdaljšega vozila po coni prehoda, zmanjšani za pot zaustavljanja, s povprečno hitrostjo cestnih vozil 5 km/h.
35. člen
(preglednostni prostor na NPr samo za pešce)
Za nezavarovane NPr samo za pešce je preglednostni prostor ustrezen, če imajo pešci pri prečkanju proge z razdalje 3 m od najbližje tirnice takšen pregled na progo, da lahko z normalno hojo (5 km/h) brez nevarnosti prečkajo nivojski prehod pred vlakom.
36. člen
(zavarovanje NPr z zaklenjenim brunom)
(1) NPr na poljskih poteh in gozdnih cestah z občasnim sezonskim prometom smejo biti zavarovani z zaklenjenim brunom čez celotno vozišče. Promet preko NPr se odvija na način, kot ga za posamezen prehod določi upravljavec.
(2) Lokalni uporabniki morajo biti z načinom uporabe seznanjeni na krajevno običajen način.
V. ZAVAROVANI NIVOJSKI PREHODI
37. člen
(avtomatske naprave za zavarovanje NPr)
(1) Avtomatske naprave za zavarovanje NPr so naprave, katerih zavarovanje vklaplja vlak sam na vožnji na ustrezni oddaljenosti na približevalnem območju pred NPr na vklopnem mestu in po prevozu območja križanja proge in ceste na izklopnem mestu izklaplja, ali pa se zavarovanje vklaplja s postavitvami voznih poti na prometnem mestu, izklaplja pa avtomatsko s prevozom izklopnega mesta.
(2) Avtomatske naprave za zavarovanje NPr morajo imeti status signalnovarnostne naprave, ki ga določa tehnični predpis, in morajo zagotavljati zavarovanje prometa v vseh prometno-tehnoloških situacijah na progi in cesti, na prometnih mestih in v zvezi z njimi za vožnje po vsakem tiru v obeh smereh.
(3) Pri projektiranju avtomatskih naprav za zavarovanje NPr je treba oceniti razmere na NPr in izračunati čase, ki zagotavljajo pravočasen vklop zavarovanja pred prihodom vlaka na NPr, ob upoštevanju največje dovoljene progovne hitrosti.
38. člen
(izklop zavarovanja)
(1) Vključeno zavarovanje na avtomatskih zavarovanjih NPr se lahko izključi na naslednje načine:
1. z vožnjo vlaka, ko ta v celoti prevozi izklopno mesto;
2. z izdajo ukaza avtomatski napravi za zavarovanje NPr na pripadajočem nadzornem mestu;
3. na NPr, katerih delovanje se kontrolira s KS, samodejno po preteku najmanj 300 sekund (5 minut) od vklopa zavarovanja. V primeru predvidenega postanka pred NPr (postajališče) se čas samodejnega izklopa ustrezno podaljša.
(2) Samodejni izklop iz tretje točke prejšnjega odstavka tega člena mora biti onemogočen, kadar je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:
1. če je na približevalnem območju predvideno mesto zaustavitve vlaka (postajališče, glavni signal);
2. če avtomatska naprava za zavarovanje NPr omogoča izklop zavarovanja z izdajo ukaza na pripadajočem prometnem nadzornem mestu;
3. v primerih, ko je gostota cestnega prometa taka, kot je opredeljeno v tretji, četrti ali peti točki 14. člena tega pravilnika ali
4. v primerih, ko je mogoč prehod preko proge na sosednjem NPr ali izvennivojskem prehodu, ki je oddaljen največ 3 km.
(3) V primeru gradnje novih ali nadgradnje obstoječih zavarovanj NPr brez kontrolnih signalov, mora biti onemogočen samodejni izklop in omogočen izklop zavarovanja z izdajo ukaza avtomatski napravi za zavarovanje NPr na pripadajočem nadzornem mestu.
(4) Na NPr, kjer je omogočen izklop zavarovanja s pripadajočega nadzornega mesta, mora biti zagotovljeno javljanje vklopljenega zavarovanja.
(5) Na NPr, kjer je omogočen tudi vklop zavarovanja s pripadajočega nadzornega mesta, mora biti zagotovljeno javljanje stanja drogov (pol)zapornic.
39. člen
(viri energetskega napajanja naprav za zavarovanje NPr)
Avtomatske naprave morajo biti primarno napajane s stalnim energetskim virom iz javnega omrežja ali posredno iz napajalnih delov drugih signalnovarnostnih naprav. Poleg tega morajo imeti lasten rezervni vir napajanja, ki omogoča pravilno delovanje še najmanj 8 ur po izpadu primarnega napajanja.
40. člen
(spuščanje drogov (pol)zapornic pri izpadu sekundarnega napajanja)
Pri avtomatskih napravah za zavarovanje NPr s cestnimi signali in (pol)zapornicami, se morajo drogovi (pol)zapornic pri izpadu sekundarnega napajanja samodejno spustiti v spodnjo, vodoravno lego.
41. člen
(delovanje na dvotirnih progah)
(1) Če na zavarovanem NPr s cestnimi signali in (pol)zapornicami na dvotirni progi, kjer je zavarovanje NPr že vključeno, pride do vklopa zavarovanja NPr še za drugi vlak, morajo (pol)zapornice ostati zaprte do prevoza obeh vlakov preko izklopnih kontaktov.
(2) Če je v času odpiranja zapornic prišlo do ponovnega vklopa, se mora izklop izvršiti do konca, po končanem odprtju pa se mora ponovno pričeti celoten potek vklopa zavarovanja.
42. člen
(kontrola delovanja avtomatskih naprav na NPr)
(1) Kontrola delovanja avtomatskih naprav na NPr se opravlja z:
1. daljinsko kontrolo, kadar delovanje naprave kontrolira železniški izvršilni delavec na zasedenem prometnem mestu ali s centralnega mesta ali
2. kontrolnimi signali, kadar delovanje naprave kontrolira strojevodja preko signalnega znaka kontrolnega signala.
(2) Med kontrolnim signalom in pripadajočim NPr na progi ne sme biti še drugega zavarovanega NPr, ki se ne kontrolira z istim kontrolnim signalom.
(3) Če kontrolni signal kontrolira dva zaporedna NPr, mora biti to na stebru kontrolnega signala označeno.
(4) Na NPr, katerih delovanje se kontrolira s kontrolnim signalom, razdalja med dvema zaporednima NPr, ki se kontrolirata z enim kontrolnim signalom, ne sme biti večja od 1000 m.
(5) NPr, katerih delovanje se kontrolira s kontrolnim signalom, se lahko vgrajujejo samo regionalnih progah ob izpolnitvi pogojev predpisanih s tem pravilnikom.
43. člen
(površine za pešce, kolesarje in kolesa s pomožnim motorjem)
(1) Če so na cesti pred in/ali za NPr prometne površine namenjene posebej za pešce, kolesarje in kolesa s pomožnim motorjem, morajo te biti na nivojskem prehodu, ločene z neprekinjeno vzdolžno črto (V-1.1.).
(2) Površine namenjene samo pešcem se lahko opremijo z dodatnimi cestnimi signali in/ali ustrezno oblikovanimi ograjami, ki preprečujejo pešcem direktno prečkanje proge (cikcak ograje). Naprave morajo biti prirejene tudi osebam z omejeno mobilnostjo, ki uporabljajo invalidske vozičke.
44. člen
(cestni signali pri mehanskih zapornicah)
NPr, zavarovani z mehanskimi zapornicami morajo biti zavarovani tudi s cestnimi signali in signalnim zvoncem. Luči cestnih signalov in signalni zvonci se morajo vklopiti najmanj 15 sekund prej, preden se zapornice začno zapirati. Luči cestnih signalov se izklopijo, ko se zapornice popolnoma odprejo, signalni zvonci se izklopijo, ko zapornice dosežejo spodnjo končno (vodoravno) lego.
45. člen
(postavitev cestnega signala pri ostrokotnem križanju)
Cestni signal mora biti postavljen pri NPr z ostrokotnim križanjem ceste in proge najmanj na taki oddaljenosti od najbližje tirnice, da se navidezna linija s stojišča cestnega signala, pravokotna na desni rob cestišča, seka z osjo ceste na meji najmanjše oddaljenosti stabilnih objektov in naprav (identično s postavitvijo prometnega znaka »Andrejev križ« – kot kaže slika 2 priloge 3.
46. člen
(vklapljanje in izklapljanje luči cestnih signalov)
(1) Luči cestnih signalov zasvetijo takoj ob vklopu zavarovanja.
(2) Luči cestnih signalov ugasnejo potem, ko sklep vlaka zapusti izklopno mesto.
47. člen
(predzvonjenje)
(1) Predzvonjenje je zvočno opozarjanje udeležencev v cestnem prometu, na približevanje vlaka k NPr ali na začetek spuščanja (pol)zapornic.
(2) Čas predzvonjenja v nobenem primeru ne sme biti krajši od 15 sekund.
48. člen
(čas vklopa zavarovanja)
(1) Na zavarovanem NPr samo s cestnimi signali mora biti zavarovanje vključeno najmanj 21 sekund (čas predzvonjenja 15 sek + 6 sek) pred prihodom vlaka na NPr oziroma najmanj toliko časa več, da je čas približevanja vlaka NPr 6 sekund daljši od časa zapustitve nevarnega območja pri vožnji karakterističnega najdaljšega cestnega vozila po coni prehoda z najmanjšo hitrostjo (5 km/h).
(2) Čas približevanja železniškega vozila »t(p)« je čas od trenutka avtomatskega vklopa zavarovanja do prihoda železniškega vozila na NPr.
49. člen
(vključevanje luči cestnih signalov ter dviganje in spuščanje (pol)zapornic)
(1) Pri avtomatskih napravah za zavarovanje NPr s cestnimi signali in (pol)zapornicami luči cestnih signalov zasvetijo takoj ob vklopu zavarovanja.
(2) Spuščanje (pol)zapornic se prične po izteku predzvonilnega časa in lahko traja 8 do 12 sekund, praviloma pa 10 sekund.
(3) Dviganje (pol)zapornic se prične po prevozu vlaka preko izklopnega mesta in lahko traja 6 do 8 sekund, praviloma pa 7 sekund.
(4) Luči cestnih signalov ugasnejo potem, ko sklep vlaka zapusti območje križanja ceste in proge in ko (pol)zapornice dosežejo navpično lego.
50. člen
(čas vklopa zavarovanja pred prihodom vlaka)
(1) Zavarovanje na NPr mora biti vklopljeno tako pravočasno, da najdaljše cestno vozilo, ki se je takrat, ko je vlak navozil na vklopno mesto nahajalo 5 m pred mestom, kjer se cestno vozilo mora ustaviti in počakati na prevoz vlaka, s hitrostjo 5 km/h zapusti nevarno območje prehoda.
(2) Na NPr, zavarovanem s cestnimi signali in (pol)zapornicami, mora biti zavarovanje vklopljeno:
1. na enotirnih progah najmanj 31 sekund pred prihodom vlaka, pri čemer so upoštevani najmanj 15 sekund svetlobnega in zvočnega opozarjanja udeležencev v cestnem prometu na približujoče se železniško vozilo (čas predzvonjenja), spuščanje (pol)zapornic, ki traja 10 sekund, in 6 sekund rezervnega časa;
2. na dvotirnih progah najmanj 39 sekund pred prihodom vlaka na NPr, pri čemer so upoštevani najmanj 15 sekund svetlobnega in zvočnega opozarjanja udeležencev v cestnem prometu na začetek spuščanja (pol)zapornic, 10 sekund spuščanja (pol)zapornic, 6 sekund rezervnega časa in še 8 sekund ostalega časa zaradi posebnosti na dvotirnih progah pri vožnji dveh vlakov po sosednjih tirih.
(3) Na NPr, ki so zavarovani z deljenimi zapornicami, je treba upoštevati še čas zadrževanja do pričetka spuščanja zapornic na strani oddaljevanja od NPr.
51. člen
(čas približevanja železniškega vozila NPr-u)
(1) Čas približevanja železniškega vozila zavarovanemu NPr s cestnimi signali ali cestnimi signali in (pol)zapornicami (tp) ne sme biti krajši od vsot časa predzvonjenja (tpzv), varnostnega rezervnega časa 6 sekund in pri NPr s (pol)zapornicami še, časa spuščanja drogov (pol)zapornic (tspz). Na dvotirnih in vzporednih progah je treba temu času prišteti še ostali čas 8 sekund oziroma toliko sekund, kolikor traja dviganje (pol)zapornic.
(2) Oddaljenost vklopnega mesta L(vm) na progi na približevalnem območju pred NPr se izračuna kot produkt časa približevanja železniškega vozila prehodu (tp) in največje progovne hitrosti železniških vozil v(žv maks):
             L(vm) m = v(žv maks) (m/s) x t(p) [s]
(3) Čas približevanja železniškega vozila zavarovanemu NPr s cestnimi signali ali cestnimi signali in (pol)zapornicami (tp) pri največji dovoljeni progovni hitrosti ne sme biti krajši od časa zapustitve nevarnega območja za cestna vozila pri vožnji po coni prehoda.
52. člen
(obvezne uporaba (pol)zapornic)
(1) Uporaba (pol)zapornic skupaj s cestnimi signali je obvezna:
1. pri zavarovanju NPr na dvo- ali večtirnih progah;
2. na progah z največjimi dovoljenimi progovnimi hitrostmi nad 100 km/h;
3. pri križanjih s cestami, katerih širina vozišča znaša 7 m in več;
4. pri križanjih s cestami z dvema ali več prometnimi pasovi na smernem vozišču;
5. pri križanjih, kjer je gost cestni promet ali/in gost železniški promet.
(2) Pri vseh nadgradnjah in novogradnjah zavarovanih NPr je treba vgraditi zapornice.
53. člen
(največja dopustna oddaljenost dveh prog na enem NPr)
NPr na dvo-ali večtirnih oziroma vzporednih progah, katerih medsebojna oddaljenost je vključno z mejo nevarnega območja manjša od 22 m, morajo biti zavarovani z eno samo napravo, ki se vključuje za vožnje po vseh tirih iz vseh smeri.
54. člen
(označba višinskega profila)
(1) Pred NPr na elektrificiranih progah mora biti označena najvišja dovoljena višina cestnih vozil, ki smejo prečkati nivojski prehod. Označba višine je sestavljena iz žice, ki poteka vzporedno z nivojem vozišča, nad osjo ceste pa je opozorilna tabla z napisom »POZOR! Visoka napetost Smrtno nevarno« in opozorilnim znakom za nevarnost pred električno napetostjo - rdečo lomljeno puščico. Oblika in mere opozorilne table so določene v prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Na NPr samo za pešce in/ali kolesarje in kolesa s pomožnim motorjem ni potrebno postavljati višinskega profila.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
55. člen
(prehodno obdobje za izpolnitev zahtev)
(1) Kjer sta dva ali več NPr na manjši razdalji od 2000 m,se NPr ukini tako, da bo razdalja med dvema NPr najmanj 2000 m najkasneje do:
1. prve rekonstrukcije ceste, ki vodi čez tak NPr;
2. izgradnje povezovalnih cest, ki bi omogočile preusmeritve;
3. izgradnje izven nivojskega križanja v bližini NPr;
vendar najkasneje v 10 letih po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Na zavarovanih NPr, kjer je kot križanja ceste s progo manjši od 45º je treba doseči najmanj kot 45º oziroma na nezavarovanih NPr najmanj kot 75º:
1. najkasneje v treh letih, če je na NPr evidentirana resna nesreča ali nesreča, ki je posledica neustrezne preglednosti na progo zaradi preostrega kota križanja, ali
2. najkasneje v treh letih, če so v enem letu evidentirani trije incidenti zaradi preostrega kota križanja, ali
3. najkasneje v treh letih, če je NPr na cesti, ki vodi do mest, ki jih obiskovalci obiskujejo s turističnimi ali šolskimi avtobusi;
4. ob prvi rekonstrukciji ceste, ki vodi čez tak NPr;
vendar najkasneje v 10 letih po uveljavitvi tega pravilnika.
(3) Na NPr kjer je širina cestišča na NPr manjša od širine cestišč pred NPr in/ali za njim oziroma je manjša od 3 m je treba širino cestišča na NPr urediti:
1. najkasneje v treh letih, če je na NPr evidentirana resna nesreča ali nesreča na območju NPr, ki je posledica onemogočenega srečanja vozil, ki lahko vozijo po tej cesti, ali
2. najkasneje v treh letih, če so v enem letu evidentirana trije incidenti na območju NPr, ki so posledica onemogočenega srečanja vozil, ki lahko vozijo po tej cesti ali
3. najkasneje v treh letih, če je NPr na cesti, ki vodi do mest, ki jih obiskovalci obiskujejo s turističnimi ali šolskimi avtobusi ali
4. pri prvi rekonstrukciji ceste, ki vodi čez tak NPr;
vendar najkasneje v 10 letih po uveljavitvi tega pravilnika.
(4) Križišče cest, ki je oddaljeno od NPr manj kot 25 m je treba urediti:
1. najkasneje v treh letih, če je na NPr evidentirana resna nesreča ali nesreča, ki je posledica onemogočene zapustitve nevarnega območja NPr zaradi prometne situacije na bližnjem križišču, ali
2. najkasneje v treh letih, če so v enem letu evidentirana trije incidenti, ki so posledica onemogočene zapustitve nevarnega območja NPr zaradi prometne situacije na bližnjem križišču, ali
3. najkasneje v treh letih, če je NPr na cesti, ki vodi do mest, ki jih obiskovalci obiskujejo s turističnimi ali šolskimi avtobusi ali
4. ob prvi rekonstrukciji ceste, ki vodi čez tak NPr;
vendar najkasneje v 10 letih po uveljavitvi tega pravilnika.
(5) Obveznost zavarovanja NPr iz 28. člena je treba izpolniti najkasneje v desetih letih po uveljavitvi tega pravilnika. Upravljavec javne železniške infrastrukture in upravljavec ceste morata skupno najkasneje v enem letu izdelati program potreb in prioritet NPr za zavarovanje.
(6) Obstoječe NPr pri katerih je čas posameznega zavarovanja daljši od 5 minut, je treba urediti v skladu s tem pravilnikom, najkasneje pa v 10 letih po uveljavitvi tega pravilnika.
(7) Na (pol)zapornicah, ki so pobarvane z rdečo in rumeno barvo, je potrebno v roku 5 let rumeno barvo nadomestiti z belo.
(8) Avtomatska naprava za zavarovanje na obstoječih NPr z omogočenim samodejnim izklopom zavarovanja NPr, mora biti predelana tako, kot določa tretji, četrti in peti odstavek 38. člena tega pravilnika pri nadgradnji naprave za zavarovanje, najkasneje v 10 letih po uveljavitvi tega pravilnika.
(9) Vsi zavarovani NPr razen NPr zavarovanih z zapornim brunom morajo biti opremljeni z najmanj enim svetlobnim cestnim signalom in zvoncem z vsake strani prehoda najkasneje v 5 letih po uveljavitvi tega pravilnika.
(10) NPr ki so zavarovani s polzapornicami morajo biti le-te nadomeščene z zapornicami, na NPr zavarovanih samo z cestnimi signali pa nameščene zapornice:
1. ob prvi rekonstrukciji ceste, ki vodi čez NPr ali
2. ob prvi nadgradnji naprav za zavarovanje;
vendar najkasneje v 10 letih po uveljavitvi tega pravilnika.
(11) Ustreznost preglednostnega prostora iz 33., 34., 35. in 36. člena tega pravilnika ugotovi komisija, imenovana na podlagi predpisov o varnosti železniškega prometa v 5 letih od uveljavitve tega pravilnika, izvedba pa mora slediti najkasneje v 10 letih po uveljavitvi tega pravilnika.
(12) Mehanske naprave za zavarovanje NPr, ki jih upravlja izvršilni železniški delavec z oddaljenega mesta, je treba nadomestiti z ustreznejšo rešitvijo (ukinitev, izvennivojsko križanje, avtomatske naprave za zavarovanje) v 10 letih od uveljavitve tega pravilnika.
56. člen
(prenehanje uporabe predpisov)
Z dnem veljavnosti tega pravilnika se prenehajo uporabljati tehnični pogoji za zavarovanje prometa na cestnih prehodih v nivoju (Službeni glasnik ZJŽ, št.5/74) in Pravilnik o nivojskih prehodih ceste preko železniške proge (Uradni list RS, št. 79/02).
57. člen
(dokončanje začetih projektov)
Projekti, ki imajo datum naročila za izdelavo projektne dokumentacije pred uveljavitvijo tega pravilnika, se lahko zaključijo po določbah pravilnika, ki je veljal v času naročila za izdelavo projektne dokumentacije, v kolikor se projekti zaključijo najpozneje tri leta po uveljavitvi tega pravilnika.
58. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2008/ZP
Ljubljana, 20. avgusta 2008
EVA 2008-2411-0008
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet
 
SOGLAŠAM!
 
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti