Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

Ob-7080/08 , Stran 2975
1. Predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 294/2, stanovanjska stavba v izmeri 166,32 m2, parc. št. 294/3, stavbišče v izmeri 188 m2 in parc. št. 294/4, dvorišče v izmeri 367 m2, vpisane v vl. št. 245, k.o. Planina, ki v naravi predstavlja nekdanji objekt Jugoslovanske armade, stavbo stražarnice in pripadajoče zemljišče. Nepremičnina se prodaja kot celota nepremičnin. Nepremičnina nima urejenega dostopa iz javne poti in jo bo potrebno urediti po sodni poti. 2. Izhodiščna cena je 38.537 EUR in je določena v skladu s Poročilom o izvršeni oceni nepremičnine – Objekt Planina pod Golico št. 47, ki ga je izdelal Sving d.o.o., družba za svetovanje in inženiring v gradbeništvu, dne 2. 9. 2004 ter v skladu z revalorizacijo cenitve z dne 8. 4. 2005, z dne 31. 7. 2007 in 15. 5. 2008. 3. Ponudba mora biti predložena v pisni obliki priporočeno ali osebno vročiti na naslov: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, Ljubljana, s pripisom »za nakup Planina pod Golico«. 4. Rok za zbiranje ponudb je 8 dni od dneva objave. 5. Pred potekom roka za zbiranje ponudb je potrebno plačati kavcijo v višini 10% vrednosti izklicne cene na transakcijski račun proračuna RS: 01100-6300109972, sklic na št. 18 33111-7141998-20070000. Uspelemu ponudniku se kavcija všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 10 dni po preteku roka za zbiranje ponudb. 6. Ponudba mora vsebovati naslov kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni znesek. Ponudbi je potrebno priložiti: – potrdilo o državljanstvu za fizično osebo oziroma originalni izpisek iz sodnega registra, – potrdilo o plačani varščini, – potrdilo, da ima ponudnik poravnane vse davke in prispevke v skladu s predpisi države, katere državljan je, oziroma kjer ima sedež, ter da je ponudnik, ki je državljan druge države oziroma, ki ima sedež v drugi državi, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih moral poravnati; – davčno številko in številko računa (naziv banke in št. računa) za primer vračila kavcije. 7. Prodajalec na podlagi objave javnega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine, ki je predmet te objave, z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi. 8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika, obveščeni v roku 15 dni po poteku roka za zbiranje ponudb. 9. Merilo za izbiro je višina ponujene kupnine. V primeru, da prispe več enakih ponudb, bo prodajalec postopal po pravilih javne dražbe (Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03). 10. Prodajna pogodba bo predložena v podpis v 15 dneh po odpiranju pisnih ponudb. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma v več obrokih, kolikor bo neplačani del kupnine zavarovan z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv. Plačilo kupnine je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. 11. Izročitev in prenos nepremičnine se opravi po popolnem plačilu kupnine in stroškov. 12. Davek na promet z nepremičninami, stroške overovitve pogodbe in zemljiškoknjižnega dovolila in eventuelne druge stroške v zvezi s pogodbo in stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice plača kupec. 13. Vse druge informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, Ljubljana, tel. 01/234-86-00. Ogled nepremičnin je mogoč po dogovoru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti