Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

3705. Odlok o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva, stran 11915.

Na podlagi 25. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), v skladu z 10. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, ZVrt – UPB2), Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 73/06) je Občinski svet Občine Brezovica na 5. korespondenčni seji dne 21. 8. 2008 sprejel
O D L O K
o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok določa predmet, pogoje, merila, postopek podeljevanja, sklenitev koncesijske pogodbe in njeno izvajanje, ter prenehanje koncesije na področju javne službe izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva.
2. člen
Koncedent Občina Brezovica podeli koncesijo za izvajanje javne službe izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva. Koncesionar je lahko javni vrtec ali zasebnik (če se organizira vzgojno-varstvena družina), zasebni vrtec ali druga pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje javno veljavnih programov v okviru postavljene javne mreže.
II. PREDMET KONCESIJE
3. člen
Predmet koncesije v skladu s tem odlokom je izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v okviru programa sprejetega za javne vrtce. Koncesionar izvaja javno službo za celotno območje Občine Brezovica.
III. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE
4. člen
Javno službo izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva,
– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti (dokaz o vpisu v razvid – 34. člen ZOFVI),
– ima pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa,
– zagotavlja opremljenost v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05 in 33/08),
– ima zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu z Odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 57/97 in 75/05),
– ima letni delovni načrt,
– izvaja oziroma bo izvajal dnevni program,
– dejavnost opravlja za ceno programa, ki jo potrdi občinski svet.
IV. MERILA ZA IZBOR KONCESIONARJA
5. člen
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– cena vrtca,
– lokacija vrtca,
– rok pričetka izvajanja javne službe.
Cena: kdor bo ponudil ceno storitve, ki je že določena kot cena programa v javnem vrtcu dobi 20 točk, kdor nudi do 10% nižjo ceno od cene storitve, ki je že določena kot cena programa v javnem vrtcu, dobi 30 točk, kdor pa nudi 10% višjo ceno ali več od cene storitve, ki je že določena kot cena programa v javnem vrtcu, dobi 10 točk.
Lokacija vrtca: območje Občine Brezovica dobi 30 točk, sosednji Občini Log Dragomer in Ljubljana dobita 15 točk, ostale občine dobijo 0 točk.
Rok začetka: kdor lahko začne opravljati dejavnost s 1. 11. 2008 dobi 30 točk, za vsakih 10 dni nad rokom pa tri točke manj.
V. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE
6. člen
Javni razpis za podelitev koncesije objavi župan. Javni razpis se objavi v Uradnem glasilu Občine Brezovica.
V javnem razpisu se navede naslednje:
– dejavnost, ki bo predmet koncesije,
– pogoje za opravljanje dejavnosti,
– čas za katerega se dodeljuje koncesija,
– rok do katerega se sprejemajo prijave,
– kriteriji za izbiro,
– čas odpiranja ponudb,
– rok v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri,
– navedbo organa, ki bo opravil izbor koncesionarja,
– navedbo organa, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.
7. člen
Rok za prijavo na razpis mora omogočiti ponudnikom pripravo dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in ne sme biti krajši od predpisanega v zakonu, ki ureja oddajo koncesij.
8. člen
Koncedent mora v času objave razpisa omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati razpisno dokumentacijo.
9. člen
Koncedent za ocenjevanje ponudb imenuje najmanj tričlansko strokovno komisijo, v kateri je najmanj en član delavec občinske uprave in en strokovni delavec s področja vzgoje in varstva otrok, ki ima predpisano izobrazbo v skladu z odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
Komisijo imenuje župan.
10. člen
Strokovna komisija vodi javno odpiranje ponudb in pregleda ponudbe oziroma ugotovi izpolnjevanje predpisanih pogojev potencialnih koncesionarjev. Če ponudbi niso priloženi vsi ustrezni dokazi o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena tega odloka, se ponudba izloči iz nadaljnjega postopka.
11. člen
Komisija, določena v 9. členu tega odloka, v roku 15 dni po odpiranju ponudb, ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje, oceni na podlagi postavljenih meril. Če ponudnik v ponudbi ne predloži dokumenta ali navede podatka, na podlagi katerega se bo ponudba ocenjevala, se šteje, da je po določenem kriteriju ocenjen z 0 točk. Komisija o ocenjevanju izdela poročilo in na podlagi ugotovitev predlaga koncedentu ponudnika, ki je najprimernejši oziroma najugodnejši. Po sprejemu odločitve pooblaščenega predstavnika koncendenta o izboru koncesionarja, občinska uprava izda odločbo o izbiri koncesionarja. Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je v roku 15 dni dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.
12. člen
Če se na razpis javi le en ponudnik in ta izpolnjuje vse predpisane pogoje, koncedent z njim sklene koncesijsko pogodbo.
Če se na razpis ne javi noben ponudnik oziroma, če noben od ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.
VI. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE IN NJENO IZVAJANJE, TER PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
13. člen
Najkasneje v roku 30 dni od dokončnosti odločbe, koncedent in izbrani koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo, s katero uredita medsebojne pravice in obveznosti ter pogoje, pod katerimi mora koncesionar opravljati dejavnosti. Izvajanje javne službe se lahko začne izvajati po podpisu pogodbe. Pogodbo v imenu koncedenta podpiše župan.
14. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, praviloma za dobo 10 let. S pogodbo o koncesiji, koncedent in koncesionar uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe, zlasti pa:
– predmet koncesije,
– cena programa,
– obseg izvajanja dejavnosti,
– začetek izvajanja koncesije,
– rok za odpoved koncesije,
– sredstva, ki jih za opravljanje dejavnosti zagotavlja koncedent in koncesionar,
– druge zahteve, ki jih zagotavlja koncesionar,
– odvzem koncesije.
15. člen
Koncesija preneha:
– s potekom dobe trajanja koncesije, dogovorjene s pogodbo,
– na podlagi odpovedi z najmanj 6-mesečnim odpovednim rokom,
– z odvzemom koncesije, po poteku roka za odpravo pomanjkljivosti, če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi in aktom o koncesiji, ter pogodbo o koncesiji.
16. člen
Koncesijsko razmerje ni prenosljivo, razen s soglasjem koncedenta in koncesionarja.
17. člen
Izvajanje koncesijske pogodbe spremlja občinska uprava.
VII. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 27/08
Brezovica pri Ljubljani, dne 21. avgusta 2008
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti