Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

3691. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, stran 11887.

Na podlagi četrtega odstavka 112. člena in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
1. člen
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06 in 71/07) se v 2. členu 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. biološko razgradljive sestavine odpadkov so biološko razgradljive sestavine odpadkov iz predpisa o odlaganju odpadkov na odlagališčih;«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. komunalni odpadki so odpadki v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih;«.
11. točka se spremeni tako, da se glasi:
»11. infrastruktura javne službe so naslednji objekti in naprave za zbiranje, obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov: zbiralnica ločenih frakcij, sortirnica odpadkov, kompostarna, objekti in naprave zbirnih centrov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z ločenimi frakcijami komunalnih odpadkov, objekti in naprave za fizikalno, termično, kemično ali biološko obdelavo komunalnih odpadkov pred odlaganjem in odlagališče nenevarnih odpadkov ter objekti in naprave za sežiganje komunalnih odpadkov, ostankov njihove predelave ter muljev komunalnih čistilnih naprav;«.
2. člen
V 11. členu se črta prvi odstavek.
Besedilo dosedanjega drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanec za izračun deleža razgradljivega organskega ogljika v odpadkih (v nadaljnjem besedilu: DOC) pri obračunavanju okoljske dajatve za odložene ostanke komunalnih odpadkov upošteva podatke o deležih biološko razgradljivih odpadkov A, B, C in D iz sortirne analize, ki jo skladno s predpisom, ki ureja odlaganja odpadkov na odlagališčih, izvede pooblaščena institucija.«.
3. člen
V 12. členu se besedilo »DOCF = 0,77« nadomesti z besedilom »DOCF = 0,55«.
4. člen
V drugem odstavku 17. člena se številka »31« nadomesti s številko »30«.
5. člen
Za 17. členom se dodata nova 17.a in 17.b člen, ki se glasita:
»17.a člen
(1) Zavezanec, ki upravlja odlagališče, ki je javna infrastruktura, lahko v napovedi za posamezno koledarsko leto uveljavlja tudi oprostitev plačila okoljske dajatve, če v roku za oddajo napovedi agenciji posreduje dokazila o namenskem financiranju z okoljsko dajatvijo.
(2) Za namensko financiranje iz prejšnjega odstavka se šteje:
– izvedba del v letu, ki izhaja iz napovedi in so skladna z 12. točko 2. člena te uredbe,
– odplačilo glavnice posojila v letu, ki izhaja iz napovedi in je odplačilo skladno z 12. točko 2. člena te uredbe, in
– prenos sredstev v naslednja leta skladno z določbo 17.b člena te uredbe.
(3) Agencija v postopku odmere okoljske dajatve pregleda tudi dokazila iz prvega odstavka tega člena in ugotavlja namenskost financiranja z okoljsko dajatvijo, pri čemer upošteva izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.
(4) Če agencija ugotovi namenskost financiranja z okoljsko dajatvijo, to upošteva pri odmeri okoljske dajatve tako, da se zavezancu za ugotovljeni znesek zmanjša plačilo okoljske dajatve.
(5) Če agencija ugotovi nenamenskost financiranja, je zavezanec v 60 dneh po dokončnosti odločbe o odmeri dolžan plačati okoljsko dajatev na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za finance.
17.b člen
Zavezancu se v odločbi o odmeri okoljske dajatve zmanjša plačilo okoljske dajatve tudi, če v napovedi uveljavlja zmanjšanje plačila okoljske dajatve za odložene odpadke za leto, ki izhaja iz napovedi, in sicer za znesek sredstev okoljske dajatve navedenega leta, ki jih je zavezanec nakazoval v proračun občine, na območju katere je izvajal javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, čeprav ta sredstva niso bila porabljena za izvedbo investicij iz 12. točke 2. člena te uredbe, če jih je občina v skladu s predpisi s področja javnih financ izkazovala na posebnem plačilnem podračunu z namenom, da se ta sredstva v proračunu občine porabijo najkasneje v treh letih od dneva dokončnosti odločbe o odmeri okoljske dajatve za leto 2007 oziroma nadaljnja leta v skladu s 56. do 60. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) v proračunskem skladu ali kot namenski prejemki in izdatki v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah in odlokom o proračunu občine.«.
6. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanec mora dokumentacijo, s katero dokazuje resničnost podatkov iz vložene napovedi in pravilnost obračuna osnove za odmero okoljske dajatve, ter dokumentacijo, s katero uveljavlja oprostitev oziroma znižanje plačila okoljske dajatve, hraniti še najmanj pet let od dneva pravnomočnosti odločbe o odmeri okoljske dajatve.«.
7. člen
V 19. členu se za petim odstavkom dodajo novi šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek, ki se glasijo:
»(6) V primeru, če je znesek okoljske dajatve za odložene odpadke na odlagališču, ki predstavlja javno infrastrukturo, porabljen za izvedbo investicij iz 12. točke 2. člena te uredbe oziroma za poplačilo glavnice posojila za investicije iz 12. točke 2. člena te uredbe oziroma prenesene okoljske dajatve za odlaganje odpadkov na odlagališču, ki predstavlja javno infrastrukturo, nižji od skupnega letnega zneska akontacij, je treba razliko do skupnega letnega zneska akontacij plačati na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za finance, v 60 dneh po dokončnosti odločbe.
(7) Zavezanec ni dolžan plačevati okoljske dajatve med letom v obliki mesečnih akontacij, če znesek mesečne akontacije ne presega 20 eurov. Znesek plačila okoljske dajatve za leto, ki izhaja iz napovedi, se določi z odločbo iz prvega odstavka 17. člena te uredbe.
(8) V primeru prenehanja obratovanja odlagališča odpadkov, ki predstavlja javno infrastrukturo, se obveznost plačevanja akontacij za odložene odpadke prenese na novega krajevno pristojnega zavezanca, ko ta začne izvajati gospodarsko javno službo.
(9) V primeru, če je zavezanec prenesel sredstva okoljske dajatve za pokrivanje upravičenih stroškov iz 12. točke 2. člena te uredbe oziroma za poplačilo glavnice posojila za prej navedene upravičene stroške, pa teh sredstev namensko ni porabil v roku iz 35.a člena te uredbe, mora na podlagi obvestila agencije plačati v roku 60 dni po njegovem prejemu ugotovljeni neporabljeni znesek sredstev okoljske dajatve v proračun države na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za finance.«.
8. člen
V 20. členu se za tretjim odstavkom dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Zavezanec lahko vloži pri agenciji zahtevo za spremembo višine mesečne akontacije, če upravlja odlagališče, ki je javna infrastruktura ali odlagališče nekomunalnih odpadkov, če tekom leta odlaga odpadke, katerih količina in vrsta predstavljata vsaj 10% odstopanje od osnove za odmero okoljske dajatve.
(5) Vloga iz prejšnjega odstavka mora za presojo upravičenosti spremembe višine akontacij vsebovati letne podatke o predvidenih enotah obremenitve tal in enotah obremenitve zraka.«.
9. člen
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če agencija ugotovi, da zavezanec napovedi ni vložil oziroma je ni vložil pravočasno ali je v napovedi nepravilno navedel osnovo za odmero okoljske dajatve, se mu le-ta odmeri na podlagi podatka o letni količini odloženih odpadkov iz okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča, pri čemer se mu z odločbo naloži plačilo obveznosti v roku 15 dni od dokončnosti odločbe.«.
10. člen
V 35.a členu se v prvem odstavku besedilo »leta 2006 do 2010« nadomesti z besedilom »leto 2006«.
11. člen
Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezancu se za odlaganje odpadkov na odlagališču, ki je objekt infrastrukture javne službe, oprosti plačilo okoljske dajatve za vse odložene odpadke, če so bila sredstva za plačilo okoljske dajatve nakazana v proračune občin, na območju katerih se izvaja javna služba odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, in so bile lokalne skupnosti investitorji ali pa so za izvedbo sanacijskih ali drugih del za zmanjšanje obremenjevanja okolja zavezanca pooblastile.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ne glede na določbo drugega odstavka 17. člena uredbe odmeri agencija okoljsko dajatev za leto 2007 najkasneje do 15. decembra 2008.
13. člen
Ne glede na določbo devetega odstavka 19. člena uredbe mora zavezanec v primeru, da je prenesel sredstva okoljske dajatve za pokrivanje upravičenih stroškov izgradnje infrastrukture javne službe ravnanja z odpadki oziroma za poplačilo glavnice posojila za prej navedene upravičene stroške, pa teh sredstev namensko ni porabil do konca leta 2007, na podlagi obvestila agencije plačati ugotovljeni neporabljeni znesek sredstev okoljske dajatve v proračun države na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za finance, v roku 60 dni po prejemu obvestila.
14. člen
(1) Zahteva za oprostitev plačila okoljske dajatve za leto 2007, ki je bila vložena na podlagi petega odstavka 13. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 71/07), se šteje kot prijava o namenskem financiranju iz prvega odstavka 17.a člena uredbe.
(2) Za namensko financiranje iz prejšnjega odstavka se šteje:
– izvedba del v letu 2007, ki so skladna z 12. točko 2. člena uredbe,
– odplačilo glavnice posojila v letu 2007 za izvedbo del v skladu z 12. točko 2. člena uredbe in
– prenos sredstev v naslednja leta skladno s 17.b členom uredbe.
(3) Agencija ugotavlja namensko financiranje na podlagi podatkov iz prijave iz prvega odstavka tega člena v postopku odmere okoljske dajatve za leto 2007 po določbah 17.a člena uredbe.
15. člen
Postopki za uveljavitev oprostitve plačila okoljske dajatve za leto 2008, začeti z vlogo zavezanca na podlagi drugega odstavka 35. člena v povezavi s 5.a členom Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04, 68/05, 28/06, 132/06 in 71/07), se ustavijo, zavezanci pa namensko porabo sredstev okoljske dajatve za leto 2008 lahko uveljavljajo na način iz 17.a člena uredbe.
16. člen
Določbi 2. in 3. člena te uredbe se začneta uporabljati 1. januarja 2009.
17. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-64/2008/10
Ljubljana, dne 21. avgusta 2008
EVA 2008-2511-0137
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti