Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

Ob-7058/08 , Stran 2966
1. Predmet javnega razpisa: podelitev štipendij dijakom in študentom Občine Mokronog - Trebelno, razen tistim, ki imajo možnost pridobiti štipendijo po Pravilniku o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Mokronog - Trebelno za programsko obdobje 2008–2013 (Ur. l. RS, št. 62/08). 2. Pravico do štipendije Občine Mokronog - Trebelno lahko uveljavijo dijaki, ki obiskujejo srednješolski program poklicne, srednje tehniške in strokovne šole, program gimnazije in študenti višješolskega, visokošolskega in univerzitetnega študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so državljani Republike Slovenije, – da imajo stalno prebivališče v Občini Mokronog - Trebelno, – da imajo status rednega študenta, razen študenti z vpisanim absolventskim statusom oziroma status dijaka, – da so v preteklem šolskem letu dosegli najmanj prav dober šolski uspeh – učenci, vajenci in dijaki oziroma povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8,0 – študenti, – da je njihovo izobraževanje neprekinjeno in redno, – da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika, niso lastniki ali solastniki podjetja in ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji. 3. Kriteriji za dodelitev štipendije so: – boljši učni uspeh oziroma višja povprečna ocena kandidata, – mnenje Zavoda RS za zaposlovanje glede deficitarnosti smeri študija oziroma srednješolskega izobraževanja na trgu delovne sile na območju Občine Mokronog - Trebelno, – na podlagi pridobljenega mnenja se upošteva višji letnik v določenem deficitarnem profilu, – boljši dosežki na izven šolskih dejavnostih, – ob enakih pogojih ima prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana, dohodek na družinskega člana se bo izračunal v skladu z 14. in 15. členom Pravilnika o štipendiranju v Občini Mokronog - Trebelno (Ur. l. RS, št. 82/08). Popolne, ustrezno dokumentirane in v razpisnem roku prispele vloge bo obravnavala komisija za štipendiranje. Na osnovi prispelih vlog in zbrane dokumentacije ter na osnovi navedenih kriterijev bo pripravila poročilo ter predlog o podelitvi štipendij Občine Mokronog - Trebelno. 4. Okvirna vrednost in število štipendij Za šolsko oziroma študijsko leto 2008/2009 bodo v skladu s Pravilnikom o štipendiranju v Občini Mokronog - Trebelno predvidoma dodeljene 3 štipendije, in sicer 2 za dijake in 1 za študente. Višina štipendije za dijake bo znašala 130 EUR mesečno, za študente pa 150 EUR mesečno. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za podelitev štipendij znaša na podlagi sprejetega občinskega proračuna za leto 2008 in na podlagi Odloka o rebalansu A Občine Mokronog - Trebelno za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 22/2008) 4.920 EUR. 5. Vsebina prijave Prijava na razpis mora biti izdelana izključno po prijavnem obrazcu, ki je sestavni del javnega razpisa, h kateri je potrebno priložiti naslednja dokazila: – dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja skupaj z navedbo izobraževalnega programa, – predstavitev in utemeljitev izbora šole oziroma univerze, – dokazilo o doseženem učnem uspehu v predhodnem šolskem letu oziroma dokazilo o opravljenih izpitih in njihovi povprečni oceni predhodnega študijskega leta, – dokazila o izven šolskih dejavnostih, uspehih in priznanjih, – fotokopija osebnega dokumenta. 6. Čas in kraj dviga razpisne dokumentacije: javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani občine in v občinskem glasilu ODSEV. Obrazci so od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljivi v sprejemni pisarni Občine Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, Mokronog in na spletni strani občine (www.Mokronog-Trebelno.si). 7. Rok za oddajo prijave in način oddaje: prijavo z vsemi potrebnimi dokazili je potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje do 10. 10. 2008 do 12. ure, in sicer osebno v sprejemni pisarni občine ali po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Mokronog - Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog z oznako »Ne odpiraj – vloga za podelitev štipendije«. 8. Obravnavane bodo le tiste prijave, ki bodo pravočasne: vlagatelj nepopolne prijave bo pozvan k njeni dopolnitvi. Prepozno prispele prijave na javni razpis in prijave, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu, se s sklepom zavržejo. 9. Izid razpisa: sam razpis bo zaključen najkasneje v 45-ih dneh od dneva odpiranja vlog. O podelitvi štipendij Občine Mokronog - Trebelno bo odločala na predlog komisije za štipendiranje Občinska uprava Občine Mokronog - Trebelno z odločbo. Odločba bo posredovana vsakemu kandidatu, ki se je javil na javni razpis. Kandidat ima pravico v osmih dneh od prejema odločbe zoper odločitev občinske uprave vložiti pritožbo. Po pravnomočnosti odločbe bo s štipendistom sklenjena pogodba o štipendiranju, v kateri bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti med Občino Mokronog - Trebelno kot štipenditorjem in izbranim štipendistom v skladu z določili Pravilnika o štipendiranju v Občini Mokronog - Trebelno. 10. Dodatne informacije in pojasnila: Mateja Vrabec, tel. 07/349-82-66, elektonski naslov: mateja.vrabec@mokronog - trebelno.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti