Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

Št. 352-0005/2008 Ob-7060/08 , Stran 2975
1. Predmet javnega zbiranja ponudb je zasedeno trisobno stanovanje št. 1, Poljanska cesta 23, Škofja Loka, v izmeri 71,80 m2, parc. št. 97.S in 226/1, zk. v. 252, k.o. Škofja Loka. 2. Stanovanje je zasedeno z najemnikom za neprofitni najem. Prodaja stanovanja ne vpliva na veljavnost najemnega razmerja, ker kupec vstopi v vlogo najemodajalca. Solastniki v stavbi imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico. 3. Ponujena cena za prodajo nepremičnine je 75.500 EUR. Cena nepremičnine je bila določena na podlagi cenilnega poročila sodnega izvedenca, z dne 4. 4. 2008. Kupec je dolžan plačati tudi 2% davek na promet nepremičnin. 4. V postopku lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem v RS ter fizične osebe, ki so državljani RS. Ponudniki naj predložijo svojo ponudbo v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup stanovanja« v glavno pisarno Občine Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka. Na kuverti naj ponudniki označijo tudi svoj naziv oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov stalnega prebivališča. 5. Ob predložitvi ponudbe so ponudniki dolžni predložiti tudi potrdilo o vplačani varščini kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% ponujene cene. Varščino so dolžni ponudniki vplačati na podračun Občine Škofja Loka št. 01322-0100007116, ki se vodi pri UJP Kranj, obrazec BN02 sklic: 18 76228-7200013-35200508, s pripisom »varščina za stanovanje 2008«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v ceno, drugim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb. 6. Ponudnik mora v ponudbi navesti: a) podatke o ponudniku: – naziv pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma ime in priimek fizične osebe, – sedež oziroma naslov, – davčno številko, – matično številko oziroma EMŠO, – številko transakcijskega računa ter naziv in sedež banke za vračilo vplačane varščine; b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od ponujene cene. Ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo potrdila o registraciji (pravne osebe), priglasitvenega lista (samostojni podjetniki) oziroma potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice (fizične osebe). 7. Stanovanje se prodaja po načelu videno – kupljeno. 8. Rok za oddajo ponudb je 15. 9. 2008 do 12. ure. 9. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo kot edini kriterij upoštevana najvišja ponujena kupnina. 10. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba. Pred sklenitvijo se pod enakimi pogoji stanovanje ponudi v odkup solastnikom v stavbi zaradi morebitnega uveljavljanja predkupne pravice. Ponudnik je dolžan pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v roku 5 dni od povabila k podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku 10 dni po podpisu pogodbe oziroma prejema računa je bistvena sestavina pogodbe. 11. Kupec nosi tudi stroške overitve prodajne pogodbe pri notarju ter stroške zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice na stanovanju se opravi po plačilu celotne kupnine. 12. Objava javnega poziva za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za stanovanje, ki je predmet tega poziva. 13. Občina Škofja Loka si pridržuje pravico, da začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. 14. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na zgoraj navedenem naslovu vsak delovni dan na tel. 04/511-23-88, kontaktna oseba Olivera Malijanska. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti