Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

Št. 3528-0013/2008 Ob-7075/08 , Stran 2976
1. Najemodajalec/organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb Poslovna prostora v tretji etaži poslovnega objekta na naslovu Trg svobode 11, Sevnica, ki se nahaja v centru mesta Sevnica, in sicer: 1. poslovni prostor v izmeri 19,76 m2 – pisarna št. 1; 2. poslovni prostor v izmeri 13,60 m2 – pisarna št. 6. 3. Izhodiščna najemnina za: 1. pisarno št. 1 znaša 106,07 EUR na mesec; 2. pisarno št. 6 znaša 73,11 EUR na mesec. 4. Vrsta pravnega posla za predmet najema pod 2. točko: najemna pogodba (za obdobje petih let). 5. Pogoji najema Ponudnik mora pred iztekom roka za zbiranje ponudb plačati varščino, s katero jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Varščino v višini 10% od mesečne najemnine, za katero vlaga ponudbo, je potrebno vplačati na TRR Občine Sevnica, št. 01310-0100008286 in se pri plačilu varščine sklicevati na predmet najema. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v mesečno najemnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri. 6. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 60 dni. 7. Popolna pisna ponudba mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo, naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, številko transakcijskega računa (vračilo varščine), matično in davčno številko; – fizične osebe: potrdilo o državljanstvu ali kopijo osebnega dokumenta; – pravne osebe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 60 dni; – ponujeno mesečno višino najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine; – potrdilo o plačilu varščine v višini 10% mesečne najemnine; – izjava ponudnika oziroma pooblaščenca, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom. 8. Način in rok plačila najemnine Najemnina se bo plačevala mesečno. Najemnino za prvi obrok najema bo najugodnejši ponudnik dolžan poravnati v roku 8 dni od dneva podpisa najemne pogodbe. V primeru, da najemnina ni plačana v roku, se pogodba šteje za razdrto in se vplačana varščina obdrži. Najemnina za prvi obrok najema se nakaže na TRR Občine Sevnica, št. 01310-0100008286. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe, ali – opravi z njimi dodatna pogajanja, ali – opravi javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 9. Rok za oddajo ponudbe Rok za oddajo popolnih ponudb je najkasneje do vključno 10. 9. 2008. Ponudbe se oddajo na vložišču Občine Sevnica ali pošljejo priporočeno na naslov – Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, s pripisom: »Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem – ne odpiraj!« Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasnih ali nepopolnih ponudb najemodajalec ne bo upošteval. Odpiranje ponudb bo 12. 9. 2008 ob 11. uri v sobi št. 214 Občine Sevnica. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija najemodajalca in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb. 10. Kriterij za izbor Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene najemnine. Najemna pogodba se sklene v roku 15 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine ali pooblaščena oseba, ki vodi postopek oddaje v najem, s soglasjem predstojnika, lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Obveznost najemodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena. 11. Informacije: podrobnejši podatki in informacije glede predmeta javne ponudbe so dostopni na Občini Sevnica, Roman Strlekar, tel. 07/816-12-69 in Maja Šušterič, tel. 07/816-12-05 (splošna služba). Ogled poslovnega prostora je možen po predhodnemu dogovoru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti