Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

Ob-7101/08 , Stran 2959
1. Naročnik – neposredni proračunski uporabnik in izvajalec javnega razpisa Naročnik (neposredni proračunski uporabnik): naročnik javnega razpisa in neposredni proračunski uporabnik je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova ulica 38, 1000 Ljubljana. Izvajalec: izvajalec javnega razpisa je JAPTI, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. 2. Namen razpisa Namen javnega razpisa je spodbuditi širjenje in uvajanje informacijsko komunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju: IKT), znanj in veščin v podjetjih, javnih institucijah in družbi. Z razpisom želimo spodbuditi izvajanje izobraževalnih aktivnosti v okviru izobraževalnih prireditev s področja IKT in informacijske družbe. Kot izobraževalna prireditev se šteje enodnevni ali večdnevni dogodek namenjen širši javnosti, katerega vsebina se nanaša na širjenje in uvajanje IKT in informacijske družbe. 3. Cilj razpisa: podpreti dodatne izobraževalne aktivnosti v okviru vsaj petih izobraževalnih prireditev s področja IKT in informacijske družbe z najmanj 75 udeleženci na posamezni izobraževalni prireditvi. 4. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave in izvedbe izobraževalnih prireditev s področja IKT in informacijske družbe. Sofinanciranja bodo deležne IKT izobraževalne prireditve, ki bodo naravnane na določeno problematiko s področja IKT in informacijske družbe in bodo nevtralne z vidika predstavljenih tehnologij, blagovnih znamk, produktov in storitev. Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje konferenc, ki so namenjene promociji produktov ali storitev oziroma blagovnih znamk posameznih IKT ponudnikov. 5. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so stroški, ki: – so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno oziroma za storitve, ki so bile izvršene, – so v skladu s cilji projekta in so potrebni za njegovo izvedbo, – se jih dokazuje z računovodskimi listinami oziroma listinami enake dokazne vrednosti in – morajo biti v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili. Upravičeni so stroški za naslednje aktivnosti: – priprava in izvedba prireditve; – priprava in izvedba video streaminga; – priprava, tisk in distribucija promocijskih materialov in gradiv za udeležence; – priprava in vzpostavitev portala izobraževalne prireditve, vključno s pripravo in objavo predavanj; – priprava in izvedba video konferenčne povezave na prireditvi; – priprava prostora za izvedbo prireditve. Neposredni stroški: – stroški osebja – delo: stroški dela vključujejo vse stroške dela zaposlenih (II. bruto plača s pripadajočimi davki in prispevki delavca in delodajalca), povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela itd.), nadomestila plače ter drugi osebni prejemki v skladu z veljavno zakonodajo (dopust, praznik, bolniška, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč, ipd.), če jih delodajalec ne refundira iz drugih virov ter druge dajatve (npr. dodatno pokojninsko zavarovanje, če je zakonsko opredeljeno), izražene in v sorazmerju z opravljenimi urami na tem projektu. Dokazilo o stroških je fotokopija pogodbe o zaposlitvi (za nove zaposlitve) oziroma akt o vključitvi na projekt; časovnica opravljenih ur dela na projektu po mesecih za posamezno osebo in po posameznih prijavljenih aktivnostih, št. opravljenih ur, vrednost ure in skupni znesek ter poročilo o izvedenih aktivnostih, fotokopija plačilnega lista; REK-1 (obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja) in specifikacija oseb, ki so na njem vsebovane (seznam iz katerega je razviden skupni znesek davkov in prispevkov, posamezni zneski ter imena in priimki tistih zaposlenih, katerih plača se uveljavlja kot upravičen strošek; imena zaposlenih, katerih plača se ne uveljavlja kot upravičen strošek so lahko izbrisana, pri čemer pa so njihove posamezne vrednosti davkov in prispevkov vseeno razvidne); Obrazec DURS za obračun davka na izplačane plače; ostala dokazila, ki so osnova za izvršena plačila zaposlenemu na operaciji (npr. odločba/ sklep o letnem dopustu, odločba o regresu za letni dopust ipd.). Izplačila so dokazujejo z izpisom iz transakcijskega računa, iz katerega je razvidno plačilo obračuna posamezni osebi; izpis iz transakcijskega računa iz katerega je razvidno plačilo vseh davkov in prispevkov ustreznim organom oziroma potrdilo DURS o plačanih obveznostih. – stroški zunanjih storitev (največ do 30% neposrednih stroškov), ki se uporabljajo izključno za izvedbo projekta (avtorski honorarji predavateljev, podjemna pogodba z zunanjimi izvajalci – fizičnimi osebami, pogodba z zunanjimi izvajalci – pravnimi osebami). Dokazila o stroških so fotokopije dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila, če je po zakonodaji obvezen ali predstavlja pogodbeno obveznost, avtorske ali podjemne pogodbe in s pogodbo povezane dokumentacije, dokazila o opravljeni storitvi, računi o opravljenih storitvah na katerih je navedeno stroškovno mesto. Izplačila se dokazuje s fotokopijo izpisa iz transakcijskega računa, iz katerega je razvidno plačilo zunanjemu izvajalcu. Posredni stroški: – ostali stroški delovanja (stroški materiala: dostop do interneta; stroški najema prostora in opreme), ki so nastali neposredno kot rezultat izvedbe projekta. Dokazilo o stroških je fotokopija računa, preračun deleža stroškov na projekt in opis metodologije izračuna tega deleža. Izplačila se dokazuje s fotokopijo izpisa iz transakcijskega računa, iz katerega je razvidno plačilo računa. Račune, ki jih izstavijo izvajalci storitev plača podjetje z neposrednim nakazilom izvajalcu in ne JAPTI. Upravičeni za sofinanciranje so samo tisti upravičeni stroški, ki so nastali na osnovi izvedenih aktivnosti v okviru odobrenih aktivnosti in so nastali od dneva podpisa pogodbe za sofinanciranje in so bili plačani do datuma predložitve zahtevka, kar podjetje dokaže s potrdilom o plačilu. Podjetja plačane račune uveljavljajo kot upravičene stroške za sofinanciranje. Javni razpis se izvaja po pravilu de minimis. Upošteva se shema: javni razpis za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih prireditev s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij, št. priglasitve M001-5748542-2008 z dne 21. 8. 2008. Sofinancirajo se samo tiste aktivnosti, ki so opredeljene v namenu in predmetu tega razpisa. Sofinanciranje se lahko izvede le za aktivnosti in upravičene stroške, ki niso delno ali v celoti financirani z drugimi javnimi sredstvi državnega ali lokalnega proračuna ali virov EU in drugih javnih virov. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – upravičencu na podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let oziroma kot je to določeno v Uredbi ES št. 1998/2006 in v veljavni slovenski zakonodaji in zakonodaji Evropske unije s tega področja. Poleg tega je potrebno upoštevati pravila glede kumulacije pomoči, in sicer dodeljena državna pomoč poleg pomoči »de minimis« za iste upravičene stroške ne sme preseči intenzivnosti pomoči, ki je določena za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah, torej ne glede na obliko ali namen pomoči. 6. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov V okviru javnega razpisa bodo upravičeni stroški podprti do višine 50%. V finančni konstrukciji mora biti upoštevano sofinanciranje upravičenih stroškov za izvedbo izobraževalnih aktivnosti v okviru izobraževalnih prireditev s strani JAPTI v višini najmanj od 5.000,00 EUR do največ 25.000,00 EUR ob upoštevanju intenzivnosti sofinanciranja upravičenih stroškov. DDV ni upravičen strošek. 7. Obdobje sofinanciranja upravičenih stroškov Sofinancirajo se upravičeni stroški izvedbe izobraževalnih aktivnosti v okviru izobraževalne prireditve nastali v času od dneva potrditve priglasitve pomoči, ki se bo dodeljevala po pravilu »de minimis« s strani Ministrstva za finance do najkasneje 30. 10. 2008. Podjetje mora dostaviti zahtevek za izplačilo do najkasneje 5. v mesecu, za izvedeno izobraževalno prireditev v preteklem mesecu, vključno z dokazili vendar najkasneje do 3. 11. 2008. 8. Dvojno financiranje Sofinanciranje se lahko izvede le za upravičene stroške izobraževalnih prireditev, ki se niso oziroma se ne bodo financirali z drugimi javnimi sredstvi (iz državnega, lokalnega proračuna, virov EU in drugih virov) in v okviru namenov tega javnega razpisa. V primeru, da prejemnik sredstva za namen iz tega razpisa prejme tudi iz drugih javnih virov, se šteje, da gre za dvojno financiranje. V tem primeru JAPTI odstopi od pogodbe o sofinanciranju in prejemnik vrne vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do dneva vračila sredstev. 9. Upravičeni prejemniki sredstev Upravičeni prejemniki sredstev razpisa so: – gospodarske družbe (v nadaljevanju: podjetja), registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDZ-B, 33/07 – ZSReg-B in 67/07 – ZTFI) – v nadaljevanju: ZGD-1 in – javni ali zasebni zavodi, ki so registrirani v Republiki Sloveniji za izvajanje izobraževalne dejavnosti, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet sofinanciranja, kar lahko na zahtevo JAPTI dokažejo z ustreznim aktom. 10. Pogoji za kandidiranje Na javnem razpisu lahko kandidirajo pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji za izvajanje izobraževalne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so gospodarske družbe, ki so registrirane po ZGD-1, ali javni ali zasebni zavodi in bodo na dan prijave opravljali svojo dejavnost najmanj 1 leto in so registrirane v RS za izobraževalno dejavnost; – na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – niso od leta 2000 pridobile oziroma niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah; – niso za isti namen že pridobile ali so v postopku pridobivanja sofinanciranja iz sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali virov EU in drugih virov; – imajo poravnane obveznosti do države; – niso navedene v Sklepu o objavi seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor (Uradni list RS, št. 43/07, 68/07), – so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet sofinanciranja. Podjetje prijavitelj izobraževalne prireditve lahko kandidira na javni razpis samo z eno vlogo. 11. Omejitve sodelovanja Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni: – podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje, ki so navedeni v tem razpisu, – vladne službe, institucije javne uprave, – podjetja, ki opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07, 17/08): – področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, – oddelek 05 – Pridobivanje premoga, – jeklarsko industrijo (skupina 07.1 – Pridobivanje železove rude; skupina 24.1 – Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin; skupina 24.2 – Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov; skupina 24.3 Druga primarna predelava železa in jekla; razred 24.51 – Litje železa; razred 24.52 – Litje jekla), – oddelek 10 – Proizvodnja živil, – oddelek 11 – Proizvodnja pijač, – oddelek 12 – Proizvodnja tobačnih izdelkov, – skupina 16.1 – Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa, – sektor ladjedelništva (razred 30.11 – Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij), – sektor sintetičnih vlaken, – dejavnosti izdelovanja in trženja proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode. 12. Merila in način izbora prejemnikov Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje in bodo skladne s predmetom in namenom javnega razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Način uporabe in pomen posameznih meril je podan v ocenjevalnih merilih, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Maksimalno število točk je skupaj 100. JAPTI bo sofinanciral tiste prijavitelje, ki bodo oddali popolno vlogo, izpolnili razpisne pogoje, določene s tem javnim razpisom, in bodo v postopku ocenjevanja dosegli najmanj 60 točk. Iz predložene finančne konstrukcije mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa. V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki bi povzročila odprto finančno konstrukcijo, se vlogo kot neustrezno zavrne, ne glede na to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila točk za sofinanciranje. 13. Okvirna višina sredstev Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa je 100.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za leto 2008 na proračunski postavki: – 6771 – Spodbujanje izvedbe izobraževalnih prireditev s področja IKT Dokončna višina odobrenih sredstev bo določena skladno s pravilom »de minimis« v okviru razpisanih sredstev. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog. 14. Vzorec pogodbe Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijavitelj ga parafira ter priloži k vlogi. Obrazcev Zahtevek za izplačilo in Poročilo o izvedenih izobraževalnih aktivnostih (zahtevek za sofinanciranje – priloga 1 in 2) prijavitelj ne izpolnjuje oziroma prilaga k vlogi. Navedena obrazca bodo prejemniki sredstev JAPTI-ju posredovali kot poročilo po podpisu pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev v skladu z datumi, določenimi v pogodbi. 15. Hranjenje dokumentacije: prejemnik mora hraniti vso projektno dokumentacijo deset let. 16. Dostopnost dokumentacije o projektu: prejemnik mora omogočiti dostop do celotne projektne dokumentacije vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa. 17. Način prijave Vloga mora biti pripravljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije. Vloga mora biti dostavljena na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis«, z navedbo naslova razpisa: Javni razpis za sofinanciranje izvajanja izobraževalnih prireditev s področja IKT ter z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice. Vloge, ki ne bodo pravilno označene bodo vrnjene pošiljateljem. 18. Rok za prijave in odpiranje vlog Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v glavno pisarno JAPTI, Dunajska 156, Ljubljana, najkasneje do 19. 9. 2008 do 12. ure. Vloge, ki bodo prispele kasneje bodo obravnavane kot nepravočasne in kot takšne neodprte vrnjene pošiljateljem. Odpiranje vlog ni javno. Datum odpiranja vlog bo 22. 9. 2008 v sejni sobi JAPTI, Dunajska cesta, Ljubljana 156, WTC, IV. nadstropje ob 12. uri. V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala vlagatelja k dopolnitvi le-te v določenem roku, v skladu s PPIPRS. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene. Vloga je formalno popolna, če prijavitelj do predpisanega roka za oddajo vloge predloži izpolnjene naslednje dokumente po spodaj navedenem vrstnem redu: 1. Prijavni obrazec (obrazec št. 1) 2. Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 2) 3. Podatki o prijavitelju (obrazec št. 3) 4. Akcijski načrt izvajanja aktivnosti (obrazec št. 4) 5. Finančni načrt (obrazec št. 5) 6. Obrazec »de minimis« (obrazec št. 6) 7. Na vsaki strani parafiran vzorec pogodbe (obrazec št. 7). Vloga mora biti izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije in s prilogami, ki morajo biti priložene k predloženi dokumentaciji. 19. Obveščanje o izboru Direktor JAPTI s sklepom odloča o izboru in o dodelitvi sredstev. Prijavitelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni s sklepom v roku najkasneje 60 dni od datuma odpiranja vlog. Hkrati s pozitivnim sklepom o izbiri bodo prejemniki pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev in se sredstva lahko dodelijo drugemu prejemniku, ki ima na osnovi ocene prvi možnost prejeti sredstva. O pritožbi zoper sklep odloča JAPTI. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki. Prejemnik-pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo lahko objavljeni na spletnih straneh JAPTI v obliki seznama prejemnikov, ki bo obsegal navedbo prejemnika, navedbo naslova projekta in znesek sofinanciranja. Osebni podatki fizičnih oseb niso informacije javnega značaja in ne bodo objavljeni. 20. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletnem naslovu: http://www.podjetniski-portal.si/content.aspx?rootnodeid=9/ ali na sedežu JAPTI, Dunajska 156, Ljubljana. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve podane na elektronski naslov rok.smrdel@japti.si. 21. Dodatne informacije in obveščanje Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro vendar najkasneje do 4 delovne dni pred dnevom za oddajo vlog v elektronski obliki na naslov: rok.smrdel@japti.si ter po pošti na naslov: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Rok Smrdel, Dunajska c. 156, 1000 Ljubljana s pripisom »IKT razpis«. Odgovore bo agencija tudi javno objavila na spletnih straneh JAPTI.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti