Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

3695. Pravilnik o obliki in vsebini značke in službene izkaznice ribiškega čuvaja ter poročanju in vodenju evidenc o opravljanju ribiškočuvajske službe, stran 11908.

Na podlagi šestega odstavka 51. člena, osmega odstavka 60. člena in sedme alineje 61. člena ter za izvajanje drugega odstavka 51. člena in šestega odstavka 60. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o obliki in vsebini značke in službene izkaznice ribiškega čuvaja ter poročanju in vodenju evidenc o opravljanju ribiškočuvajske službe
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa obliko in vsebino značke ribiškega čuvaja (v nadaljnjem besedilu: značka) in službene izkaznice ribiškega čuvaja (v nadaljnjem besedilu: izkaznica), izdajo in odvzem značke in izkaznice ter vodenje evidence izdanih značk in izkaznic ter način in obliko poročanja in vodenja evidenc o opravljanju ribiškočuvajske službe.
2. člen
(oblika in vsebina značke)
(1) Značka je izdelana iz obstojne kovine velikosti 45 mm krat 60 mm, na katero so naneseni barvni in zaščitni sloji.
(2) Osnovo značke tvori elipsa svetlo zelene barve z obrobo zlate barve.
(3) V elipsi so od zgoraj navzdol v geometrijski simetriji napis »REPUBLIKA SLOVENIJA«, grb Republike Slovenije, osrednji napis »RIBIŠKI ČUVAJ« in pod njim registrska številka značke. Polje ob grbu izpolnjujejo vodoravne črte modre barve. Vsi napisi so enotne zlate barve.
(4) Oblika in vsebina značke je prikazana v prilogi 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(oblika in vsebina izkaznice)
(1) Izkaznica je plastificirana, na obeh straneh svetlo zelene barve s črnimi napisi in velika 85 mm krat 55 mm.
(2) Izkaznica na prednji strani vsebuje:
– v levem zgornjem kotu prostor za fotografijo, velikosti 25 mm krat 30 mm;
– pod fotografijo prostor za ime in priimek imetnika, pod tem pa prostor za registrsko številko izkaznice;
– desno od prostora za fotografijo grb Republike Slovenije, pod njim pa napis »REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO«;
– pod napisom iz prejšnje alineje napis »RIBIŠKI ČUVAJ«;
– pod napisom »RIBIŠKI ČUVAJ« prostor za ime ribiškega okoliša;
– v spodnjem sredinskem delu prostor za pečat pravne osebe, pooblaščene za izdajo izkaznice;
– v desnem spodnjem kotu prostor za podpis izdajatelja izkaznice ter pod njim datum izdaje in datum veljavnosti.
(3) Na hrbtni strani izkaznice je navedeno naslednje besedilo: »Imetnik te izkaznice je pooblaščen in usposobljen, da v primerih, določenih z zakonom, ki ureja sladkovodno ribištvo, izvaja ukrepe v ribiškem okolišu«.
(4) Obrazec izkaznice je prikazan v prilogi 2, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(nošenje značke in izkaznice)
(1) Ribiški čuvaj mora imeti pri opravljanju ribiškočuvajske službe s seboj značko in izkaznico in ju mora ob kontroli ribolova in drugih zakonsko določenih nalog ribiškočuvajske službe pokazati osebi v postopku.
(2) Značko in izkaznico ribiški čuvaj nosi v ovitku iz črnega usnja, velikosti 105 mm krat 75 mm.
5. člen
(registrska številka značke in izkaznice)
Registrska številka značke in njej enaka registrska številka izkaznice se določita iz evidence izdanih izkaznic in značk in sta enaki zaporedni številki vpisa v evidenci izdanih značk in izkaznic.
6. člen
(uporaba značke in izkaznice)
(1) Značka in izkaznica sta veljavni, če vsebujeta vse potrebne podatke iz 2. in 3. člena tega pravilnika.
(2) Značke in izkaznice ni dovoljeno posojati, odtujiti, zastavljati ali uporabljati v nasprotju z namenom, zaradi katerega je bila izdana.
7. člen
(italijanska in madžarska narodna skupnost)
Imetniku izkaznice, ki izvaja neposredni nadzor na območju, kje živi avtohtona italijanska ali madžarska narodna skupnost, se izda izkaznica ribiškega čuvaja na obrazcu z besedilom tudi v italijanskem ali madžarskem jeziku.
8. člen
(vloga za imenovanje za ribiškega čuvaja)
(1) Izvajalec ribiškega upravljanja, ki ima javno pooblastilo za izvajanje ribiškočuvajske službe v ribiškem okolišu na podlagi predpisov o sladkovodnem ribištvu (v nadaljnjem besedilu: izvajalec ribiškega upravljanja), vloži vlogo za imenovanje za ribiškega čuvaja (v nadaljnjem besedilu: vloga) na ministrstvo, pristojno za ribištvo.
(2) K vlogi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti:
– potrdilo o opravljenem izpitu za ribiškega čuvaja;
– izjavo, da se predlagani z imenovanjem strinja;
– fotografijo predlaganega ribiškega čuvaja.
9. člen
(izdaja značke in izkaznice)
Značko in izkaznico po tem pravilniku na podlagi odločbe o imenovanju za ribiškega čuvaja za določen ribiški okoliš ministrstva, pristojnega za ribištvo, izda Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).
10. člen
(zamenjava značke in izkaznice)
Značka in izkaznica se zamenjata, če:
– jo imetnik izgubi ali kako drugače ostane brez nje;
– je poškodovana;
– je uničena;
– je imetnik spremenil osebno ime ali
– so se spremenili drugi bistveni podatki na izkaznici.
11. člen
(obvestilo)
Imetnik značke in izkaznice mora morebitne razloge iz prejšnjega člena takoj sporočiti zavodu, da staro izkaznico oziroma značko izbriše iz evidence izdanih značk in izkaznic.
12. člen
(prenehanje veljavnosti značke in izkaznice)
Značka in izkaznica prenehata veljati z dnem, ko:
– se imetniku izteče obdobje imenovanja;
– imetnik iz drugih razlogov preneha opravljati ribiškočuvajsko službo.
13. člen
(vrnitev značke in izkaznice)
V primerih iz prejšnjega člena in v primerih iz druge, četrte ali pete alineje 10. člena tega pravilnika mora imetnik vrniti značko in izkaznico zavodu najpozneje v roku 8 dni od dneva, ko sta mu značka in izkaznica prenehali veljati oziroma od nastopa dogodka druge, četrte ali pete alineje iz 10. člena tega pravilnika.
14. člen
(evidenca izdanih značk in izkaznic)
(1) Evidenca izdanih značk in izkaznic se vodi v ribiškem katastru.
(2) Evidenca obsega naslednje podatke:
– ime in priimek imetnika značke in izkaznice;
– identifikacijska številko imetnika;
– ribiški okoliš;
– registrska številka značke in izkaznice;
– datum izdaje značke in izkaznice;
– datum prenehanja veljavnosti značke in izkaznice.
(3) Evidenca se trajno hrani v ribiškem katastru.
15. člen
(način poročanja ribiškega čuvaja)
(1) Ribiški čuvaj mora o opravljanju ribiškočuvajske službe mesečno poročati izvajalcu ribiškega upravljanja.
(2) Mesečno poročilo o opravljeni ribiškočuvajski službi mora vsebovati:
– ribiški revir;
– število opravljenih ur pri izvajanju ribiškočuvajske službe;
– število izvedenih kontrolnih pregledov pri ribičih;
– število prijav o kršenju ribolovnega režima;
– število drugih prijav.
(3) Poročila o opravljanju ribiškočuvajske službe mora izvajalec ribiškega upravljanja hraniti najmanj šest let.
16. člen
(vsebina in oblika vodenja evidenc)
Ribiški čuvaj mora o opravljanju ribiškočuvajske službe voditi evidenco, ki vsebuje:
– datum opravljanja ribiškočuvajske službe;
– uro začetka in konca opravljanja ribiškočuvajske službe;
– ribiški revir, kjer je opravljal ribiškočuvajsko službo;
– opravljene kontrole ribolova;
– ugotovljene kršitve ribolova in način ukrepanja;
– izvedene ukrepe ob ugotovljenih kršitvah ribolova;
– druge dogodke v ribiškem okolišu, pomembne za izvajanje ribiškega upravljanja;
– prijave o drugih kršitvah;
– druge opombe.
17. člen
(prehodna določba)
(1) Značke in izkaznice izdane na podlagi Pravilnika o gojitveno-čuvajski službi in o izpitih za ribiške čuvaje (Uradni list SRS, št. 7/78 ter Uradni list RS, št. 14/93 in 61/06 – ZSRib) veljajo do izdaje novih značk in izkaznic po tem pravilniku oziroma najpozneje do 1. januarja 2010.
(2) Po preteku obdobja iz prejšnjega odstavka mora ribiški čuvaj značko in izkaznico vrniti izdajatelju, ki ju mora takoj po prejemu uničiti.
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o gojitveno-čuvajski službi in o izpitih za ribiške čuvaje (Uradni list SRS, št. 7/78 ter Uradni list RS, št. 14/93 in 61/06 – ZSRib).
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2008
Ljubljana, dne 30. julija 2008
EVA 2008-2311-0050
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti