Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

Št. 478-0012/2008 Ob-7076/08 , Stran 2967
I. Prodajalec: Občina Mežica, Trg Svobode 1, 2392 Mežica. II. Predmet prodaje: 1. Stanovanjski prostori, nad gostinskim lokalom na avtobusni postaji, na naslovu: Partizanska cesta 1, Mežica. Stanovanje z ID št. 0889-418-10, v velikosti 118,92 m2, stoji na parceli št. 220, pripisani pri vložku št. 536, k.o. Mežica. Izhodiščna cena: 66.595,00 €. Izhodiščna cena je določena v skladu s cenitvijo, ki jo je izdelal sodni cenilec in izvedenec nepremičnin z ASA certifikatom, 18. 6. 2008 in sklepom Občinskega sveta Občine Mežica, ki je potrdil Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Mežica. II. Pogoji prodaje in merila za izbor: 1. Nakup po načelo videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmetne prodaje. 2. Varščina za resnost ponudbe, ki jo morajo ponudniki poravnati na račun Občine Mežica št. 01274-0100010050, sklic 00 478-12 najkasneje do 15. 9. 2008, znaša 10% od izklicne cene v točki I. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena v roku 8 dni, brez obresti, po končani izbiri. 3. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh od sprejema sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika in plačati kupnino v enkratnem znesku najkasneje v 8 dneh od dneva podpisa kupoprodajne pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu kupoprodajne pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki odstopi od namere za sklenitev kupoprodajne pogodbe s prodajalcem. 4. Izbrani ponudnik plača vse stroške v zvezi s cenitvijo nepremičnine, sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (notarsko overitev, takse za vpis v zemljiško knjigo ter druge davščine). Ti stroški niso zajeti v izklicni ceni nepremičnine. 5. Upoštevane bodo le pravočasne in popolne ponudbe, v katerih bo ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne prodajne cene. 6. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v roku predložijo pravilne ponudbe. Da se bo ponudba štela kot pravilna mora vsebovati: – Prijavni obrazec (OBR-1); – Izjava ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2); – Fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, bančne kartice in davčno številko za fizične osebe, oziroma fotokopijo izpiska iz sodnega registra za pravno osebo, samostojni podjetnik predloži fotokopijo registracije (dokumenti, ki dokazujejo registracijo pravne osebe ali s.p. ne sme biti starejši od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe) ter ID št. za DDV za pravne osebe oziroma s.p.; – Potrdilo o plačanih prispevkih in davkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe (velja le za pravno osebo in s.p.); – Dokazilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne cene; – Parafiran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3). 7. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru manjših ponudbenih razlik (do 1.000 €) ali enakih ponudb se lahko s ponudniki izvedejo dodatna pogajanja. 8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb. III. Rok, naslov in informacije za predložitev ponudbe 1. Komisija bo upoštevala le pisne ponudbe, ki bodo z ustreznimi prilogami prispele v zaprti ovojnici, do 19. 9. 2008 do 10. ure, na naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica z oznako »Ne odpiraj! Ponudba na javni razpis za prodajo nepremičnin«. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju. Odpiranje ponudb, ne bo javno. 2. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom, lahko interesenti dobijo na Občini Mežica vsak delovni dan na tel. 02/827-93-54 – Mateja Kavtičnik ali e-mail: andreja.breznik@mezica.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti