Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

Ob-7099/08 , Stran 2974
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana. 1. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je zbiranje predlogov za sofinanciranje akcij izobraževanja s področja filma za študijsko leto 2008–2009. 2. Okvirna vrednost finančnih sredstev: 130.000 EUR. 3. Pogoji za sodelovanje v postopku javnega poziva: 3.1. Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljevanju: Filmski sklad) se lahko potegujejo pravne osebe s področja Republike Slovenije, ki izvajajo prvostopenjski (univerzitetni ali visokošolski strokovni) študijski program, katerega predmetnik zajema tudi razvoj in realizacijo filmskih projektov (program). 3.2. Posamezni predlagatelj lahko kandidira z neomejenim številom študijskih programov v okviru izobraževanja, ki ga izvaja, pod pogojem, da posamezni program v okviru odobrenega predmetnika za študijsko leto 2008–2009 zajema razvoj in realizacijo filmskih projektov. En program predstavlja vsebinsko in formalno zaokrožen študijski program za 1 predmet v okviru študijskega predmetnika predlagatelja, ki vključuje razvoj in realizacijo najmanj enega ali več filmskih projektov. Posamezni program, s katerim kandidira prijavitelj, se šteje kot ena vloga in mora biti kot takšen posredovan Filmskemu skladu v zaprti ločeni ovojnici, v nasprotnem primeru Filmski sklad vse vloge zavrže kot nepopolne. 3.3. Predlagatelj lahko kandidira samo s programom, ki se bo izvajal v študijskem letu 2008–2009, ki zajema obdobje od 1. oktobra 2008 do 30. septembra 2009. 3.4. Predlagatelj lahko kandidira izključno s programom, ki ni namenjen marketingu in ekonomski propagandi in ki ne vključuje vsebin, ki bi resno škodovale duševnemu, moralnemu ali telesnemu razvoju otrok in mladoletnikov. 3.5. Predlagatelj, ki z istim programom kandidira za druga proračunska sredstva in/ali pridobi druga proračunska sredstva v Republiki Sloveniji, mora o kandidaturi in/ali o višini pridobitve drugih proračunskih sredstev obvestiti Filmski sklad. 3.6. V postopku za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov lahko kandidira in pridobi sredstva predlagatelj, ki je izpolnil vse zapadle pogodbene in druge obveznosti do Filmskega sklada in drugih proračunskih uporabnikov. 3.7. Predlagatelj je dolžan predložiti vso dokumentacijo javnega poziva in priloge v slovenskem jeziku. 4. Obvezne priloge Obvezne priloge, ki jih mora k vsakemu posameznemu programu oziroma vlogi predložiti predlagatelj, so naslednje: 1. Prijavni obrazec za zbiranje predlogov za sofinanciranje akcij za izobraževanje s področja filma za študijsko leto 2008–2009. 2. Izjava št. 1, da se predlagatelj strinja s pogoji javnega poziva in da sprejema splošne pogoje poslovanja Filmskega sklada, vključno z vsebino vzorca pogodbe. 3. Izjava št. 2 o kandidiranju in/ali prejetju drugih proračunskih sredstev. 4. Fotokopija statuta oziroma akta o ustanovitvi pravne osebe – predlagatelja. 5. Fotokopija predmetnika pravne osebe – predlagatelja za študijsko leto 2008–2009, iz katerega je razvidna vsebina prijavljenega programa. 6. Obrazec št. 1 – vsebinski koncept programa. 7. Obrazec št. 2 – izvedbeni oziroma terminski načrt programa. 8. Obrazec št. 3 – finančna konstrukcija programa, iz katere je razviden predračun za vsak posamezni prijavljeni filmski projekt v okviru programa, s specifikacijo posameznih stroškov. 9. Obrazec št. 4 – reference predlagatelja in nosilca programa (mentorja). Vse obvezne priloge, razen prilog pod zaporednima številkama 4 in 5, morajo biti izpolnjene, žigosane in podpisane s strani upravičenega zastopnika pravne osebe – predlagatelja; v nasprotnem primeru se vloge štejejo kot nepopolne in bodo kot takšne zavržene. Predlagatelj je dolžan vlogi predložiti tudi dokazila o virih financiranja, ki jih navede v Obrazcu št. 3 – finančna konstrukcija programa. Kot dokazila bo Filmski sklad upošteval samo listine, ki bodo izkazovale višino vloženih sredstev v program. Če predlagatelj ne bo vlogi predložil ustreznih dokazil o virih financiranja, bo Filmski sklad vlogo kot nepopolno zavrgel. 5. Oddaja vlog Vloge morajo biti poslane ali oddane na naslovu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, z oznako na prednji strani: Ne odpiraj – vloga za javni poziv za sofinanciranje akcij izobraževanja s področja filma za študijsko leto 2008–2009 do 23. marca 2009, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba predlagatelja: ime pravne osebe in naslov sedeža pravne osebe. Vloga mora biti v celoti in pravilno izpolnjena, žigosana in podpisana s strani upravičenega zastopnika predlagatelja, ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v dokumentaciji poziva. Predlagatelj mora v celoti izpolnjen prijavni obrazec in prijavo predložiti v ločeni ovojnici. Predlagatelji, ki kandidirajo z več programi, morajo vlogo za vsak program posebej predložiti v ločeni ovojnici. V nasprotnem primeru bo Filmski sklad vloge zavrgel. Vloge, ki bodo oddane s priporočeno poštno pošiljko po datumu 23. marec 2009, se bodo štele za prepozne. Filmski sklad bo po postopku odpiranja vlog iz nadaljnjega postopka izločil vse prepozne in nepopolne vloge ter vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba. Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahtevata besedilo in dokumentacija poziva ali ki ni izpolnjena v skladu z besedilom poziva. 6. Izbor programov v sofinanciranje Vse nepopolne in nepravočasne vloge ter vloge, ki jih ne bo vložil upravičeni predlagatelj, bodo zavržene in ne bodo predmet nadaljnjega ocenjevanja. Vloge, ki ne bodo zavržene, bo glede na vrstni red njihovega prispetja ocenjevala strokovno – programska komisija za področje akcij Filmskega sklada na podlagi Pravilnika o merilih in kriterijih za izbor projektov in programov Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 16/05), oziroma na podlagi naslednjih meril: – Predhodne reference nosilca programa – do 50 točk. – Ocena glede na pomen in potrebe strokovne usposobljenosti določenega profila avdiovizualnega sektorja v Republiki Sloveniji – do 50 točk. Maksimalno število dosegljivih točk je 100. Strokovno – programska komisija za področje akcij bo upravi Filmskega sklada predlagala v izbor tiste programe, ki bodo izpolnjevali vse pogoje in kriterije poziva in bodo v postopku ocenjevanja dosegli najmanj 60 točk. Strokovno – programska komisija bo upravi Filmskega sklada predlagala tudi delež sofinanciranja posameznih v izbor predlaganih programov, pri čemer bo upoštevala razpoložljiva sredstva Filmskega sklada. Filmski sklad bo z izbranimi predlagatelji sklenil pogodbo o sofinanciranju. Kolikor izbrani predlagatelj v roku 15 dni po prejemu poziva Filmskega sklada ne bo vrnil podpisane pogodbe, se bo štelo, da je umaknil zahtevo za sofinanciranje. Filmski sklad si pridržuje pravico preveriti navedbe in podatke predlagateljev, na podlagi katerih ti na javnem pozivu kandidirajo za proračunska sredstva. Filmski sklad si tudi pridržuje pravico ne dodeliti oziroma izplačati sredstev tistim predlagateljem, za katere se izkaže, da njihova vloga temelji na neresničnih podatkih. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009. Poziv se začne z dnem 22. avgust 2008 in traja do 23. februarja 2009, oziroma do porabe razpoložljivih sredstev. Datuma zasedanja strokovno – programske komisije sta: 6. oktober 2008, 6. marec 2009. 8. Dokumentacija javnega poziva obsega: 8.1. Besedilo javnega poziva. 8.2. Prijavni obrazec za zbiranje predlogov za sofinanciranje akcij za izobraževanje s področja filma za študijsko leto 2008–2009. 8.3. Izjavi številka 1 in 2. 8.4. Obrazci od številke 1 do številke 4. 8.5. Vzorec pogodbe za sofinanciranje akcij za izobraževanje s področja filma za študijsko leto 2008–2009. Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji v roku poziva dvignejo na sedežu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od te objave naprej, in sicer med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. ter 16. uro. Na podlagi pisne zahteve lahko Filmski sklad dokumentacijo poziva pošlje tudi po pošti; v tem primeru zaračuna stroške poštnine. Dokumentacija poziva se lahko natisne tudi s spletne stran Filmskega sklada http://www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi vsi ostali podatki, dokumenti in pravni akti, povezani z izvedbo javnega poziva (zakonski in podzakonski akti). 9. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Danica Baiee, tel. 01/234-32-00, elektronski naslov: danica@film-sklad.si 10. Vpogled v dokumentacijo poziva: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v dokumentacijo poziva na sedežu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38, Ljubljana, vsak dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro. Dokumentacija poziva je na voljo tudi na spletni strani Filmskega sklada, in sicer www.film-sklad.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti