Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

Št. 720/08 Ob-7073/08 , Stran 2961
Zaporedna št. 1 Parc. št. 471/1, travnik v izmeri 1177 m2, travnik v izmeri 2189 m2, pašnik v izmeri 854 m2, pašnik v izmeri 2517 m2, neplodno v izmeri 894 m2, vpisana pri vl. št. 667, k.o. Prekopa. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 457.860,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zemljišče je obremenjeno s služnostno pravico vožnje in pešpoti v korist Občine Vransko. Zaporedna št. 2 Parc. št. 157/6, travnik v izmeri 349 m2, vpisana pri vl. št. 246, k.o. Primož pri Ljubnem. Zemljišče se po planu nahaja v območju opredeljenem kot poselitveno območje (stavbišče) – območje stanovanj, izklicna cena zemljišča znaša 10.470,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Kupec nosi strošek že narejene parcelacije zemljišča v višini 145,90 EUR (v strošek je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 3 Parc. št. 925/4, travnik v izmeri 146 m2, vpisana pri vl. št. 27, k.o. Savina. Zemljišče se po planu nahaja v območju, ki je opredeljeno kot poselitveno območje – območje proizvodnih dejavnosti, izklicna cena zemljišča znaša 8.760,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 4 Parc. št. 1106/15, travnik v izmeri 1440 m2, vpisana pri vl. št. 93, k.o. Godovič. Zemljišče je po planu opredeljeno kot gradbena parcela, izklicna cena zemljišča znaša 70.209,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 5 Parc. št. 246/186, njiva v izmeri 91 m2, vpisana pri vl. št. 1725, k.o. Polzela. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče znotraj območja urejanja po odloku o LN Poligon – poslovna cona Ločica, izklicna cena zemljišča znaša 7.644,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 6 Parc. št. 262/1, travnik v izmeri 3645 m2, vpisana pri vl. št. 496, k.o. Brezina. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 174.960,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 7 Parc. št. 967/5, pašnik v izmeri 317 m2, vpisana pri vl. št. 220, k.o. Škale. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče znotraj pridobivalnega prostora, izklicna cena zemljišča znaša 11.412,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 8 Parc. št. 659/2, travnik v izmeri 7467 m2, parc. št. 672/2, travnik v izmeri 7 m2, parc. št. 673/2, njiva v izmeri 292 m2, vse vpisane pri vl. št. 541, k.o. Ojstriška vas, parc. št. 657/5, travnik v izmeri 2059 m2, parc. št. 657/7, travnik v izmeri 2061 m2, parc. št. 657/8, travnik v izmeri 175 m2, parc. št. 679/2, travnik v izmeri 143 m2, parc. št. 680/2, njiva v izmeri 112 m2, parc. št. 684/4, travnik v izmeri 168 m2, vse vpisane pri vl. št. 604, k.o. Ojstriška vas. Zemljišča so po planu opredeljena kot stavbna zemljišča, izklicna cena zemljišč znaša 599.232,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zemljišča se prodajajo v kompletu. Zaporedna št. 9 Parc. št. 688/2, njiva v izmeri 114 m2, vpisana pri vl. št. 999, k.o. Ojstriška vas, do 118596/275100. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 2.352,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 10 Parc. št. 688/3, njiva v izmeri 151 m2, vpisana pri vl. št. 999, k.o. Ojstriška vas, do 118596/275100. Zemljišče je po planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 3.120,00 EUR (v izklicno ceno je vključen 20% DDV). Zaporedna št. 11 Parc. št. 557, njiva v izmeri 1210 m2 in travnik v izmeri 1092 m2, vpisana pri vl. št. 528, k.o. Batuje. Zemljišče je po namenski rabi opredeljeno kot stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 87.811,20 EUR (v izklicno ceno je v vključen 20% DDV). Zaporedna št. 12 Parc. št. 3509/1, njiva v izmeri 1884 m2, vpisana pri vl. št. 2109, k.o. Vipavski Križ, do deleža 2/3, zemljišče se po planu nahaja v okviru poselitvenega območja naselja Ajdovščina, izklicna cena zemljišča znaša 64.809,60 EUR (v izklicno ceno je v vključen 20% DDV). Zaporedna št. 13 Parc. št. 3509/2, njiva v izmeri 966 m2, vpisana pri vl. št. 2109, k.o. Vipavski Križ, do deleža 2/3, zemljišče se po planu nahaja v okviru poselitvenega območja naselja Ajdovščina, izklicna cena zemljišča znaša 33.230,40 EUR (v izklicno ceno je v vključen 20% DDV). Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in potrdilo o plačilu varščine, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni in potrdilo o plačilu varščine. Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 12. 9. 2008, do 12.ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _ – Ne odpiraj.« Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 77-09/2008 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani občine bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani občine oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani občine, v primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani solastnikov pa bo vplačani znesek varščine brezobrestno vrnjen v petih dneh po sprejemu ponudbe s strani solastnikov oziroma v petih dneh po poteku roka za sprejem ponudbe s strani solastnikov. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. V skladu z Uredbo o določitvi objektov in okolišev, ki so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03), bo moral izbrani ponudnik pod zap. št. 12, 13 pridobiti tudi soglasje pristojne organizacijske enote Ministrstva za obrambo, ker je zemljišče v katastrski občini, ki so navedene v uredbi. Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo kupnine v zgoraj navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe, Sklad zadrži njegovo varščino. V primeru, da kupec ne plača celotne kupnine v 8 dneh od notarske overitve podpisa prodajalca na pogodbi, pa velja, da je pogodba razvezana na podlagi samega zakona, Sklad pa zadrži njegovo varščino. Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo in druge morebitne stroške plača kupec. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana celotna varščina, se ne bodo upoštevale. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. V skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičninah pod zap. št. 8 občina uveljavlja predkupno pravico. V skladu z 88. členom Zakona o urejanju prostora bo prodajalec po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo nepremičnin občini, na območju katere ležijo predmetne nepremičnine, po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. Občina se mora o ponudbi izjaviti najpozneje v petnajstih dneh, sicer se šteje, da nepremičnin ne bo kupila. Če občina v petnajstih dneh sprejme ponudbo, bo Sklad z njo sklenil prodajno pogodbo. Če občina ponudbe ne bo sprejela, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb. V skladu s 66. členom Stvarnopravnega zakonika lahko solastniki na nepremičnini pod zap. št. 9, 10, 12, 13 uveljavljajo predkupno pravico v sorazmerju s svojim idealnim deležem, prav tako pa v skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičnini uveljavlja predkupno pravico občina, na območju katere leži predmetna nepremičnina. Prodajalec bo po izvršenem komisijskem odpiranju ponudb podal pisno ponudbo za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa solastniku oziroma solastnikom in občini na območju katere ležijo predmetne nepremičnine. O ponudbi se mora solastnik oziroma solastniki in občina izjaviti najpozneje v petnajstih dneh od prejema ponudbe, sicer se šteje, da nepremičnin ne bodo kupili. V primeru, da bo tako občina kot tudi solastnik oziroma solastniki v petnajstih dneh sprejeli ponudbo Sklada za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo z občino. V primeru, da občina ponudbe Sklada za prodajo solastniškega dela nepremičnine po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa ne bo sprejela, ponudbo pa bo sprejel solastnik oziroma solastniki, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo solastnikom oziroma solastniki. Sklad bo sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb samo v primeru, da tako solastnik oziroma solastniki kot tudi občina ne bodo sprejeli ponudbe Sklada po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 18. 9. 2008 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/434-11-00).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti