Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

Ob-7081/08 , Stran 2965
1. Naročnik: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana; tel. +386/1/300-88-11, faks +386/1/431-83-32; kontaktni osebi: Breda Klemenčič, e-pošta: breda.klemencic@ns-piz.si, Romana Celarec, e-pošta: romana.celarec@ns-piz.si. 2. Kraj izvajanja del: Murska Sobota, ob Ulici Staneta Rozmana. 3. Dela, ki jih je treba izvesti: naročnik je investitor gradnje objekta enote doma starejših in objekta z 21 oskrbovanimi stanovanji. Podrobne specifikacije del so navedene v Tehničnem popisu del, ki je kot Priloga sestavni del razpisne dokumentacije. Trajanje izvajanja del: 13 mesecev. 4. Naslov, kjer je mogoče dvigniti razpisno dokumentacijo: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana (VI. nadstropje), vsak delovni dan med 9. in 14. uro. Na zahtevo zainteresiranih ponudnikov se lahko razpisna dokumentacija pošlje tudi po pošti. Odkupna cena za izvod razpisne dokumentacije znaša 250 EUR, ki jih je pred dvigom dokumentacije potrebno nakazati na TRR naročnika, odprt pri Abanki Vipa d.d., št. 05100-8010457659. Vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik. 5. Datum, do katerega je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do vključno 3. 10. 2008 do 14. ure. 6. Rok za prejem ponudb: 6. 10. 2008 do 9. ure. 7. Datum in kraj odpiranja ponudb: 6. 10. 2008 ob 12. uri, na sedežu naročnika, Mala ulica 5, Ljubljana. Odpiranje je javno. 8. Sposobnost za izvedbo naročila Sposobnost za izvedbo naročila bo priznana vsem ponudnikom, ki bodo izpolnjevali splošne pogoje iz razpisne dokumentacije (pogoje po ZJN-2) in naslednje pogoje: – ponudnik je v zadnjih treh letih izvedel gradnjo treh stavb skupni vrednosti nad 9.000.000 EUR z DDV dokazilo: obrazec št. 5 (seznam referenc); – ponudnik zagotavlja garancijski rok za vsa izvedena dela v trajanju 5 let, za posamezna dela pa v skladu s pogodbo dokazilo: izjava ponudnika; – rok za zaključek del je 13 mesecev od uvedbe v delo, ponudnik pa ga je sposoben izpolniti dokazilo: izjava ter terminski plan. 9. Finančna zavarovanja, ki jih je ponudnik dolžan zagotoviti in predložiti za veljavnost ponudbe Ponudnik je dolžan za zavarovanje svojih obveznosti predložiti naročniku naslednje bančne garancije ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice: – Garancija za resnost ponudbe: Ponudnik je dolžan predložiti bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 300.000 EUR skupaj s ponudbo, sicer šteje ponudba za nepravilno. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom oziroma ne izpolni drugih obveznosti potrebnih za sklenitev pogodbe, naročnik unovči garancijo, razen, če so razlogi za nesklenitev na strani naročnika. Garancija za resnost ponudbe mora veljati še najmanj 100 dni šteto od dneva (roka) za predložitev ponudbe. – Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: Izbrani ponudnik je dolžan v 10 dneh po podpisu pogodbe naročniku predložiti bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV. Garancija mora veljati vsaj še 30 dni po poteku roka za dokončanje pogodbenih del oziroma izročitve in prevzema del z možnostjo podaljšanja. – Garancija za odpravo napak v garancijskem roku: Ponudnik bo ob izročitvi in prevzemu del izročil naročniku bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer v višini 5% od končne pogodbene vrednosti z DDV. Čas trajanja garancije mora biti še najmanj 5 let po prevzemu del. Kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije 10. Plačilni pogoji: plačilo v roku 60 dni od prejema mesečne situacije oziroma končnega obračuna. 11. Merilo za ocenjevanje ponudb: cena za razpisana dela v celoti.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti