Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

Ob-7061/08 , Stran 2981
I. Predmet prodaje: poslovni prostor št. L-D s skladiščem v pritličju in I. kleti v izmeri 91,14 m2 ter parkirno mesto v prvi kleti v izmeri 12,50 m2 poslovno stanovanjske stavbe na Kotnikovi 20 v Ljubljani. Izklicna cena znaša 156.104,00 EUR. II. Pogoji prodaje: 1. Pisno ponudbo lahko pošljejo vse pravne in fizične osebe, ki morajo ponudbi priložiti: – pravne osebe: izpisek iz sodnega registra in pooblastilo za zastopanje, – fizične osebe: potrdilo o državljanstvu RS, – kupec mora predložiti ustrezno javno listino pristojnega organa, s katero se dokazuje ali potrjuje, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz prvega, drugega, in tretjega odstavka 153. člena ZPPSL. 2. Pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo v zapečateni ovojnici s priporočeno pošiljko v 15. dneh po objavi prodaje na naslov: Art & Craft d.o.o. – v stečaju, Kotnikova 20, Ljubljana z oznako – za javni razpis. Narok za javno odpiranje ponudb bo dne 24. 9. 2008, ob 11.30, v razpravni dvorani št. 1 na Okrožnem sodišču v Ljubljani, Miklošičeva 7, Ljubljana. 3. Prednost pri nakupu bo imel ponudnik, ki bo ponudil višjo ceno in vplačal varščino v višini 10% ponujene cene na poslovni račun dolžnika pri Abanki Vipa d.d. št. SI56 0510 0801 2552 180 in v roku iz 2. točke predložil prodajalcu dokaz o plačilu varščine. Pri dveh ali več enakih ponudbah bo imel prednost kupec, ki bo na naroku ponudil višjo ceno. Vplačana varščina se uspelemu ponudniku všteje v kupnino in se ne obrestuje. Ponudnikom, ki niso uspeli, se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni od naroka za javno odpiranje ponudb. 4. Uspeli ponudnik mora skleniti kupno pogodbo v 15. dneh po prejemu obvestila o izboru in plačati celotno kupnino ob podpisu pogodbe. Če uspeli ponudnik pogodbe ne sklene v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od nakupa in bo prodaja razveljavljena, plačano varščino pa bo obdržal prodajalec. 5. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v 5. dneh po končanem zbiranju ponudb. 6. Davek in druge stroške prenosa lastništva plača kupec. 7. Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno tako glede stvarnih kot pravnih napak. 8. Kupljeno nepremičnino kupec prevzame v last in posest po plačilu celotne kupnine. 9. Informacije so na voljo pri stečajni upraviteljici, tel. 01/430-08-18.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti