Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

3718. Sklep o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Straža, stran 11948.

Na podlagi 46. člena, prvega in drugega odstavka 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,št. 33/07) ter 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je župan Občine Straža dne 22. 8. 2008 sprejel
S K L E P
o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Straža
1. člen
(Ocena stanja)
(1) S tem sklepom se zaradi uveljavitve Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) (v nadaljevanju: ZPNačrt) ugotovi stanje in določi način nadaljnje priprave strategije prostorskega razvoja (v nadaljevanju: SPRO) in prostorskega reda MO Novo mesto (v nadaljevanju: PRO), katere del je bila v začetku priprave teh prostorskih aktov novo nastala Občina Straža.
(2) Na dan uveljavitve ZPNačrt-a sta se na podlagi določil ZUreP-1 in programa priprave strategije prostorskega razvoja MO Novo mesto (Uradni list RS, št. 11/05) ter programa priprave prostorskega reda MO Novo mesto (Uradni list RS, št. 76/06) pripravljala SPRO in PRO. Predloga SPRO in PRO na dan uveljavitve ZPNačrt še nista bila javno razgrnjena.
(3) Pri oceni stanja so upoštevana pojasnila in priporočila Ministrstva za okolje in prostor št. 0071-44-2006 z dne 10. 4. 2007, 35001-5/2008/1 z dne 10. 1. 2008, 35001-271/2008MP z dne 11. 7. 2008.
2. člen
(Priprava OPN)
Na podlagi določil prvega odstavka 98. člena ZPNačrt se postopek priprave SPRO nadaljuje in konča kot občinski prostorski načrt po določilih ZPNačrt.
3. člen
(Faze priprave OPN)
(1) Do uveljavitve ZPNačrt-a so bile v postopku priprave SPRO in PRO izvedene naslednje faze dela:
– prva prostorska konferenca,
– sprejeta in objavljena programa priprave za SPRO in PRO,
– javni poziv pravnim in fizičnim osebam za vložitev pobud in predlogov,
– obvestilo sosednjim občinam,
– pridobitev odločbe Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-157/2005-IL z dne 23. 2. 2006, na podlagi katere je potrebno izvesti celovito presojo vplivov SPRO in PRO na okolje (v nadaljevanju: CPVO),
– pridobitev odločbe Ministrstva za okolje in prostor 35409-137/2008 z dne 15. 5. 2008, na podlagi katere je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO). Sestavni del postopka je izvedba postopka sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja,
– izdelava osnutka SPRO in strokovnih podlag,
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora,
– izdelava okoljskega poročila,
– izdelava variantnih rešitev.
(2) Od uveljavitve tega sklepa se priprava OPN nadaljuje v naslednjih fazah:
– usklajevanje pridobljenih smernic,
– priprava dopolnjenega osnutka OPN,
– obvestilo javnosti o javni razgrnitvi,
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila,
– javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN,
– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek OPN,
– priprava predloga OPN,
– pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora,
– odobritev predloga OPN s sklepom ministra, pristojnega za urejanje prostora,
– kolikor minister predloga OPN ne potrdi, se zaprosi Vlado RS, da potrdi predlog OPN,
– sprejem OPN na Občinskem svetu Občine Straža in objava v Uradnem listu RS.
(3) Postopek priprave CPVO, ki je v zaključni fazi izdelave okoljskega poročila in pred pridobitvijo potrdila Ministrstva za okolje in prostor o ustreznosti okoljskega poročila, se bo nadaljeval po določilih ZPNačrt-a.
4. člen
(Vsebina in območje OPN)
(1) OPN se bo izdelal kot enovit prostorski akt s strateškim in izvedbenim delom, ki bo nadomestil vsebine prostorskih sestavin planskih aktov občine ter prostorskih ureditvenih pogojev. Vseboval bo strateški in izvedbeni del. Izdelan v digitalni in analogni obliki. Sestavni del OPN bo urbanistični načrt za naselje Straža (v nadaljevanju: UN).
(2) Sestavni del OPN bo tudi okoljsko poročilo.
5. člen
(Način pridobitve strokovnih podlag in rešitev)
(1) Pri pripravi OPN se upoštevajo strokovne podlage, izdelane v postopku priprave SPRO in PRO za Mestno občino Novo mesto, katere del je bila sedanja samostojna Občina Straža. Pri izdelavi strokovnih podlag so bile upoštevane smernice in strokovne podlage nosilcev urejanja prostora, pridobljene v postopku priprave SPRO in PRO ter razvojne pobude pravnih in fizičnih oseb. Občina Straža bo izdelane strokovne podlage uskladila z določili novega ZPNačrt in jih po potrebi dopolnila.
(2) Kot strokovne podlage za pripravo UN se upoštevajo strokovne podlage za urbanistično zasnovo naselja Straža, izdelane v postopku priprave SPRO MONM.
(3) V variantah so obdelane strokovne rešitve za trase povezovalnih in zbirnih cest na območju Občine Straža.
6. člen
(Roki za pripravo)
Izvajanje faz priprave OPN bo potekalo v naslednjih rokih:
+----------------------------------+---------------------------+
|Faze priprave OPN:        |Roki:           |
+----------------------------------+---------------------------+
|1. sprejem sklepa o pripravi OPN |Avgust 2008        |
+----------------------------------+---------------------------+
|2. usklajevanje pridobljenih   |30 dni po uveljavitvi   |
|smernic              |sklepa o pripravi OPN   |
+----------------------------------+---------------------------+
|3. priprava dopolnjenega osnutka |90 dni po uskladitvi    |
|OPN                |smernic          |
+----------------------------------+---------------------------+
|4. javna naznanitev razgrnitve in |7 dni po pripravi     |
|obravnave             |dopolnjenega osnutka OPN  |
+----------------------------------+---------------------------+
|5. javna razgrnitev in javna   |najmanj 30 dni       |
|obravnava dopolnjenega osnutka OPN|              |
|ter okoljskega poročila, prva   |              |
|obravnava na občinskem svetu   |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|6. priprava stališč do pripomb in |30 od javne razgrnitve   |
|predlogov javnosti na dopolnjen  |              |
|osnutek OPN            |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|7. potrditev stališč do pripomb in|15 dni           |
|seznanitev javnosti        |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|8. priprava predloga OPN na    |30 dni od potrditve    |
|podlagi stališč          |stališč          |
+----------------------------------+---------------------------+
|9. vloga ministrstvu za okolje in |10 dni           |
|prostor za pridobitev mnenj    |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|10. Ministrstvo za okolje in   |30 dni           |
|prostor pridobi mnenja nosilcev  |              |
|urejanja prostora         |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|11. Sklep o potrditvi       |30 dni           |
|sprejemljivosti vplivov izvedbe  |              |
|OPN na okolje           |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|12. Sklep MOP o potrditvi     |15 dni           |
|usklajenega predloga OPN     |              |
+----------------------------------+---------------------------+
|13. Sprejem OPN na občinskem svetu|30 dni           |
|in objava             |              |
+----------------------------------+---------------------------+
7. člen
(Nosilci urejanja prostora)
(1) Ker se s tem sklepom določa priprava OPN kot nadaljevanje predhodnega postopka priprave SPRO in PRO, se že podane smernice nosilcev urejanja prostora ne pridobivajo ponovno. Nosilci urejanja prostora, ki so bili v postopku priprave SPR in PRO pozvani za pripravo smernic za načrtovanje v postopku priprave SPRO in PRO, bodo pozvani k usklajevanju smernic iz 49. člena ZPNačrt (kolikor bo potrebno) in k pripravi mnenja na prostorsko ureditev iz 51. člena ZPNačrt. V primeru, da kateri od nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne bo posredoval mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša.
(2) V skladu s tretjim in četrtim odstavkom 51. člena ZPNačrt se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi do sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na okolje z vidika svoje pristojnosti, na tej podlagi pa ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN Straža.
(3) Zaradi prenehanja pristojnosti na podlagi Zakona o zdravstveni inšpekciji (Uradni list RS, št. 59/06) k izdaji mnenja ne bo pozvano Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto.
(4) Zaradi spremembe pristojnosti na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 105/06) pa bo za mnenje namesto Ministrstva za obrambo, Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pozvano Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
8. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN)
Finančna sredstva za dokončanje priprave OPN Straža zagotavlja Občina Straža v proračunu Občine Straža.
9. člen
(Veljavnost in objava sklepa)
Sklep o pričetku priprave OPN Straža se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Straža in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam.
Št. 350-2/2008
Straža, dne 22. avgusta 2008
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti