Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

Št. 430-0069/2008 Ob-7074/08 , Stran 2967
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje dodatne oziroma razširjene dejavnosti, ki jih izvaja glasbena šola. Z razpisom želimo omogočiti kreativno in kvalitetno preživljanje časa v okviru šole. V okviru tega razpisa so razpisane teme: – udeležba učencev in mentorjev na predmetnih tekmovanjih iz znanja po učnem načrtu in predmetniku glasbene šole, – udeležba učencev in mentorjev na tekmovanjih ter organizacija tekmovanj, – regionalna in državna mednarodna tekmovanja in srečanja, – revije glasbenih šol, – organizacija koncertov, – sodelovanje z drugimi šolami. 2. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Osnovni pogoji, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu: – Glasbena šola, katere ustanoviteljica je v skladu z Odlokom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestna občina Murska Sobota. 3. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu: – vsebina vloge je v skladu s razpisanimi temami v predmetu razpisa, – dopolnilne dejavnosti morajo biti izvedene do konca leta 2008, – vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v Mestni občini Murska Sobota. 4. Merila za izbor vlog – ustreznost vsebine, – ustreznost finančne konstrukcije. 5. Okvirna višina sredstev: orientacijska vrednost razpisa za dodatno oziroma razširjeno dejavnost za predšolske in osnovno šolske otroke znaša do 4.900,00 EUR. 6. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2008 morajo biti porabljena do 25. 12. 2008. 7. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo popolne vloge oddati na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota do vključno 12. 9. 2008 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Na prednji levi strani ovitka mora biti zapisano: »Ne odpiraj – vloga: Javni razpis za sofinanciranje dodatne oziroma razširjene dejavnosti za predšolske in osnovnošolske otroke Glasbene šole v Mestni občini Murska Sobota za leto 2008. 8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog je zaprto za javnost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, dne 15. 9. 2008. V primeru nepopolnih izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelja pisno pozvala, da jih dopolni. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema pošte. 9. Odločanje in obveščanje o izidu razpisa: Vsi vlagatelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Zavržene in zavrnjene bodo vse vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije, – vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev, – vloge, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije, – vloge, ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezna. Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev v roku osem dni od prejema sklepa. Pritožba se vloži na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska sobota. Vloži se pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki je sklep izdal. Če se pošlje po pošti priporočeno, se na dan oddaje na pošto ne šteje za dan izročitve naslovniku. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. Prepozno vložena pritožba se zavrže. 10. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota (www.murska-sobota.si) in v vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, vsak delovni dan. 11. Dodatne informacije: dodatne informacije vlagatelji dobijo po tel. vsak dan od 8. do 12. ure oziroma po e-pošti, in sicer pri Darji Kadiš, tel. 02/525-16.65, e-pošta: darja.kadis@murska-sobota.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti