Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

3690. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, stran 11885.

Na podlagi četrtega odstavka 112. člena in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
1. člen
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 123/04, 142/04 – popr., 68/05, 77/06 in 71/07) se v 1. členu besedilo »neposredno v površinske vode ali posredno s ponikanjem v podzemne vode« nadomesti z besedilom »neposrednega odvajanja odpadnih vod v površinske vode ali odvajanja v podzemne vode brez precejanja skozi neomočene sedimente ali kamnine, ki so pod površjem tal, in posrednega odvajanja odpadnih voda na površje tal ali s ponikanjem v tla, od koder pronicajo skozi neomočene sedimente ali kamnine v podzemne vode«.
2. člen
V 4. členu se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. odpadna voda je voda, ki se po uporabi ali kot posledica padavin onesnažena odvaja v javno kanalizacijo ali v vode. Odpadna voda je lahko komunalna odpadna voda, industrijska odpadna voda ali padavinska odpadna voda;«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. industrijska odpadna voda je voda, ki nastaja predvsem pri uporabi v industriji, obrtni ali obrti podobni ali drugi gospodarski dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni odpadni vodi. Industrijska odpadna voda je tudi voda, ki nastaja pri uporabi v kmetijski dejavnosti, ter zmes industrijske odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo ali z obema, če se pomešane vode po skupnem iztoku odvajajo v javno kanalizacijo ali v vode. Industrijska odpadna voda so tudi hladilne vode in tekočine, ki se zbirajo in odtekajo iz obratov ali naprav za predelavo, skladiščenje ali odlaganje odpadkov;«.
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
»7. padavinska odpadna voda je voda, ki kot posledica meteorskih padavin odteka onesnažena iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin v vode ali se odvaja v javno kanalizacijo;«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode; priključki stavb na javno kanalizacijo, greznice in male čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, niso objekti javne kanalizacije;«.
Na koncu 13. točke se pika nadomesti s podpičjem in za 13. točko dodajo nove 14., 15. in 16. točka, ki se glasijo:
»14. greznica je greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;
15. nepretočna greznica je nepretočna greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav;
16. obstoječa greznica je greznica v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.«.
3. člen
V drugem odstavku 5. člena se na koncu prve alinee vejica nadomesti s podpičjem in doda besedilo, ki se glasi:
»za odvajanje v javno kanalizacijo se šteje tudi odvajanje komunalne odpadne vode v nepretočno greznico, iz katere se celotna količina komunalne odpadne vode z uporabo storitev javne službe odvaža na ustrezno komunalno čistilno napravo,«.
Druga in tretja alinea se spremenita tako, da se glasita:
»– iz obstoječih greznic na območju občine, kjer mora v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, za lastnike obstoječih greznic kot storitev javne službe izvajati prevzem blata, in
– iz malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine, kjer mora v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, za lastnike malih komunalnih čistilnih naprav kot storitev javne službe izvajati prevzem blata.«.
4. člen
V tretjem odstavku 9. člena se v točkah a) in c) črta beseda »pretočno«.
V četrtem in petem odstavku se črta besedilo »skozi pretočno greznico ali malo komunalno čistilno napravo«.
V osmem odstavku se črta beseda »pretočno«.
5. člen
V drugem odstavku 14. člena se številka »31« nadomesti s številko »30«.
6. člen
Za 14. členom se dodajo novi 14.a, 14.b in 14.c člen, ki se glasijo:
»14.a člen
(1) Zavezanec za komunalno odpadno vodo lahko v napovedi uveljavlja tudi oprostitev plačila okoljske dajatve, če v roku za oddajo napovedi agenciji posreduje dokazila o namenskem financiranju z okoljsko dajatvijo.
(2) Za namensko financiranje iz prejšnjega odstavka se šteje, če je zavezanec nakazoval mesečne akontacije plačil okoljske dajatve za leto, ki izhaja iz napovedi, na podračun javnofinančnih prihodkov proračuna občin, na območju katerih je izvajal javno službo, sredstva okoljske dajatve pa so se v proračunu občine izkazovala kot namenski prejemki in porabljala kot namenski izdatki, skladno s predpisi o javnih financah, gre pa za:
a) izvedbo del v letu, ki izhaja iz napovedi, na investicijah v javno kanalizacijo, s katerimi se rešuje odvod oziroma čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, če so te investicije predmet operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in je lastnik objekta občina, in sicer za dela, nastala na investiciji od pridobitve predpisanega upravnega akta, ki dovoljuje poseg v prostor, do tehničnega prevzema objekta;
b) odplačevanje glavnice posojila v letu, ki izhaja iz napovedi, najetega za izvedbo del za zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, če je bila izvedba teh del že financirana s sredstvi okoljske dajatve in so dela zaključena, lastnik objekta pa je občina.
(3) Agencija v postopku odmere okoljske dajatve pregleda tudi dokazila o namenskem financiranju z okoljsko dajatvijo in ugotovi namensko ali nenamensko financiranje.
(4) Če agencija ugotovi namensko financiranje z okoljsko dajatvijo, se to upošteva pri odmeri okoljske dajatve tako, da se zavezancu v odločbi o odmeri okoljske dajatve v tem ugotovljenem delu zmanjša plačilo okoljske dajatve.
(5) Če agencija ugotovi nenamensko financiranje, mora zavezanec sredstva plačati v 60 dneh po dokončnosti odločbe o odmeri okoljske dajatve na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za finance.
14.b člen
(1) Zavezancu za komunalno odpadno vodo se v odločbi o odmeri okoljske dajatve zmanjša plačilo okoljske dajatve tudi, če v napovedi uveljavlja zmanjšanje plačila okoljske dajatve za leto, ki izhaja iz napovedi, za znesek sredstev okoljske dajatve, ki jih je nakazoval v proračun občine, na območju katere je izvajal javno službo, čeprav ta sredstva niso bila namensko porabljena v letu, ki izhaja iz napovedi, če jih je občina v skladu s predpisi s področja javnih financ izkazovala na posebnem plačilnem podračunu z namenom, da se ta sredstva v proračunu občine porabijo najkasneje v treh letih od dneva dokončnosti odločbe o odmeri okoljske dajatve v skladu s 56. do 60. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) v proračunskem skladu ali kot namenski prejemki in izdatki v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah in odlokom o proračunu občine.
(2) Neporabljena sredstva iz prejšnjega odstavka se lahko porabijo za izvedbo del v letih, v katera se prenašajo sredstva, na investicijah v javno kanalizacijo, s katerimi se rešuje odvod oziroma čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, če so te investicije predmet operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in je lastnik objekta občina, in sicer za dela, nastala na investiciji od pridobitve predpisanega upravnega akta, ki dovoljuje poseg v prostor, do tehničnega prevzema objekta.
(3) Sredstva okoljske dajatve, za katera agencija ugotovi, da niso bila namensko porabljena pod pogoji in za investicije iz prvega in drugega odstavka tega člena, se morajo plačati v 60 dneh po prejetju obvestila o plačilu, ki ga izda agencija na podlagi odločbe o odmeri okoljske dajatve, na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za finance.
14.c člen
V primeru, da sta znesek, namensko porabljen pod pogoji in za investicije iz 14.a člena te uredbe, in preneseni znesek sredstev na podlagi prejšnjega člena nižja od skupnega letnega zneska akontacij, je treba razliko do skupnega letnega zneska akontacij plačati v 60 dneh po dokončnosti odločbe o odmeri okoljske dajatve na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za finance.«.
7. člen
V 16. členu se za petim odstavkom doda novi šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena zavezanec ni dolžan plačevati okoljske dajatve med letom v obliki mesečnih akontacij, če znesek mesečne akontacije ne presega 20 eurov. Znesek plačila okoljske dajatve za leto, ki izhaja iz napovedi, se določi z odločbo iz prvega odstavka 14. člena te uredbe.«.
8. člen
V prvem odstavku 17. člena se za prvim stavkom doda stavek, ki se glasi:
»Agencija določi višino mesečne akontacije za okoljsko dajatev za komunalno odpadno vodo za vsako občino in zavezanca za komunalno odpadno vodo posebej.«.
9. člen
V prvem odstavku 18. člena se črta besedilo »ali zavezanec za komunalno odpadno vodo«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če pri zavezancu za komunalno odpadno vodo osnova za izračun mesečnih akontacij okoljske dajatve tekočega leta na podlagi prejšnjega člena odstopa za več kot 10% od izračuna osnov za tekoče leto ob upoštevanju 9. in 10. člena te uredbe, lahko zavezanec pri agenciji vloži zahtevo za spremembo višine mesečne akontacije«.
10. člen
V 37.a členu se v prvem odstavku besedilo »leta 2006 do 2010« nadomesti z besedilom »leto 2006«.
11. člen
V tabeli 1 iz priloge 1 se v četrti vrstici v četrtem stolpcu besedilo »mg/l« nadomesti z besedilom »µg/l«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ne glede na določbo drugega odstavka 14. člena uredbe agencija okoljsko dajatev za komunalno odpadno vodo za leto 2007 odmeri najpozneje do 15. decembra 2008.
13. člen
Ne glede na določbo 14.a člena uredbe se oprostitev za leto 2007 uveljavlja na naslednji način:
1. Zahteva za oprostitev plačila okoljske dajatve za leto 2007, ki je bila vložena v skladu s petim odstavkom 12. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 71/07), se šteje za prijavo investicij, ki jih je zavezanec nameraval financirati z okoljsko dajatvijo za leto 2007.
2. Za nameravano financiranje iz prejšnje točke se šteje izvedba del in odplačilo glavnice posojila ob smiselni uporabi določb 37. člena uredbe.
3. O prijavi iz prve točke tega člena se odloča v postopku odmere okoljske dajatve za leto 2007, pri čemer se v odločbi iz 14. člena uredbe ugotovi namenskost oziroma nenamenskost financiranja iz prejšnje točke in upošteva pri odmeri okoljske dajatve.
4. Agencija v postopku odmere okoljske dajatve preizkusi prijavo zavezanca iz prve točke tega člena in ugotovi dejansko izvedbo nameravanega financiranja tako, da se preveri tudi izpolnjevanje pogojev iz točk a), c) in d) tretjega odstavka 36. člena uredbe ter prvega in drugega odstavka 12. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 71/07).
5. Za namensko financiranje za leto 2007 se šteje poraba sredstev, ki je bila skladna z drugo in četrto točko tega člena.
6. Če se v postopku iz tretje in četrte točke tega člena ugotovi namensko financiranje, se to upošteva pri odmeri okoljske dajatve tako, da se zavezancu v tem ugotovljenem delu zmanjša plačilo okoljske dajatve.
7. Če se v postopku iz tretje in četrte točke tega člena ugotovi nenamensko financiranje ali če zavezanec ni oddal prijave iz prvega odstavka tega člena oziroma jo je oddal prepozno, mora zavezanec sredstva plačati v 60 dneh po dokončnosti odločbe o odmeri okoljske dajatve za leto 2007 na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za finance.
8. Določbe 14.b člena uredbe se smiselno uporabljajo tudi za leto 2007, razen v primeru, če zavezanec ni oddal prijave iz prve točke tega člena oziroma jo je oddal prepozno.
9. V primeru, da sta znesek, namensko porabljen pod pogoji in za investicije iz 1. do 7. točke tega člena, in preneseni znesek sredstev na podlagi 8. točke tega člena nižja od skupnega letnega zneska akontacij za leto 2007, se mora razlika do skupnega letnega zneska akontacij plačati v 60 dneh po dokončnosti odločbe o odmeri okoljske dajatve za leto 2007 na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za finance.
14. člen
Ne glede na določbe 14.a člena uredbe se oprostitev za leto 2008 uveljavlja na naslednji način:
1. Zavezanec za komunalno odpadno vodo lahko v napovedi za leto 2008 uveljavlja tudi oprostitev plačila okoljske dajatve za leto 2008, če v roku za oddajo napovedi agenciji posreduje dokazila o namenskem financiranju z okoljsko dajatvijo.
2. Kot namensko financiranje z okoljsko dajatvijo za leto 2008 se šteje:
a) izvedba del v letu 2008 na investicijah v javno kanalizacijo, s katerimi se rešuje odvajanje oziroma čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, če so te investicije predmet operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in je lastnik objekta občina, in sicer za dela, nastala na investiciji od pridobitve predpisanega upravnega akta, ki dovoljuje poseg v prostor, do tehničnega prevzema objekta;
b) odplačevanje glavnice posojila v letu 2008, ki je bilo najeto za izvedbo del za zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, če je bila izvedba teh del že financirana s sredstvi okoljske dajatve in so dela zaključena, lastnik objekta pa je občina.
3. Agencija v postopku odmere okoljske dajatve vpogleda tudi v dokazila o namenskem financiranju z okoljsko dajatvijo za leto 2008 in ugotovi namensko ali nenamensko financiranje z okoljsko dajatvijo ter pri tem upošteva izpolnjevanje pogojev iz prvega in drugega odstavka 12. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 71/07).
4. Če se v postopku iz prejšnje točke ugotovi namensko financiranje z okoljsko dajatvijo, se to upošteva pri odmeri okoljske dajatve tako, da se zavezancu v odločbi o odmeri okoljske dajatve za leto 2008 v tem ugotovljenem delu zmanjša plačilo okoljske dajatve.
5. Če se v postopku iz 3. točke tega člena ugotovi nenamensko financiranje, mora zavezanec sredstva plačati v 60 dneh po dokončnosti odločbe o odmeri okoljske dajatve za leto 2008 na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za finance.
6. Določbe 14.b člena uredbe se smiselno uporabljajo tudi za leto 2008.
7. V primeru, da sta znesek, namensko porabljen pod pogoji in za investicije iz 1. do 5. točke tega člena, in preneseni znesek sredstev na podlagi 6. točke tega člena nižja od skupnega letnega zneska akontacij za leto 2008, se mora razlika do skupnega letnega zneska akontacij plačati v 60 dneh po dokončnosti odločbe o odmeri okoljske dajatve za leto 2008 na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za finance.
8. Postopki za uveljavitev oprostitve plačila za okoljske dajatve za leto 2008, začeti z vlogo zavezanca na podlagi drugega odstavka 37. člena v povezavi z 37.a členom Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št 123/04, 142/04 – popr., 68/05, 77/06 in 71/07), se ustavijo.
15. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-58/2008/10
Ljubljana, dne 21. avgusta 2008
EVA 2008-2511-0136
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti