Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

3689. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo, stran 11882.

Na podlagi prvega odstavka 109.b člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo
1. člen
V Uredbi o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo (Uradni list RS, št. 41/05) se v 2. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vrednost točke po tej uredbi znaša 4,17 eura.«.
2. člen
Tarifa stroškov, ki je Priloga in sestavni del uredbe iz prejšnjega člena, se nadomesti s tarifo stroškov, ki je Priloga in sestavni del te uredbe.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-29/2008/5
Ljubljana, dne 21. avgusta 2008
EVA 2007-1611-0133
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
                             PRILOGA

         T A R I F A  S T R O Š K O V

          1. Zakon o igrah na srečo

            Tarifna številka 1
  Za zahtevo za:
  – dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v
igralnici in za sklenitev koncesijske pogodbe znašajo stroški
3.000 točk;
  – dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v
igralnem salonu in za sklenitev koncesijske pogodbe znašajo
stroški 2.000 točk;
  – dodelitev koncesije za trajno prirejanje klasične igre na
srečo in za sklenitev koncesijske pogodbe znašajo stroški 300
točk.
  Za zahtevo za podaljšanje koncesij iz prejšnjega odstavka
znašajo stroški polovico točk, določenih v prejšnjem odstavku.
            Tarifna številka 2

  Za zahtevo za izdajo dovoljenja za uporabo igralne naprave
znašajo stroški 15 točk.
            Tarifna številka 3
  Za zahtevo za izdajo dovoljenja za občasno prirejanje
klasične igre na srečo znašajo stroški 20 točk.

            Tarifna številka 4
  Za zahtevo za potrditev pravil občasne klasične igre na
srečo in potrditev komisije pri občasni klasični igri na srečo,
kjer se dobitki žrebajo, znašajo stroški 15 točk.

            Tarifna številka 5
  Za zahtevo za izdajo dovoljenja za spremembo kraja žrebanja
dobitkov pri občasni klasični igri na srečo znašajo stroški 10
točk.

            Tarifna številka 6
  Za zahtevo za izdajo dovoljenja za odložitev dneva žrebanja
dobitkov pri občasni klasični igri na srečo znašajo stroški 10
točk.
            Tarifna številka 7

  Za zahtevo za izdajo dovoljenja za odpoved prireditve pri
občasni klasični igri na srečo znašajo stroški 10 točk.
            Tarifna številka 8
  Za zahtevo za izdajo dovoljenja za razpolaganje z
deponiranim izkupičkom od prodanih srečk pri občasni klasični
igri na srečo znašajo stroški 10 točk.

            Tarifna številka 9
  Za zahtevo za izdajo predhodnega soglasja za pridobitev ali
odsvojitev delnic oziroma deležev prireditelja, koncesionarja
oziroma koncesionarja za igralni salon znašajo stroški 150
točk.

           Tarifna številka 10
  Za zahtevo za uvrstitev nove igre v eno od vrst posebnih
iger na srečo znašajo stroški 150 točk.

           Tarifna številka 11
  Za zahtevo za izdajo predhodnega soglasja za naložbo v
kapital drugih in tujih pravnih oseb znašajo stroški 250 točk.

           Tarifna številka 12
  Za zahtevo za določitev valute vplačila in dobitkov pri
posebnih igrah na srečo znašajo stroški 100 točk.
           Tarifna številka 13
  Za zahtevo za izdajo dovoljenja (licence) za delo v
dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo znašajo stroški 30
točk.

           Tarifna številka 14
  Za zahtevo za izdajo dovoljenja za najem igralnih avtomatov v
igralnem salonu znašajo stroški 200 točk.

            Tarifna številka 15
  Za izdajo odločbe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti
znašajo stroški 100 točk za vsako ugotovljeno nepravilnost.

            Tarifna številka 16
  Za izdajo odločbe o prepovedi prirejanja igre na srečo brez
dovoljenja oziroma koncesije znašajo stroški 500 točk.
            Tarifna številka 17
  Za izpis iz registrov, ki jih vodi Urad, znašajo stroški 5
točk.


 2. Pravilnik o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav
            Tarifna številka 18
  Za zahtevo za izvedbo predhodnega preizkusa združljivosti
vrste in verzije nadzornega informacijskega sistema (v nadaljnjem
besedilu: NIS) z informacijskim sistemom Urada znašajo stroški
500 točk.

            Tarifna številka 19
  Za zahtevo za predhodno preverjanje izpolnjevanja zahtev iz
Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav
znašajo stroški 500 točk.

            Tarifna številka 20
  Za zahtevo za izdajo dovoljenja za povezavo NIS ali
zaključenega funkcionalnega dela NIS v informacijski sistem
Urada, za vrsto in verzijo, za katero ni treba ugotoviti
združljivosti z informacijskim sistemom nadzornega organa in
preveriti izpolnjevanja zahtev Pravilnika o nadzornem
informacijskem sistemu igralnih naprav, ker so sistemi iste vrste
in verzije že povezani v informacijski sistem Urada, znašajo
stroški 100 točk.

            Tarifna številka 21
  Za zahtevo za izdajo dovoljenja za povezavo NIS ali
zaključenega funkcionalnega dela NIS v informacijski sistem
Urada, za verzijo, pri kateri so iste vrste ne pa tudi verzije že
povezane v informacijski sistem Urada, če spremembe podatkovne
strukture in vsebine ne presegajo 10 odstotkov obsega podatkovnih
struktur obstoječega podatkovnega modela podatkov ali vsebine, ki
se beležijo na podlagi Pravilnika o nadzornem informacijskem
sistemu igralnih naprav, in se ne spremeni dostop Urada do
podatkov in aplikacij, znašajo stroški 100 točk.
            Tarifna številka 22

  Za zahtevo za izdajo dovoljenja za povezavo NIS ali
zaključenega funkcionalnega dela NIS v informacijski sistem Urada
za verzijo, pri kateri so iste vrste ne pa tudi verzije že
povezane v informacijski sistem Urada, če spremembe podatkovne
strukture in vsebine presegajo 10 odstotkov obsega podatkovnih
struktur obstoječega podatkovnega modela podatkov ali vsebine, ki
se beležijo na podlagi Pravilnika o nadzornem informacijskem
sistemu igralnih naprav, ali se spremeni dostop Urada do podatkov
in aplikacij, znašajo stroški 500 točk.
            Tarifna številka 23
  Za zahtevo za izdajo dovoljenja za povezavo NIS ali
zaključenega funkcionalnega dela NIS v informacijski sistem Urada
organa za verzijo, pri kateri so iste vrste ne pa tudi verzije že
povezane v informacijski sistem Urada, z novimi ali spremenjenimi
funkcionalnostmi, pri katerih se obstoječa struktura podatkovnega
modela in vsebine ne spremenijo in se ne spremeni dostop Urada do
podatkov in aplikacij, znašajo stroški 10 točk.

            Tarifna številka 24
  Za zahtevo za izdajo dovoljenja za povezavo NIS ali
zaključenega funkcionalnega dela NIS v informacijski sistem Urada
za vrsto, ki še ni povezana v informacijski sistem Urada in za
katero sta bili predhodno ugotovljena združljivost z
informacijskim sistemom Urada ter izpolnjevanje zahtev v
Pravilniku o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav,
znašajo stroški 500 točk.

            Tarifna številka 25
  Za zahtevo za vpeljavo, zamenjavo, ukinitev ali spremembo
vrednosti žetonov znašajo stroški 50 točk.

            Tarifna številka 26
  Za zahtevo za vpeljavo, spremembo ali ukinitev poslovanja z
lističi znašajo stroški 100 točk.

3. Pravilnik o tehničnih zahtevah za igralne naprave za izvajanje
    iger na srečo in postopku ugotavljanja skladnosti

            Tarifna številka 27
  Za zahtevo za izdajo dovoljenja za začasno uporabo nove
igralne naprave znašajo stroški 30 točk za vsako igralno napravo.

  4. Uredba o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati
  prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo
            Tarifna številka 28
  Za zahtevo za:
  – potrditev tehnološkega postopka za prirejanje klasične igre
na srečo znašajo stroški 100 točk;
  – potrditev navodila, pravilnika ali kodeksa, ki je sestavni
del tehnološkega postopka za prirejanje klasične igre na srečo,
znašajo stroški 50 točk;
  – potrditev sprememb in dopolnitev tehnološkega postopka
znašajo stroški 10 točk.


  5. Pravilnik o institucijah za izdajanje poročil o preizkusu
             igralne naprave

            Tarifna številka 29
  Za zahtevo za imenovanje institucije za izdajanje poročil o
preizkusu igralne naprave znašajo stroški 500 točk.
            Tarifna številka 30

  Za zahtevo za izdajo soglasja na cenik stroškov ugotavljanja
skladnosti institucije znašajo stroški 100 točk.

 6. Koncesijska pogodba za prirejanje klasičnih oziroma posebnih
             iger na srečo
            Tarifna številka 31

  Za zahtevo za izdajo dovoljenja za začetek poslovanja
igralnice oziroma igralnega salona znašajo stroški 1.500 točk.
  V stroških iz prejšnjega odstavka so že zajeti stroški iz
tarifne številke 2 te uredbe.
  Za zahtevo za izdajo dovoljenja za začetek prirejanja oziroma
spremenjenega načina prirejanja klasične igre na srečo v skladu s
pravili in po tehnološkem postopku posamezne klasične igre na
srečo, ki se trajno prireja, razen za izdajo dovoljenja za
začetek prirejanja spletne igre na srečo, znašajo stroški 50
točk.
  Za izdajo dovoljenja za začetek prirejanja spletne igre na
srečo znašajo stroški za posamezno igro 400 točk.
            Tarifna številka 32
  Za zahtevo za sklenitev aneksa h koncesijski pogodbi znašajo
stroški 100 točk.

            Tarifna številka 33
  Za zahtevo za:
  – potrditev pravil klasične igre na srečo, ki se trajno
prireja, znašajo stroški 50 točk;
  – potrditev sprememb ali dopolnitev pravil klasične igre na
srečo, ki se trajno prireja, ali potrditev čistopisa pravil
znašajo stroški 25 točk;
  – potrditev dodatka k pravilom klasične igre na srečo znašajo
stroški 10 točk;
  – potrditev komisije za nadzor žrebanja oziroma igre znašajo
stroški 10 točk;
  – potrditev trezorske komisije znašajo stroški 10 točk;
  – izdajo soglasja za spremembo dneva, kraja in časa žrebanja
znašajo stroški 10 točk;
  – izdajo dovoljenja za podaljšanje prodaje srečk znašajo
stroški 10 točk;
  – izdajo dovoljenja za predčasen zaključek prodaje srečk
znašajo stroški 25 točk.

            Tarifna številka 34
  Za zahtevo za:
  – izdajo dovoljenja za začetek prirejanja posebnih iger na
srečo v povečanem obsegu igralnih naprav znašajo stroški 200
točk;
  – izdajo soglasja za spremembo pravil posebne igre na srečo v
igralnici znašajo stroški 50 točk;
  – izdajo soglasja za prenovitvena dela in spremembo lokacij
igralnih naprav, ki spreminjajo pogoje predpisanega nadzora v
igralnici, znašajo stroški 100 točk;
  – potrditev organizacijskega predpisa, ki je podlaga za
delitev dela sredstev iz naslova neprevzetih dobitkov v
igralnici, znašajo stroški 50 točk;
  – izdajo predhodnega soglasja k spremembam pravilnika o
izvajanju internega nadzora v igralnici znašajo stroški 50 točk;
  – izdajo predhodnega soglasja za prireditev turnirja v
igralnici na povečanem obsegu igralnih naprav tudi izven
igralnega prostora, ki je v sklopu igralniškega centra, znašajo
stroški 100 točk;
  – izdajo predhodnega soglasja za povečanje obsega igralnih
naprav zaradi prireditve turnirja znašajo stroški 100 točk.

               7. Drugo

            Tarifna številka 35
  Za zahtevo za spremembo ali dopolnitev izdanih aktov iz te
uredbe, razen aktov iz tarifnih številk 28, 31, 32 in 33, znašajo
stroški polovico osnovne tarifne številke.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti