Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

Št. 478-8/2006/23 Ob-7087/08 , Stran 2969
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmetov prodaje: Predmet ravnanja je stanovanje na Kržičevi 4 v izmeri 47,30 m2, ter dva pomožna prostora v izmeri 0,90 m2 ter 1,70 m2, parc. št. 52.E, vpisano v zk. vl. št. 2694/18, k. o. Bežigrad (šifra k.o. 2636), v celoti. Stanovanje je v lasti Republike Slovenije v višini 1/2 od celote, v skladu s soglasjem solastnic Slemc Elizabete, Fuks Alenčice ter Slemc Mire, pa je predmet javne dražbe stanovanje na Kržičevi 4 v Ljubljani do celote. V naravi je stanovanje locirano v tretjem od štirih nadstropij stanovanjskega objekta, zgrajenega v letu 1959. Strešna konstrukcija je bila obnovljena v letu 2006. Stanovanje obsega predsobo, kopalnico, WC, sobo, kuhinjo, dnevno sobo in ložo. V polkleti sta še dva pomožna prostora. Stene so fino ometane in zglajene, v kopalnici so na tleh in stenah položene keramične ploščice, v spalnici in dnevni sobi je položen klasičen parket in topli pod, v hodniku in kuhinji je položen linolej. Okna so lesena klasična dvojno zastekljena, notranja vrata so lesena polna. Stanovanje je priključeno na električno, vodovodno, kanalizacijsko in KTV omrežje. Ogrevanje stanovanja je z lokalnimi termoakumulacijskimi pečmi. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: Za stanovanje, ki je predmet prodaje, je izklicna cena 124.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 5.000,00 EUR. Davek na promet nepremičnin po stopnji 2% ni vključen v ceno in ga kupec plača poleg kupnine. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh od sklenitve pogodbe oziroma od prejema računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju, in sicer v torek, 23. 9. 2008, z začetkom ob 12. uri. 7. Višina varščine Varščina za stanovanje, parc. št. 52.E, vpisano v zk. vl. št. 2694/18, k.o. Bežigrad, znaša 12.400,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 18 31119-7221002-7554-2008, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Bežigrad. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino, a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina zadrži. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Ogled predmeta javne dražbe je možen po predhodni telefonski najavi. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin se obrnite na Anjo Čerin, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-85-16, faks 01/478-16-87, e-pošta: anja.cerin@gov.si. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Biserko Gorišek, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-16-37, e-pošta: biserka.gorisek@gov.si. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/. 9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo najkasneje do dne 20. 9. 2008 v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, Javna dražba – Bežigrad št. 478-8/2006«, na naslov Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana priporočeno po pošti ali osebno na vložišče oddati: – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik; – dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo. Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve, druge ali tretje alinee te točke, lahko le-te predložijo na dan javne dražbe. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti