Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

3723. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, stran 11956.

Na podlagi 51. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
1. člen
V Pravilniku o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 5/07) se v 5. členu zadnji stavek tretjega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Upravičeni stroški za finančno perspektivo 2007–2013 so opredeljeni v Navodilih o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013, katerih izdajatelj je Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki je kot Organ upravljanja določena v 4. členu Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 41/07).«.
2. člen
V 26. členu se beseda »štipendija« nadomesti z besedilom »nadomestilo življenjskih stroškov«.
3. člen
Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:
»26.a člen
(1) V katalogu se določijo:
– aktivnosti, za katere udeležencem pripadajo denarne dajatve,
– nabor denarnih dodatkov za posamezno aktivnost,
– višina denarnih dodatkov.
(2) Višine denarnih dodatkov veljajo za pogodbe, ki so sklenjene od dneva objave kataloga dalje.«.
4. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
(dodatek za aktivnost)
(1) Dodatek za aktivnost je prejemek, ki je namenjen oziroma omogoča usposabljanje ali izobraževanje.
(2) Dodatek za aktivnost pripada vsem brezposelnim osebam za vključitev in sodelovanje v aktivnostih APZ, ki trajajo 100 ur ali več in ne pomenijo zaposlitve, razen za izobraževanje po 53.b členu Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo).
(3) Brezposelne osebe, vključene v aktivnosti APZ, ki trajajo 100 ur ali več, so upravičene do dodatka za aktivnost za vsako uro dejanske prisotnosti v programu. Višina dodatka za aktivnost ne more biti nižja kot 1,00 EUR in ne višja kot 3,00 EUR na uro dejanske prisotnosti v programu.
(4) Brezposelne osebe, vključene v aktivnosti APZ, ki se izvajajo na delovnem mestu, so upravičene do dodatka za vsak dan dejanske prisotnosti v programu. Višina dodatka za aktivnost ne more biti nižja kot 16,00 EUR in ne višja kot 20,00 EUR na dan dejanske prisotnosti v programu.
(5) Dodatek za aktivnost se izplačuje mesečno za pretekli mesec.«.
5. člen
V 28. členu se v prvem odstavku besedilo »če je ta bližji kraju stalnega ali začasnega prebivališča« nadomesti z besedilom »če je le-ta bližji od kraja stalnega ali začasnega prebivališča«.
V petem odstavku se na koncu stavka pred piko dodata besedi »upravičenih stroškov«.
6. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»29. člen
(nadomestilo življenjskih stroškov)
(1) Nadomestilo življenjskih stroškov pripada le osebam, vključenim v aktivnost izobraževanja udeležencev na podlagi 53.b člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo). Nadomestilo življenjskih stroškov je prejemek, ki je namenjen oziroma omogoča usposabljanje ali izobraževanje.
(2) Višina nadomestila življenjskih stroškov ne more biti nižja kot 6,00 EUR in ne višja kot 10,00 EUR na dan dejanske prisotnosti v programu.«.
7. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»32. člen
(opis sistema)
(1) Opis nadzora nad izvajanjem ukrepov in aktivnosti APZ določi ministrstvo ter ga predloži zavodu oziroma pooblaščenemu izvajalcu pred začetkom izvajanja posamezne aktivnosti.
(2) Z opisom nadzora se določijo postopki notranjega preverjanja in nadzora, ki omogočajo pravočasno odkrivanje in odpravljanje napak ali preprečevanje nepravilnosti glede na ugotovljene dejavnike tveganja.«.
8. člen
Drugi odstavek 33. člena se črta.
9. člen
Šesti odstavek 41. člena se črta.
10. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2008 dalje, razen določbe 4. člena, ki se začne uporabljati s 1. januarjem 2009.
Št. 01701-2/2007/5
Ljubljana, dne 25. avgusta 2008
EVA 2008-2611-0080
Marjeta Cotman l.r.
Ministrica
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti