Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

Št. 430-71/2008 Ob-7084/08 , Stran 2978
1. Predmet javnega zbiranja ponudb Nakup prostorov za potrebe 6 oddelčnega vrtca in pripadajočih zunanjih površin v Postojni na delih parcel št. 2345, 2346/4, 2346/5, 2349/1 in 2349/2, k.o. Postojna, zgrajenega v skladu z določbami Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05 in 33/08) in idejno zasnovo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko kot varianto oblikujejo tudi ponudbo za najem iste nepremičnine za obdobje 20 let, pri čemer bi postala nepremičnina po izteku najemne dobe last Občine Postojna, predvidi pa se tudi možnost predčasnega odkupa prostorov. 2. Namen javnega zbiranja ponudb: pridobitev ustreznih prostorov za delovanje 6 oddelčnega vrtca v novi stanovanjski soseski, ki nastaja na območju S5-P3 v Postojni za katero je v postopku sprejemanja nov občinski podrobni prostorski načrt. Delovanje vrtca mora biti zagotovljeno najkasneje do 31. 8. 2010. 3. Obveznosti, ki jih bo moral prevzeti ponudnik Ponudnik bo moral pred sklenitvijo kupoprodajne oziroma najemne pogodbe poskrbeti za: – odkup nepremičnin na katerih mora stati vrtec, – izgradnjo vrtca v skladu z določili veljavne zakonodaje in zahtev razpisovalca, ki so natančneje določene v razpisni dokumentaciji, – nositi vse stroške vezane z izgradnjo vrtca do podpisa kupoprodajne oziroma najemne pogodbe v skladu z razpisnimi pogoji. 4. Informacije in razpisna dokumentacija: zainteresirani ponudniki lahko informacije in razpisno dokumentacijo dobijo oziroma osebno prevzamejo na sedežu razpisovalca vsak dan med 8. in 12. uro, ali na zgoraj navedeni naslov pošljejo zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije. Zahtevek lahko pošljejo po pošti, faksu 05/728-07-80, ali ga posredujejo po tel. 05/728-07-84 oziroma po elektronski pošti: bostjan.udovic@postojna.si. 5. Oblika in pogoji oddaje ponudb: ponudniki lahko svoje ponudbe oddajo na podlagi razpisne dokumentacije, tako da izpolnijo ponudbo in priložijo zahtevana dokazila. Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati izdelano idejno zasnovo, projektno nalogo in tehnične pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik mora zagotavljati veljavnost ponudbe najmanj do 31. 12. 2008. 6. Rok za oddajo ponudb Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov razpisovalca Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna do vključno 25. 9. 2008 do 12. ure. Ovojnice morajo biti zapečatene in vidno označene z navedbo »Ne odpiraj – Ponudba« s pripisom »Nakup prostorov za vrtec«. Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. 7. Drugi pogoji Komisija razpisovalca za izvedbo in nadzor nad postopkom lahko kadarkoli do sklenitve pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb ustavi. Ponudnik nima pravice do povračila stroškov. Kolikor bo komisija ocenila, da bi nakup nepremičnine razpisovalec lahko dogovoril boljše pogoje, bodo s ponudniki izvedena pogajanja. Pred sklenitvijo pogodbe mora nakup nepremičnine potrditi Občinski svet Občine Postojna. Razpisovalec ni zavezan skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. Merila za izbor bodo navedena v razpisni dokumentaciji. Dodatne informacije lahko ponudniki dobijo pri kontaktnih osebah razpisovalca, Boštjan Udovič, tel. 05/728-07-84 ali Brigita Kidrič, tel. 05/728-07-53.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti