Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

Št. 35280-5/2008 Ob-7079/08 , Stran 2976
1. Najemodajalec: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18. 2. Predmet najema Predmet oddaje v najem je poslovni prostor v stanovanjsko poslovni stavbi, Glavni trg 51, Slovenj Gradec, stoječi na parc. št. 545 k.o. Slovenj Gradec. Poslovni prostor se bo oddal v najem za obdobje 4 let in se lahko po poteku najemnega razmerja izjemoma podaljša, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Višina najemnine se bo usklajevala z uradno objavljeno rastjo življenjskih potrebščin. Uskladitev se opravi v primeru, če se od zadnje uskladitve objavljene rasti cen življenjskih potrebščin spremeni za več kot 3% in sicer za celoten odstotek rasti cen življenjskih potrebščin. V poslovnem prostoru je potrebno podrediti odpiralni čas in poslovanje v skladu s pogoji, ki veljajo za stanovanjska naselja. 3. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini ene mesečne najemnine. Varščina se nakaže na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312-0100010322, sklic 00 2001-000. Plačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končani izbiri. Izbrani najemnik je dolžan plačati varščino v višini 3 mesečnih najemnin pred prevzemom poslovnega prostora. Po prenehanju najemnega razmerja bo najemodajalec vrnil najemniku plačano varščino v trikratni višini zadnje najemnine, v roku 30 dni od dneva predaje poslovnega prostora v pogodbeno dogovorjenem stanju. 4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika: prednost pri najemu imajo ponudniki, ki imajo registrirano dejavnost oziroma stalno prebivališče na območju Mestne občine Slovenj Gradec. V primeru večjega števila enakih ponudb, bo komisija s ponudniki opravila dodatna pogajanja. 5. Pisne ponudbe zainteresiranih za najem poslovnega prostora morajo vsebovati naslednja dokazila: 1. dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oziroma izpisek iz sodnega ali drugega registra; 2. program dejavnosti, ki bi potekal v poslovnem prostoru; 3. pravne osebe predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: BON-1 in BON-2, izdano na pristojni agenciji za plačilni promet za zadnje obdobje; samostojni podjetniki predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, izdano na banki, preko katere vodijo plačilni promet za zadnje 3 mesece in bilanco ali obrazec BON-1/SP; fizične osebe predložijo dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih, izdano na banki za zadnje 3 mesece; 4. pravne osebe in samostojni podjetniki predložijo potrdilo o registraciji DDV Ministrstva za finance, Davčnega urada RS, Davčne uprave, kjer imajo sedež; 5. fizične osebe RS predložijo potrdilo o državljanstvu in stalnem prebivališču; 6. dokazilo o plačilu varščine v višini ene mesečne najemnine; 7. pisna izjava ponudnika, da sprejme vse razpisane pogoje. 6. Sklenitev najemne pogodbe: vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila najemna pogodba najkasneje v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše najemne pogodbe v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj Gradec zadržala plačano varščino in sklenila najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 7. Čas in naslov za oddajo ponudbe: ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za najem poslovnega prostora na Glavnem trgu 51 – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 15. 9. 2008, do 12. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega termina prispele v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec. 8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje ponudb bo dne 16. 9. 2008 na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec. Izbrani bodo lahko le kandidati, ki bodo oddali popolno ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili. 9. Mestna občina Slovenj Gradec lahko ustavi začeti postopek oddaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane varščine. 10. Informacije: vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj Gradec, kontaktna oseba je Tanja Meh, tel. 02/88-121-40.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti