Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2136. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

MINISTRSTVA

2137. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev
2164. Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij
2165. Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij
2166. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi števila mest državnih pravobranilcev in pomočnikov državnega pravobranilca

BANKA SLOVENIJE

2138. Sklep o poročanju investicijskih skladov
2139. Sklep o spremembah Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2140. Pravilnik o spremembi Pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti
2167. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2008

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2141. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Jesenice

OBČINE

Beltinci

2142. Odlok o priznanjih Občine Beltinci
2143. Odlok o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije na področju javne službe socialne storitve – pomoč družini na domu na območju Občine Beltinci
2144. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje poslovne cone Lipovci (območje med avtocesto, železniško progo Murska Sobota–Ormož, cesto Murska Sobota–Beltinci in uvozno cesto za ZRNO–VIT in LEK)
2145. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komuna Beltinci d.o.o.o

Benedikt

2146. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Celje

2147. Sklep o javni razgrnitvi predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija (NMK)

Ilirska Bistrica

2148. Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Ilirska Bistrica

Ivančna Gorica

2149. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica za leto 2008

Kanal ob Soči

2160. Sprememba Statuta Občine Kanal ob Soči
2161. Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Kanal ob Soči
2162. Pravilnik o določitvi cene in subvencioniranju prevoza pitne vode
2163. Sklep o ukinitvi javnega dobra in o prodaji nepremičnin

Kočevje

2150. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2008_1
2151. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2007
2152. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina v splošni rabi
2153. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina v splošni rabi

Ljubljana

2154. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v mestni upravi Mestne občine Ljubljana

Log-Dragomer

2155. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2007
2156. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Log - Dragomer

Škocjan

2157. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2008

Vojnik

2158. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Vojnik cona 8 in 9

Vransko

2159. Sklep o tehničnem popravku PUP-a »Po Zavrteh«

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti