Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2008 z dne 23. 5. 2008

Kazalo

Št. 671-5/2008 Ob-4747/08 , Stran 1884
Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev Pogoji in merila sofinanciranja Rok in način prijave Vsebina vloge in informiranje kandidatov Postopek obravnave vlog Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev 1. Predmet razpisa in višina razpisanih sredstev Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov na naslednjih področjih in do naslednjih okvirnih višin: 1. Redno delo z mladimi 53.000,00 EUR 2. Projektno delo z mladimi 12.000,00 EUR 3. Športna rekreacija in množični projekti 43.000,00 EUR 4. Vrhunski in tekmovalni šport 73.000,00 EUR 5. Planinska društva in taborniške organizacije 3.500,00 EUR 6. Šport invalidov 5.500,00 EUR 7. Večje športne prireditve doma 28.000,00 EUR 8. Nastopi športnikov v tujini 24.000,00 EUR. 2. Pogoji in merila sofinanciranja Pogoji za prijavo na javni razpis so določeni v 3. členu Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Mestni občini Novo mesto, in sicer: Pravico do prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov imajo športni javni zavodi, športna in ostala društva, šole, vzgojno-varstvene organizacije in gospodarske družbe, ki v svojih programih izvajajo športne aktivnosti. Športna društva morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da imajo sedež v Mestni občini Novo mesto, – da je večina članov društva prebivalcev Novega mesta, – da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti, – da izvajajo program javnega interesa – nacionalni program športa v RS, – da imajo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, – da imajo zagotovljeno redno vadbo, – da imajo organizirano vadbo, v katero je vključenih najmanj 30 aktivnih članov, – da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih, – da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in poročila o doseženih rezultatih, – da imajo poravnane vse finančne obveznosti do Agencije za šport ali Podjetja Zarja, za najemnino športnih objektov oziroma poslovnih prostorov, ki so v lasti občine, – da izpolnjujejo pogoje in merila iz tega pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje športnih programov. Športni javni zavodi, šole, vzgojno-varstvene organizacije, gospodarske družbe in druga društva morajo izpolnjevati pogoje prve, tretje, četrte, šeste, osme in enajste alineje prejšnjega odstavka ter o tem priložiti podpisano izjavo, občini pa dostavljajo poročila o realizaciji programov in poročila o doseženih rezultatih, v skladu s pogodbo. Določbe tega pravilnika, ki veljajo za športna društva, se smiselno uporabljajo tudi za organizacije, navedene v prejšnjem odstavku, če ni za njih s posebnim predpisom ali tem pravilnikom drugače določeno. Prednost pri sofinanciranju imajo športna društva, ki delujejo v javnem interesu na področju športa, športni javni zavodi, šole in vzgojno-varstvene organizacije. V 15. in 16. členu istega pravilnika pa za planinska društva in taborniške organizacije. V pravilniku so določena tudi merila sofinanciranja, in sicer: Iz proračuna občine se sofinancira program planinskih društev, ki so uradno registrirana pri pristojnem organu in imajo sedež v občini. Pogoj za sofinanciranje društev je, da imajo v evidenci članstva najmanj 50 aktivnih članov. Merila za sofinanciranje planinskih društev so: – množičnost oziroma število članstva, – število aktivnih sekcij, – število usposobljenih planinskih vodnikov in drugega strokovnega kadra, – število organiziranih izletov v preteklem letu, – število planiranih izletov v tekočem letu, – mednarodna aktivnost, – tradicija in prepoznavnost društva, – drugi elementi, povezani z delovanjem društva. Merila se upoštevajo po vrstnem redu, kot so zgoraj navedena. Iz proračuna občine se sofinancira program taborniških in skavtskih organizacij, ki so uradno registrirana pri pristojnem organu in imajo sedež v Mestni občini Novo mesto. Pogoj za sofinanciranje društev oziroma organizacij je, da imajo v evidenci najmanj 30 aktivnih članov. Merila za sofinanciranje taborniških in skavtskih organizacij so: – množičnost oziroma število članstva, – število aktivnih sekcij, – število usposobljenega strokovnega kadra, – število organiziranih akcij v preteklem letu, – število planiranih akcij v tekočem letu, – mednarodna aktivnost, – tradicija in prepoznavnost organizacije, – drugi elementi, povezani z delovanjem organizacije. Merila se upoštevajo po vrstnem redu, kot so zgoraj navedena. Prednost pri sofinanciranju imajo športna društva, ki delujejo v javnem interesu na področju športa, športni javni zavodi, šole in vzgojno-varstvene organizacije. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008. 3. Rok in način prijave Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati v zaprti ovojnici s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, najkasneje do vključno 12. 6. 2008. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Na zaprti ovojnici mora biti napisano naslednje: – naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja) – na zadnji strani, – naslov Mestne občine Novo mesto (polni naslov prejemnika), – pripis Javni razpis – Šport 2008 – področje, za katero se vlaga prijava (glej področja pod št. 1.). 4. Vsebina vloge in informiranje kandidatov Vloge morajo vsebovati: – izpolnjeno prijavo za sofinanciranje športa v MONM v letu 2008 (obrazec 1); (kolikor se društvo prvič prijavlja na javni razpis za sofinanciranje športnih programov na območju MO NM, mora priložiti: – potrdilo Upravne enote, da ima društvo sedež na območju MO NM in da je registrirano za športno dejavnost – potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni; – statut oziroma pravila društva); – dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v 2. točki tega razpisa; – podpisana Izjava o urejenosti dokumentacije društva v skladu s področno zakonodajo in izpolnjevanju pogojev iz 2. točke besedila javnega razpisa (obrazec 2); – podatki o izvajanju letnega programa športa v letu 2007 (obrazec 3); – vzorec pogodbe (obrazec 4). Vzorec pogodbe mora prijavitelj na vsaki strani ožigosati, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino pogodbe. Razpisno dokumentacijo lahko kandidati za sredstva prejmejo v glavni pisarni Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6 in na Oddelku za družbene dejavnosti, Seidlova cesta 1 ter na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto: www.novomesto.si. Za dodatne informacije lahko kandidati Mestno občino Novo mesto zaprosijo preko elektronske pošte: mateja.jeric@novomesto.si ali preko telefona 07/393-92-50, v času uradnih dnevov, tj. v ponedeljek, sredo in petek. Kontaktna oseba je Mateja Jerič. 5. Postopek obravnave vlog Komisija bo pravočasne prijave odprla najkasneje v 8 dneh po končanem razpisnem roku. Vloge, ki bodo prispele na sedež Mestne občine Novo mesto po razpisnem roku za prijavo ali bodo nepopolne, bodo s sklepom zavržene. Mestna občina Novo mesto lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. Izbranim kandidatom bo Mestna občina Novo mesto poslala sklepe o izbiri sofinanciranih programov v višini dodeljenih sredstev ter jih pozvala k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izbranih programov. Če se izvajalec v roku 8 dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev za sofinanciranje športnih programov v MONM za leto 2008 (228. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07)). Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od zaključka javnega razpisa. 6. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev: izbrani izvajalci, s katerimi bo podpisana pogodba o sofinanciranju izbranih programov, morajo strokovni službi občine vedno, kadar to zahteva, dovoliti nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev ter v skladu z rokom, določenim v pogodbi, brez poziva občino obvestiti o realizaciji programov s poročili in dokazili.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti